Katholieke Basisschool Het Kofschip

Turfstekerspad 1 1191 GW Ouderkerk aan de Amstel

 • Wij vinden natuur en duurzaamheid belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen.
 • Wij stimuleren het samen spelen en leren de kinderen sociale vaardigheden door middel van de Kanjermethodiek.
 • Wij gebruiken ICT als middel voor gepersonaliseerd leren op maat.
 • Wij vinden veel buiten zijn in een groene uitdagende omgeving belangrijk.
 • In de middagen verbinden wij allerlei vakken en vaardigheden in ons thematisch onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben allemaal onze eigen expertise. Daarnaast hebben wij ook benoemde specialisten in de school. Specialisten zijn door de hele school in te zetten met hun expertise. Deze leerkrachten kunnen in overleg naar de L11-schaal doorgroeien en ambulant ingezet worden. Zij werken in dat geval beleidsmatig mee met de directie en de intern begeleider en zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar vakgebied in de school. Zo bieden wij ook de leerkrachten ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel hebben wij benoemd:

ICT Specialist
Taalspecialist onderbouw
Rekencoördinator
Gedragsspecialist
Specialist hoogbegaafdheid
NT2 specialist (voor kinderen met een andere taal dan Nederlands als achtergrond)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het verlof van een leerkracht zijn er een aantal opties: de leerkrachtondersteuner kan worden ingezet, een collega kan worden gevraagd extra te werken of de kinderen worden over andere groepen verdeeld. Dit laatste hebben we, behalve voor corona, nog niet hoeven te doen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Kofschip heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten bevoegd om bewegingsonderwijs te geven. Daarnaast zijn er specialisten voor:

 • Taal- en spellingsonderwijs
 • Rekenonderwijs
 • Gedrag
 • Hoogbegaafdheid
 • Jonge kind
 • ICT 
 • NT2 (voor anderstalige kinderen)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past.

Jonge kinderen leren door spel. Daarom bieden wij uw kind in de kleuterklas spelenderwijs de beginselen van taal, rekenen, muziek, Engels, motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling en 21ste-eeuwse vaardigheden aan. Bijvoorbeeld door kinderen in de (kleine) kring te laten vertellen, spelletjes, tabletgebruik, themataken, samen spelen/werken, Beebot (de beginselen van programmeren) en in groep 2 via de weektaken.

Eigen verantwoordelijkheid nemen vinden we nu al belangrijk. De oudste kleuters krijgen daarom een weektaak waarbij ze zelf mogen bepalen welke taak ze op welke dag doen in die week. 

De kleuters werken met het Digikeuzebord. Dit is een digitaal bord waarop de kinderen zelf kunnen aangeven welke activiteit ze willen doen en met wie. Binnen deze activiteiten vallen alle vakken als rekenen, taal, creatieve ontwikkeling etc. Het digitaal keuzebord heeft een online leerlingvolgsysteem met doelen en leerlijnen. Aan de hand daarvan wordt de ontwikkeling van uw kind door middel van observaties vastgelegd. Hierdoor hoeven de kleuters geen toetsen meer te maken.

Wij werken vanuit thema’s uit de methodes Kleuterplein en Kleuteruniversiteit of we bedenken zelf thema's. Bij elk thema laten we uw kind meedenken en -helpen bij de inrichting van een themahoek. Met behulp van de ouders verzamelen we passende spullen voor in deze hoek, ondernemen we passende activiteiten in de klas, komt er speciaal bezoek en maken we soms zelfs uitstapjes.

Er zijn steeds vaker kinderen in de groep waarbij Nederlands niet de moedertaal is.  Daarom hebben de leerkrachten van onderbouw zich gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal (NT2). Door deze kennis kunnen wij deze kinderen beter begeleiden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geven dagelijks divers onderwijs op maat en werken met persoonlijke leerdoelen. In de ochtend is dat reken- en taalonderwijs. Na de persoonlijke instructie van de leerkracht maken de kinderen de opdrachten op maat op de computer via Snappet.

In de middag hebben we een gevarieerd thematisch programma voor brede ontwikkeling. 
Hierbij werken wij groepsdoorbroken aan de verschillende vakken die binnen het thema vallen. Daarbij is er ook aandacht voor 21ste- eeuwse vaardigheden zoals persoonsvorming en samenwerken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden in de groepen ondersteuning aan leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen ondervinden. De rekenspecialist, taalspecialist en gedragsspecialist ondersteunen de leerkrachten hierbij. Ook is de intern begeleider betrokken bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Wij bieden zowel binnen als buiten de groepen ook ondersteuning aan leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Wij differentiëren in de klassensituatie op drie niveaus. Daarnaast bieden wij binnen en buiten de klas extra ondersteuning aan leerlingen die buiten de drie genoemde niveaus extra of andere ondersteuning nodig hebben. Hiervoor hebben wij een fulltime leerkrachtondersteuner aangesteld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende schooljaar is het passend onderwijs één van de focuspunten in ons jaarplan. We gaan ervoor zorgen dat de zorgstructuur helder en bekend is bij zowel de leerkrachten als bij de ouders.
Het SOP moet bekender zijn en vertaald worden naar de praktijk. De zorgniveaus (met extra ondersteuning) en zorgroutes moeten nog helderder zijn. Ook de handelingsplannen moeten dit schooljaar op orde zijn en het leerlingvolgsysteem moet altijd up-to-date zijn. Door gedifferentieerd les te geven naar de onder- en bovenkant, zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij alle leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kind & Co zal later dit schooljaar de peutergroep weer gaan opstarten in de school. Wij staan verder in nauw contact met alle kinderdagverblijven en peuterscholen in de omgeving. Wij dragen zorg voor een goede overdracht en een fijne start voor het kind.

Terug naar boven