Skoatterwiis

Van Leeuwenhoekweg 8 8451 CN Oudeschoot

Schoolfoto van Skoatterwiis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets. Uitzondering hierop zijn kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen en zeer moeilijk lerende kinderen. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar verschillen. Naast de samenstelling van de groep heeft ook de grootte van de groep invloed op de gemiddelde scores van groep 8. Wanneer er minder dan vijf leerlingen in groep 8 zitten, beoordeelt de onderwijsinspectie de gemiddelde resultaten van de laatste vijf jaar (in plaats van de laatste drie jaar). In verband met de maatregelen tijdens de uitbraak van COVID-19 is in 2020 geen landelijke eindtoets afgenomen voor groep 8. In 2021 is wel een landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld. Wij hebben hoge, realistische verwachtingen van onze leerlingen. En wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode minimaal op het niveau liggen dat we op grond van de kenmerken van de leerling populatie mogen verwachten.

De gemiddelde eindopbrengsten op de fundamentele niveaus (1F en 2F) van de laatste drie meetmomenten ligt onder de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie. De resultaten voldoen niet aan onze ambities. Met het team van Skoatterwiis zetten we stappen in het versterken van de onderwijskwaliteit. Onze focus ligt op het verdiepen van het didactisch handelen en een optimale afstemming op de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Met behulp van klassenbezoeken en feedback gesprekken hebben we hier het afgelopen jaar aan gewerkt. We zijn hierbij ondersteund door een externe deskundige. Deze ontwikkeling is nog niet zichtbaar in de eindtoetsresultaten. Wel zien we een leergroei in de onder- en middenbouw. Het komende schooljaar zetten we in op het verder versterken van de onderwijskwaliteit. We doen dit door opnieuw de focus te leggen op het didactisch handelen en de afstemming en richten ons hierbij met name op de didactiek van het rekenen. Daarnaast starten we in het schooljaar 2022-2023 met het werken vanuit "Toegepast Leren" in ons Atelier.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen.

Twee keer per jaar, in januari en juni nemen we in de groepen 3 t/m 8 toetsen af. Deze toetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt. We meten de tussenresultaten in groep 3-4-5 met CITO Leerling in Beeld. Voor de bovenbouwgroepen wordt CITO 3.0 gebruikt. Op basis van de uitkomsten sturen we het onderwijsleerproces bij. Dit houdt in dat we kijken of het aanbod aan de kinderen nog passend is en passen we de hulp aan de nieuwe gegevens. We hechten daarbij aan het realiseren van een stevige basis.

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd. De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs.

 Het advies wordt door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.  De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd.

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.  De in de grafiek genoemde adviezen betreffen uitsluitend groep 8.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale vaardigheden: voorbeeldgedrag is essentieel. Het team benadert kinderen op een positieve wijze binnen duidelijke kaders. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich naar elkaar toe ook fatsoenlijk gedragen.  

Gedrag is altijd een uitingsvorm. Dat betekent dat het team zoekt naar wat het kind daarmee wil laten zien. Het kind heeft recht op ondersteuning daar waar het gaat om de sociaal emotionele ontwikkeling. Daartoe zijn experts vanuit Jeugdhulp integraal in de school aanwezig. Wij noemen ze Centrumcoaches. Zij kunnen kinderen gericht helpen bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • welbevinden
  • plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven