Sterrenschool De Schittering

St Annastraat 28 -34 4731 HT Oudenbosch

Schoolfoto van Sterrenschool De Schittering

In het kort

Toelichting van de school

De historie van ons kindcentrum:
Sterrenschool De Schittering is per 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van de basisscholen Mariaschool en de Schakel. Er is bij deze fusie gekozen voor het Sterrenschool-concept. Een Sterrenschool is een moderne, originele benadering van onderwijs en opvang. De peuteropvang die verbonden is aan De Schittering draagt sinds 2018 een nieuwe naam: De Fonkeling. School en opvang bieden eenzelfde pedagogische klimaat.

Waar is het kindcentrum te vinden?
Sterrenschool De Schittering is te vinden in een prachtig gerenoveerd gebouw aan de Sint Annastraat 30 in Oudenbosch. In dit gebouw zijn ook onze partner Stichting Kinderopvang Oudenbosch aanwezig. Laatstgenoemde verzorgt voor onze school de kinder-, peuter-, voor- en naschoolse opvang.

Hoe komen we aan de naam De Schittering?
Deze naam geeft aan waar we voor staan: talenten laten stralen en schitteren. In eerste instantie gaat het natuurlijk om de talenten van onze kinderen, maar we geven de talenten van medewerkers ook alle ruimte, zodat ook zij kunnen schitteren. En u als ouder? U hebt ongetwijfeld ook talenten die ons onderwijsprogramma kunnen verrijken: een mooi beroep, een interessante hobby, creativiteit? Laat ons dat weten. Op die manier kunnen we samen stralen en schitteren. En dat allemaal in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen die door u aan ons worden toevertrouwd.

Wat is de identiteit van de school?
We zijn op KC De Schittering enorm trots op ons multiculturele profiel. Iedereen, maar dan ook iedereen is welkom op onze school en opvang. Sterrenschool De Schittering is van origine een katholieke basisschool, maar uiteraard laten we onze leerlingen ook kennismaken met andere geloofsovertuigingen. Zo vieren we sinds een aantal jaar ook het Suikerfeest bij ons op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniform pedagogisch klimaat
  • Maatwerk voor ieder kind
  • Max resultaten Taal en Rekenen
  • Hedendaagse onderwijstijden
  • Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven