Amstelschool

Reijgershof 4 1191 CS Ouderkerk aan de Amstel

Schoolfoto van Amstelschool

In het kort

Toelichting van de school

De Amstelschool is een relatief kleine school in Ouderkerk aan de Amstel met ongeveer 210 leerlingen.

Onze school ligt midden in een woonwijk, op een woonerf omgeven door plantsoenen. Het gebouw is karakteristiek zeventiger jaren met lichte ruime lokalen.  Deze gezellige buurtschool heeft een open en informeel karakter. Wij maken geen onderscheid tussen leerlingen, welke godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of financiële draagkracht zij en de ouders hebben. Gelijkwaardigheid en respect voor de ander zijn belangrijke uitgangspunten, terwijl je toch anders kunt en mag zijn. Daarnaast willen wij de kinderen vooral in de bovenbouw ook kennis laten maken met andere geloofsovertuigingen. Op christelijke feestdagen wordt er niet alleen feest gevierd, maar wordt er ook aandacht besteed aan de inhoud van het feest. 

Wij willen dat uw kind met plezier naar onze school gaat en dat het binnen de eigen mogelijkheden zo veel mogelijk leert. Onze missie is om samen het beste uit jezelf te halen. Dit vormt de basis voor ons dagelijks handelen. In een veilige en stabiele omgeving waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen en vertrouwen, kunnen kinderen hun talenten en bekwaamheden ontdekken en ontwikkelen. Een persoonlijke benadering, een hecht team en een open cultuur zijn kenmerkend voor ons.   

Met het programma Positive Behaviour Support bekrachtigen we gewenst gedrag. We gaan uit van wat een kind wél kan in plaats van wat het niet kan. Ook zorgt het programma voor duidelijke afspraken en omgangsregels, die rust en structuur creëren. Met hulp van een leerlingenraad denken kinderen mee met tal van zaken op school. Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen wekelijks Engelse les, zodat hun taalvaardigheid goed wordt ontwikkeld. De Amstelschool werkt met Da Vinci, een methode voor wereldverkenning. Daarin werken we thematisch en in een doorlopende en geïntegreerde leerlijn van 30 thema’s voor groep 1 t/m 8. Daarin komen naast de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste eeuwse vaardigheden -met daarbinnen programmeren- en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren aan bod.  

Wij zijn er trots op dat wij ons aanbod hebben uitgebreid met vakleerkrachten. Goede resultaten en een fijne veilige school zijn voor ons belangrijk, maar ook de brede ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor krijgen alle kinderen wekelijks les van een vakdocent gym. Naast gym krijgen zij ook een blok van 10 weken dansles. Alle groepen krijgen ongeveer een half uur muziekles per week en vanaf groep 4 krijgen de kinderen een uur handvaardigheid.

Verder hebben wij ons aanbod uitgebreid met bewegend leren, dit wordt door zowel de vakleerkrachten als eigen leerkrachten gegeven. Op een actieve manier oefenen de kinderen zo met onderdelen van rekenen, taal en spelling. 

Wij werken met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle kinderen op alle dagen van de week van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school gaan, met van 12:00 uur tot 12:45 pauze. In de pauze mogen kinderen thuis eten, maar wij adviseren om over te blijven voor de rust en regelmaat.  Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is, dat wij de kwaliteit van het onderwijs hierdoor kunnen behouden en verbeteren. Vanuit pedagogisch oogpunt is het rustiger, alle dagen zijn qua schooltijd hetzelfde, alle kinderen (een uitzondering daargelaten) blijven op school tijdens de lunch. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leerritme en ze worden minder afgeleid. Daarbij is de spanningsboog van jonge kinderen een apart aandachtspunt. Bij het maken van het weekrooster wordt hiermee rekening gehouden, zodat inspannende en ontspannende activiteiten elkaar voldoende afwisselen. De ervaringen hebben ons geleerd dat een rustigere schooldag, ingericht volgens het vijf-gelijke dagenmodel effectiever is. Kinderen kunnen meer geconcentreerd werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan evenredig over de schooldagen verdeeld worden. Daarnaast hebben leerkrachten alle dagen de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan het voorbereiden van lessen, groepsplannen of individuele plannen te maken, scholing te volgen en gezamenlijk meer te kunnen ontwikkelen en van elkaar te leren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine en persoonlijke school
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Van en met elkaar leren
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Amstelschool zijn een afspiegeling van de inwoners van het dorp Ouderkerk aan de Amstel. Uit alle lagen van de bevolking zijn kinderen vertegenwoordigd. Ouderkerk kent bewoners die al generaties lang in het dorp wonen. Daarnaast trekt het dorp ook nieuwe bewoners aan uit de regio. De school streeft ernaar om qua leerlingenpopulatie ook in de toekomst een afspiegeling te zijn van de bewoners in Ouderkerk aan de Amstel, al zal zij daar niet actief in sturen. Door de huidige leerlingenpopulatie kent de school geen achterstandsproblematiek. Vrijwel alle kinderen spreken de Nederlandse taal in voldoende mate om het onderwijs goed te kunnen volgen. We constateren dat veel leerlingen behoefte hebben aan een breder lesaanbod dan aan alleen de basisstof. Dit is ook terug te zien in de resultaten van de school, die al jaren boven het landelijke gemiddelde liggen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven