It Haskerplak

Julianastraat 1 8465 RC Oudehaske

 • Modern onderwijs met inzet van ICT
 • Mediawijsheid vanuit de eigen bibliotheek
 • Kleuters spelen en ontdekken op hun eigen kleuterplein
 • Ontdekken, experimenteren en verwonderen

Het team

Toelichting van de school

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Voor Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen zoals door de minister toegekend. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

De gemiddelde leeftijd van het personeel in het onderwijs is relatief hoog. Zeker in Friesland waar we te maken hebben met bevolkingskrimp en een van oudsher sterke rechtspositie van leraren. Leeftijd zegt niet alles. Door een actief beleid houdt Ambion haar personeel enthousiast en op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het onderwijs. Dat ziet u in onze scholen, maar bijvoorbeeld ook door ons initiatief tot het inrichten van een eLab.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht.  

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.  

Wij streven er ieder jaar naar om een bezetting van twaalf leerkrachten in de vervangingspool te hebben, maar merken dat het steeds moeilijker wordt om dit aantal te halen. Dit komt onder andere door een krimpend aantal nieuwe leerkrachten dat jaarlijks de Pabo verlaat.  

Wij verwachten dan ook dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.  

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is gebleken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling

We werken schooljaar 2020-2021 met de volgende combinatiegroepen:

 • Groep 1-2
 • Groep 3-4
 • Groep 5-6
 • Groep 7-8

Juf Jolanda, leerkracht groep 1-2 op maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Feikje, leerkracht groep 1-2 op woensdag en donderdag
Juf Jinke, leerkracht groep 3-4 op maandag, dinsdag en woensdag
Juf Irma, leerkracht groep 3-4 op donderdag en groep 5-6 op vrijdag
Juf Hester, leerkracht groep 5-6 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Juf Janny, leerkracht groep 7-8 op maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Grietje, leerkracht groep 7-8 op woensdag en donderdag
Juf Sita, onderwijsassistent, aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Femke, Intern Begeleider, aanwezig op dinsdag
Meester Bauke, directeur tot 31 december 2020
Juf Martine, directeur vanaf 1 januari 2021
Meester Anton, ICT Beheer en administratie, aanwezig op wisselende momenten

Opmerkingen:

 • Groep 3 krijgt op vrijdagochtend les in groep 1-2
 • Groep 4 krijgt op vrijdagochtend les in groep 5-6
 • Groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vrij
 • De inzet van juf Sita is op vrijdagochtend gericht op de combinatiegroepen 1-2-3 en 4-5-6, zodat zij extra begeleiding kunnen krijgen. Op de maandag en dinsdag is zij vooral inzetbaar voor groep 7-8 en groep 3-4
 • Mirjam, nu stagiaire in groep 3/4, zal haar eindstage in groep (4)5/6 gaan doen.  Na deze stage en afronding van opdrachten is ze afgestudeerd. We zijn heel erg tevreden over haar inzet en kunde en willen haar graag de kans bieden haar lio(leraar in opleiding) stage bij ons te doen. In het eerste half jaar zal zij zelfstandig, onder begeleiding van juf Hester en juf Irma, de groep lesgeven. Dit zal ze op maandag, dinsdag en vrijdag gaan doen.
 • De aanwezigheid van Femke Blaauw, de intern begeleider, zal afwisselend op dinsdag en donderdag zijn.
 • Bauke Waslander is, zoals bekend, eerst nog de eindverantwoordelijke op obs It Haskerplak. Geleidelijk zal Martine de Jong dit overnemen en per 1 januari 2021 zal zij directeur op obs It Haskerplak zijn. 

Werkwijze / organisatie

Het werken met combinatieklassen betekent dat de leerkracht instructie & begeleiding momenten aanpast. Leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Voorwaarde hierbij is zelfstandig werken en plannen met behulp van de weektaak. Leerlingen leren van elkaar kunnen, zowel op sociaal als cognitief gebied. De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met Gynzy. Leerlingen schrijven de gebruikte strategie in een schrift en de antwoorden op de iPad. Zij krijgen direct feedback; leerkracht heeft direct overzicht van het gemaakte werk en kan beter maatwerk bieden.

In groep 1-2 maken we gebruik van MijnKleutergroep. MijnKleutergroep is een totaalprogramma met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind. Er wordt dus niet alleen gelet of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in het spel. Het gaat binnen Kleuterplein om het welzijn van uw kind en daarom is er ruimte om je als kind te ontwikkelen op alle mogelijke gebieden. Kinderen die extra steun nodig hebben krijgen individuele hulp.

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methoden die voldoen aan de door de overheid vastgestelde kerndoelen. Uitgangspunt hierbij is, dat alle kinderen zoveel mogelijk blijven meedoen in hun jaargroep. Hiervoor worden methoden gebruikt die speciaal voor dit doel geschreven zijn. Wij stellen als doel dat alle kinderen aan het einde van groep 8 genoeg bagage hebben meegekregen om de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken.

Onze werkwijze is dat we uitgaan van gedifferentieerde instructie wat betreft de basisstof en dat de verwerking op verschillende niveaus plaats kan vinden. Sommige leerlingen krijgen herhalingsstof (verlengde instructie) aangeboden wanneer de basisstof nog niet goed wordt beheerst. Leerlingen die deze stof wel goed beheersen krijgen verdieping van de betreffende leerstof. Bij herhaling gaan we er niet van uit dat dezelfde leerstof op dezelfde wijze wordt herhaald, maar dat er andere manieren worden uitgeprobeerd om te komen tot het juiste inzicht. Bij verdiepingsstof gaat het om meer te kunnen doen met het verworven inzicht en niet om sneller door de leerstof heen te gaan.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolondersteuningsprofiel.  

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de zorgmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet. ?  

Ondersteuning van het jonge kind 

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode MijnKleutergroep wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan. Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren.

In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.  

Intern begeleider

Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met:

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg.

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

HGPD

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken binnen de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) met de orthopedagoog van de bovenschoolse ondersteunings unit (BOU). Tijdens de HGPD nemen we de vraag van de groepsleerkracht als uitgangspunt. De vraag wordt benaderd als een afstemmingsprobleem, namelijk hoe kan ik als groepsleerkracht mijn onderwijsaanbod dusdanig aanpassen dat ik tegemoet kom aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling. Om de vraag van de groepsleerkracht te kunnen beantwoorden wordt gericht informatie verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens het HGPD- gesprek met de leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of deelonderzoeken. 

Belangrijk bij het verzamelen van informatie is dat er wordt gezocht naar beschermende en compenserende factoren. Na een gezamenlijke analyse van de gegevens worden op basis van een voorlopige probleemverklaring doelen op korte en lange termijn vastgesteld en de taakverdeling afgesproken. HGPD heeft een cyclisch karakter. Dat betekent dat een leerling in principe meerdere keren wordt besproken. 

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.  Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven