IKC Klaver Fjouwer

Tsjerkemar 8 8614 XD Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)

  • Schoolfoto van IKC Klaver Fjouwer
  • Voor de wereld oriënterende vakken werken wij thematisch.
  • Het lesplein heeft een in hoogte verstelbaar podium voor vieringen en activiteiten
  • School heeft een eigen speellokaal voor groep 1/2. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de sporthal van het dorp.
  • Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een eigen iPad. Deze wordt ingezet als hulpmiddel bij het verwerken van de leerstof.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij maken op Klaver Fjouwer gebruik van de IEP Eindtoets. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8 en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te vergelijken met die van andere leerlingen, maar door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat. Zo wordt op een eerlijke manier de persoonlijke ontwikkeling van een kind in kaart gebracht.

Binnen Palludara vinden we het belangrijk dat alle talenten van kinderen aan bod komen, ook die talenten die een eindtoets niet meet. Om de leerprestaties te volgen zetten alle scholen van Palludara de toetsen behorende bij de methodes in, maar ook observatielijsten en bijvoorbeeld didactische leergesprekken. Alle uitslagen worden op onze scholen geregistreerd. Hiermee kan de leerkracht snel (eerste) signalen opvangen, analyseren en vroegtijdig en preventief hulp bieden aan alle kinderen met de inzet van groepsplannen. Onze scholen meten de opbrengsten objectief. Er wordt- naast de methode gebonden toetsen- gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen die twee maal per jaar afgenomen worden (januari en in juni).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We leggen de resultaten en de ontwikkeling van het kind vast in het leerlingvolgysteem ParnasSys. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig. In principe stromen alle leerlingen aan het einde van het schooljaar door naar het volgende leerjaar. In uitzonderlijke gevallen is het verstandig om een andere keuze te maken. We streven er naar dat school samen met ouders tot een goede afweging komen, waarbij we als school uiteindelijk de eindbeslissing nemen. 

In groep 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van methode-afhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (IEP). We vergelijken de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen en verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. Er wordt voor elke leerling vanaf groep 3 een planarrangement gemaakt op intensief, basis of verrijkend niveau. Leerlingen in groep 3 hebben een planarrangement voor taal en voor rekenen. Leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een planarrangement voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

In groep 1/2 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met het kleuterobservatiesysteem BOSOS. De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer zij de leerling in de gaten moet houden of wanneer zij in actie moet komen. Met behulp van BOSOS komt de individuele leerling goed tot zijn recht en zijn er mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse daarvan naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor groepjes.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We hebben een goed overleg met de verschillende scholen in het vervolgonderwijs. Samen werken we met de zogenaamde Friese Plaatsingswijzer. (www.frieseplaatsingswijzer.nl ). Deze plaatsingswijzer is gebaseerd is op de laatste drie jaren van de basisschool. Op Klaver Fjouwer worden alleen de gegevens van de laatste twee jaar meegenomen. Klaver Fjouwer gebruikt het IEP-LVS voor methode onafhankelijke toetsing, dit volgsysteem levert pas gegevens af vanaf groep 7. In de gesprekken tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs wordt de mening van de basisschool serieus genomen. De leerkracht van groep 8 kan zijn of haar mening geven over de persoonskenmerken van het kind. Deze samenwerking zorgt ervoor dat een kind op het niveau terechtkomt wat bij hem of haar past. Tot aan het derde jaar van het voortgezet onderwijs krijgen we nog een terugkoppeling van de resultaten die een leerling daar behaalt. Met deze bevindingen doen we ook ons voordeel.

De resultaten van de eindtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! Onze scholen houden bij het advies voor vervolgonderwijs rekening met toetsresultaten, maar baseren het advies daarom altijd op een completer beeld van kinderen. De eindtoets geeft een indicatie van passende schoolniveau, maar gedurende de schoolloopbaan verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens over de ontwikkeling van kinderen om tot een compleet en onderbouwd advies te komen. Dit gebeurt al vanaf groep 6 en altijd in overleg met de ouders en de leerlingen zelf

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Je veilig en prettig voelen op school, dat is voor iedereen belangrijk! Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen samen zorgen voor een fijne en veilige schoolomgeving. We leren kinderen bewust respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. We zorgen ervoor dat kinderen elkaar goed leren kennen. We willen dat kinderen positief (leren) denken over zichzelf en een ander, een ander kunnen helpen en dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De scholen van Palludara zien de onderwijsinspectie als een critical friend. Zo kunnen we bij het  schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. Ook de ontwikkelpunten van de inspectie nemen we ter harte: dit zijn immers weer kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

Terug naar boven