Basisschool De Klinkert

Burgemeester van den Drieslaan 20 4731 EB Oudenbosch

  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Klinkert. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Overtref jezelf! Dat is het motto van basisschool De Klinkert.

De Klinkert biedt basisonderwijs, peuteropvang, BSO en TSO. Het kenmerkt zich door unitonderwijs waar gepersonaliseerd wordt geleerd. De Klinkert heeft een ambitieus team dat ieder kind als uniek individu ziet en zichzelf laat overtreffen!

De Klinkert ligt centraal in de wijk Velletri in de kern Oudenbosch van de gemeente Halderberge.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doorgaande lijn po-vo
  • Rust & structuur
  • Gepersonaliseerd leren
  • Ondernemende vaardigheden
  • Keurmerkschool voor Pabo Avans

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 oktober 2020 zijn er op De Klinkert 269 leerlingen verdeeld over 4 units (11 groepen).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Peuteropvang

Op De Klinkert hebben we een eigen peuteropvang. Peuteropvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Het is een veilige plek om samen met andere kinderen te ontdekken, spelen en leren. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn hier twee of vier dagdelen per week van harte welkom. Op de peuteropvang is veel aandacht voor taal, beweging en creativiteit.  De werkwijze van de peuteropvang is afgestemd op die van de kleutergroepen van onze basisschool. Zo wordt de overgang naar school makkelijker.

Onze peuteropvang Hummelhonk ressorteert onder Spelen=Leren, een onderdeel van de Borgesiusstichting.

Buitenschoolse opvang

Bij Kindcentrum De Klinkert vindt u alles onder één dak. Verschillende vormen van opvang zijn in ons gebouw aanwezig. Onze partner hierin is kinderopvang De Dwergjes. Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor schoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Zij gaan tijdens de schoolvakanties naar de BSO. Bij BSO kan meer: men vangt niet alleen de kinderen op tijdens de vakanties, op studiedagen, maar ook wanneer u dat wenst 's ochtends voor de school begint en na schooltijd.

Gezonde school

Gezondheid vinden wij belangrijk op onze school. Hieronder valt ook gezonde voeding. Met onze schoolafspraken over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Basisschool De Klinkert heeft in juni 2015 het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

De Klinkert is sinds 2009 in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Het Label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school. Het niveau voor dit schooljaar is zilver .

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon

VERTROUWENSWERK.NL is het expertisecentrum voor vertrouwenszaken in het onderwijs dat vooral in Noord-Brabant en ook landelijk actief is. Zij bieden ondersteuning aan betrokkenen bij scholen als er sprake is van klachten, miscommunicatie, onheuse bejegening, machtsmisbruik, pesten en dergelijke. Het kan gaan om kwesties tussen volwassenen (bijvoorbeeld ouders en directie), tussen een volwassene en één of meer kinderen (bijvoorbeeld een te streng straffende leerkracht) of tussen kinderen onderling (bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag). Zij kunnen worden ingezet op verzoek van ouders, leerlingen, personeelsleden, interne vertrouwenspersonen, directies en bestuur van aangesloten scholen.

Contactgegevens van onze externe vertrouwenspersonen: 

Roy Ploegmakers   E  royploegmakers@vertrouwenswerk.nl                                                                                                              ?    

Annelies de Waal   E  anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl   

Terug naar boven