Katholieke Basisschool Het Kofschip

Turfstekerspad 1 1191 GW Ouderkerk aan de Amstel

  • Wij vinden natuur en duurzaamheid  belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen.
  • Wij stimuleren het samen spelen en leren de kinderen sociale vaardigheden door middel van de Kanjermethodiek.
  • Wij gebruiken ICT als middel voor gepersonaliseerd leren op maat.
  • Wij vinden veel buiten zijn in een groene uitdagende omgeving belangrijk.
  • In de middagen verbinden wij allerlei vakken en vaardigheden in ons thematisch onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In Nederland wordt de kwaliteit van scholen vaak gemeten door de resultaten van de eindtoets in
groep 8. Verschillende media maken op basis van deze eindtoetsscores jaarlijkse ranglijsten van alle Nederlandse basisscholen. Het Kofschip heeft de afgelopen decennia veel kinderen van hoger opgeleide ouders op haar school gehad. Daarmee waren de eindtoetsscores ook hoog.

De leerling populatie in Ouderkerk aan de Amstel is anders dan bijvoorbeeld in sommige delen van Amsterdam. Wij zijn blij dat de leerlingpopulatie de afgelopen jaren vanuit de onderbouw wat gemêleerder is geworden.  

Het omzetten van eindtoetsscores naar rapportcijfers, zoals de media deze publiceren, doen de kinderen en de school geen recht. Een kind bij ons op school is veel meer dan de scores die behaald worden. Onze focus ligt bij de kwaliteit van het onderwijs, het best haalbare uit elk kind halen en waar mogelijk onderwijs op maat te bieden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen verwerken dagelijks hun reken- en taalopdrachten op maat, via een digitaal programma (Snappet) op hun eigen device. Tegelijkertijd kan de leerkracht op zijn computer of tablet zien hoe de leerling de verwerkingen maakt. Zo kan de leerkracht tijdens het verwerken al bijsturen en worden alle kinderen gezien. Op deze wijze monitort de leerkracht continu de beheersing van de stof van elke specifieke leerling. Verder zijn er steeds aan het einde van een blok de online methodetoetsen via Snappet. Deze resultaten bieden de leerkracht input om de lesstof van het komende blok op aan te passen.

Twee keer per jaar nemen wij de IEP-toetsen af. IEP-toetsen sluiten het best aan bij de visie van het team. De visie van IEP is, dat een kind meer is dan taal en rekenen. Het IEP-leerlingvolgsysteem (LVS) werkt volgens het hoofd-hart-handenprincipe en brengt door middel van toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) van leerlingen in kaart, maar ook de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen (hart-handen). Samen met de observaties van de leerkrachten en de output vanuit Snappet én Kanvas, vormen deze onderdelen een compleet beeld van de leerling. De leerkracht kan zo steeds het beste onderwijs op maat bieden.

De intern begeleider houdt twee keer per jaar een bespreking met de leerkracht naar aanleiding van de resultaten uit de IEP-toetsen. Zij kijken samen hoe de leerkracht het beste kan handelen naar aanleiding van deze resultaten. Ook bekijken zij welke leerlingen extra ondersteuning binnen of buiten de groep nodig hebben. Op deze wijze kunnen wij de persoonlijke ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk volgen én stimuleren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen eind groep 7 een richtinggevend advies dat gebaseerd is op de rapportgegevens van groep 5 t/m 7 en de Leerling Volgsysteem gegevens van groep 5 t/m 7. De leerkrachten bestuderen alle relevantie dossiergegevens en komen in samenspraak met de intern begeleider en onder supervisie van de directie tot een richtinggevend schooladvies. Goed om te weten is dat ook de toekomstige leerkrachten van groep 8 betrokken worden bij het voorlopige schooladvies.
Het richtinggevend advies wordt eind groep 7 besproken met het kind én zijn of haar ouders.

In groep 8 gaat de leerling weer volop aan de slag. De resultaten worden steeds tussentijds gemonitord via Snappet. Rond de kerstvakantie zijn de IEP-leerlingvolgsysteem toetsen. De leerkracht van groep 8, de voormalige leerkracht van groep 7 en de intern begeleider gaan daarna onder supervisie van de directie nogmaals om tafel om tot een definitief schooladvies te komen. De werkhouding en resultaten van de afgelopen jaren worden hierbij afgewogen. In januari wordt het definitieve advies met kind
en ouders besproken. 

Op 18 en 19 april 2023 maken de leerlingen de IEP eindtoets. Als de resultaten bekend zijn doen wij nog een laatste heroverweging, waarbij het advies alleen nog omhoog bijgesteld kan worden. 

Vraag de leerkracht of intern begeleider voor informatie over de gehele procedure.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken er naartoe dat leerlingen die Het Kofschip verlaten:

- zichzelf kunnen positioneren als wereldburger;
- een positief zelfbeeld hebben;
- hun talenten, kwaliteiten en capaciteiten ten volle weten te benutten;
- een respectvolle houding naar de omgeving en maatschappij hebben;
- uitdagingen aan durven gaan met verschillende leerstrategieën en sociale strategieën.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven