Basisschool De Klinkert

Burgemeester van den Drieslaan 20 4731 EB Oudenbosch

  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert
  • Schoolfoto van Basisschool De Klinkert

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Klinkert. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Overtref jezelf! Dat is het motto van basisschool De Klinkert.

Basisschool De Klinkert ligt centraal in de wijk Velletri in de kern Oudenbosch van de gemeente Halderberge. In 2007 is een nieuw schoolgebouw betrokken dat op dezelfde locatie is gebouwd als het vorige schoolgebouw. Samen met onze kinderopvangpartner De Dwergjes vormen wij Kindcentrum De Klinkert. Hier kunnen kinderen van 2 t/m 12 jaar terecht om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Na de geplande uitbreiding, die is voorzien in 2025, is er ook plaats voor kinderopvang vanaf 0 jaar. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust en structuur
  • GROEI-eigenschappen
  • Gepersonaliseerde leerroutes
  • Duurzaam wereldburgerschap
  • Predicaat GOED

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen dat op teldatum 1 februari 2023 op De Klinkert staat ingeschreven: 301.

Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 staan 287 leerlingen ingeschreven op De Klinkert. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Peuteropvang

Op De Klinkert maakt peuteropvang deel uit van een doorgaande lijn. Peuteropvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Het is een veilige plek om samen met andere kinderen te ontdekken, spelen en leren. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn hier twee of vier dagdelen per week van harte welkom. Op de peuteropvang is veel aandacht voor taal, beweging en creativiteit. De werkwijze van de peuteropvang is afgestemd op die van de kleutergroepen van onze basisschool. Zo wordt de overgang naar school makkelijker.

Voor de peuteropvang werken we samen met De Dwergjes.

Buitenschoolse opvang

Op dit moment zijn in het gebouw, naast de basisschool, ook verschillende vormen van opvang aanwezig. Onze partner hierin is kinderopvang De Dwergjes. Dit is een actieve organisatie met een eigentijdse kijk op peuteropvang, buitenschoolse- en kinderdagopvang biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Na realisatie van de uitbreiding in 2025 zal alle opvang plaatsvinden onder één dak en gaat De Klinkert fungeren als ontmoetingsplaats tussen jong en oud. De uitbreiding van het aanbod en de intensivering van samenwerking zorgen voor vele kansen om een volwaardig, maar ook uniek integraal kindcentrum te worden. De Klinkert zal de kansen gebruiken om ieder kind, iedere dag in een veilige omgeving gelukkig te laten zijn en te laten groeien.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Het schoolklimaat op De Klinkert is open en veilig, met oog voor diversiteit. Wij waarderen verschillen en er is ruimte voor verschillende meningen. We gaan respectvol om met mensen die anders denken en/of anders doen. Ons schoolklimaat is veilig en open genoeg om je opvattingen kenbaar te maken, open en veilig om te zijn wie je bent, of wie je wilt zijn. We leren onze leerlingen om respect te hebben voor meningen die afwijken van de eigen mening, we leren ze zelf een mening te hebben, en daarvoor te staan. 

In ons digitaal veiligheidsplan (zie bijlage) staat beschreven dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen als zij zich veilig voelen. Onze leerlingen doen op school niet alleen kennis en vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en kennis maken met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Kinderen worden aangemoedigd om positief gedrag te laten zien en onze professionals vertonen voorbeeldgedrag.

Sociaal emotionele en fysieke veiligheid binnen onze school monitoren wij door middel van het jaarlijks afnemen van de Veiligheidsmonitor (zie bijlage).

Externe vertrouwenspersoon

VERTROUWENSWERK.NL is het expertisecentrum voor vertrouwenszaken in het onderwijs dat vooral in Noord-Brabant en ook landelijk actief is. Zij bieden ondersteuning aan betrokkenen bij scholen als er sprake is van klachten, miscommunicatie, onheuse bejegening, machtsmisbruik, pesten en dergelijke. Het kan gaan om kwesties tussen volwassenen (bijvoorbeeld ouders en directie), tussen een volwassene en één of meer kinderen (bijvoorbeeld een te streng straffende leerkracht) of tussen kinderen onderling (bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag). Zij kunnen worden ingezet op verzoek van ouders, leerlingen, personeelsleden, interne vertrouwenspersonen, directies en bestuur van aangesloten scholen.

Contactgegevens van onze externe vertrouwenspersonen: 

Roy Ploegmakers   E  royploegmakers@vertrouwenswerk.nl                                                                                                              ?    

Annelies de Waal   E  anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl   

De klachtenregeling treft u in de bijlagen.

Terug naar boven