Skoatterwiis

Van Leeuwenhoekweg 8 8451 CN Oudeschoot

Schoolfoto van Skoatterwiis

Het team

Toelichting van de school

De overheid zorgt voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht.  Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.  

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven. 

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. ? Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast reguliere lessen die gegeven worden in de klaslokalen, geven we met ingang van schooljaar 2022-2023 ons nieuwe concept "Toegepast Leren" concreet vorm. Dat doen we door middel van ons Atelier: een andere ruimte die thematisch ingericht is waar het geleerde wordt toegepast in betekenisvolle activiteiten onder leiding van een aparte Atelier-docent. Een voorbeeld: als er in de klas breuken worden uitgelegd, gaan de kinderen aansluitend naar het Atelier waar zij een taart uitserveren en daarbij doelgericht oefenen met breuken. Dit Atelier wordt bij het vak rekenen in alle groepen ingezet.

Wij werken komend schooljaar met drie combinatiegroepen:

een groep 1-2

een groep 3-4-5

en een groep 6-7-8

Met behulp van een onderwijsassistente en de inzet van ons Atelier en Atelier-docent worden deze combinatiegroepen op gezette tijden gesplitst, waardoor er extra tijd vrij komt voor aparte instructies aan groep 3 en voor kinderen die extra instructie of meer uitdaging kunnen gebruiken.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij “Onze school” => “Documenten”.

Basisondersteuning

Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen.   

Onderwijsassistenten

Wij maken voor de didactische begeleiding aan kinderen gebruik van onderwijsassistenten. Als het niet mogelijk is om eerdergenoemde begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de zorgmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet. ? 

Centrumcoaches

Voor begeleiding op het gebied van omgaan met anderen of jezelf maken wij gebruik van centrumcoaches. Deze centrumcoaches, afkomstig van Kinderwoud-pedagogiek en Jeugdhulp Fryslan, bieden individuele hulp aan kinderen en / of ouders. Zij kunnen kinderen bijvoorbeeld  weerbaarder maken, helpen met het herkennen en uiten van emoties, een luisterend oor bieden of helpen bij het contact maken met leeftijdsgenootjes.

Ondersteuning van het jonge kind 

Onder het jonge kind verstaan wij de peuters tot en met groep 3.

Voor kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken is er een intensieve samenwerking met groep 1. Er zijn gezamenlijke activiteiten. Over en weer bezoeken de kinderen elkaar. Thema's worden op elkaar afgestemd. De kinderen zijn bekend bij de leerkracht van groep 1 en omgekeerd kennen de kinderen de juf ook, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.  

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van eenzelfde kindvolgsysteem (BOSOS) wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch (klanken) bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Criteria overgang en overdracht naar groep 3

De overgang van groep 2 naar naar groep 3 is een grote stap. Onze ervaring leert dat kinderen snel wennen aan het nieuwe ritme in groep 3. Om te bepalen of kinderen toe zijn aan groep 3 hanteren wij het overgangsprotocol van ons volgsysteem BOSOS. Hierin staan criteria beschreven waaraan een kind moet voldoen om succesvol te kunnen starten in groep 3. Natuurlijk kijken wij ook naar het welbevinden van het kind en laten we onze observaties meewegen in het besluit om wel of niet te kunnen starten. Ook vindt er overleg plaats tussen de leerkracht van groep 2 en de leerkracht van groep 3. Ouders worden tijdig geïnformeerd.

Het overgangsprotocol van BOSOS is op te vragen op school.

Intern begeleider 

Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met: het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders; het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen; het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg  Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.  

HGPD 

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de ?intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken binnen de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) met de orthopedagoog van de?bovenschoolse?ondersteunings?unit (BOU).  Tijdens de HGPD nemen we de vraag van ?de? groepsleerkracht als uitgangspunt. De vraag wordt benaderd als een afstemmingsprobleem, namelijk hoe kan ik als groepsleerkracht mijn onderwijsaanbod dusdanig aanpassen dat ik? tegemoet kom?aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling. Om de vraag van de groepsleerkracht te kunnen beantwoorden wordt gericht informatie verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens het HGPD- gesprek met de leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of? deelonderzoeken. Belangrijk bij het verzamelen van informatie is dat er wordt gezocht naar beschermende en compenserende factoren. Na een gezamenlijke analyse van de gegevens worden op basis van een voorlopige probleemverklaring doelen op korte en lange termijn vastgesteld en de taakverdeling afgesproken.

HGPD heeft een cyclisch karakter. Dat betekent dat een leerling in principe meerdere keren wordt besproken.

Dyslexieprotocol 

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.  

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van?een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.   

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl. De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

KindCentrum Skoatterwiis wil zich de komende jaren doorontwikkelen in het groepsdoorbrekend werken en in het vertalen van leerdoelen naar adaptieve opdrachten in betekenisvolle situaties, waarin kinderen kunnen leren in het Doe-lokaal. Middels de adaptieve opdrachten krijgen de kinderen opdrachten die passen bij hun ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie

De school werkt samen met kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken vastgelegd om de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar te versterken. Er vindt een “warme overdracht” van de peuteropvang naar de basisschool plaats. Door samenwerking en uitwisseling wordt de doorgaande lijn steeds beter op elkaar afgestemd en doorontwikkeld.

Kinderopvang

Wij werken intensief samen met Kinderwoud. De peuterspeelzaal is gevestigd in ons gebouw. In een intensieve samenwerking rond het jonge kind waar de centrumcoach voor het jonge kind, de peuterleidsters en de leerkrachten van de onderbouw bij betrokken zijn geven zij vorm aan een gezamenlijke doorgaande lijn. Er is een gezamenlijk kindvolgsysteem. Er wordt intensief samengewerkt tussen de peuters en groep 1 en de kinderen hebben dagelijks gezamenlijke activiteiten. De pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten volgen gezamenlijke scholing. Zo creëren we een doorgaande lijn en een passender aanbod voor de kinderen. De ruimtes zijn gezamenlijk ingericht om meer samenwerking te bevorderen.

Terug naar boven