Sterrenschool De Schittering

St Annastraat 28 -34 4731 HT Oudenbosch

Schoolfoto van Sterrenschool De Schittering

In het kort

Toelichting van de school

Sterrenschool De Schittering staat in het centrum van Oudenbosch en is ontstaan uit een fusie van de voormalige Mariaschool en De Schakel. Op dit moment wordt de school bezocht door zo'n kleine 250  leerlingen en wordt het onderwijs geboden in het schoolgebouw van de voormalige Mariaschool.  Het gebouw aan de St Annastraat (het gebouw waar De schakel voorheen was gehuisvest) wordt "omgebouwd" tot een kindcentrum waarin naast onderwijs ook peuterwerk, buitenschoolse opvang (BSO) en kinderopvang (0-4 jaar) geboden wordt. Wilt u meer weten, klik hier.

Vanaf dat moment is er sprake van een kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12/13 jaar waarin door de diverse partners wordt samen gewerkt om de voorwaarden te creëren voor een optimale ontwikkeling van uw kind(eren).

Volgens de huidige planning wordt met ingang van het schooljaar 2017-2018 het gebouw in de Sint Annastraat in gebruik genomen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniform pedagogisch klimaat
  • Maatwerk voor ieder kind
  • Max resultaten Taal en Rekenen
  • Talentgericht
  • Binding met de buurt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven