IKC Klaver Fjouwer

Tsjerkemar 8 8614 XD Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)

 • Schoolfoto van IKC Klaver Fjouwer
 • Voor de wereld oriënterende vakken werken wij thematisch.
 • Het lesplein heeft een in hoogte verstelbaar podium voor vieringen en activiteiten
 • School heeft een eigen speellokaal voor groep 1/2. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de sporthal van het dorp.
 • Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een eigen iPad. Deze wordt ingezet als hulpmiddel bij het verwerken van de leerstof.

Het team

Toelichting van de school

We werken op Klaver Fjouwer met vier groepen:

 • Groep 1/2: Jantina Fokkema en Janny Koenen
 • Groep 3/4: Hans Roskam Annalies Bakker
 • Groep 5/6: Barbara Hettinga en Esther Bergsma
 • Groep 7/8: Margriet de Vries en Regina Schakel

Elly Tiesma is voor 12 uren per week verbonden aan Klaver Fjouwer als intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenondersteuning en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over leerlingen en voert zo nodig gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Zij onderhoudt ook de contact met relevante zorgexperts die kunnen worden ingezet bij specifieke hulpvragen.

Daarnaast zijn nog onderwijsassistenten Thea Deinum en Miranda Semplonius aanwezig. Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht verrichten zij onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden.   

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk intern geregeld binnen Stichting Palludara. Bij voorkeur valt een (duo)collega in. Ook kan er een beroep worden gedaan op een leerkracht uit de invalpool. Wanneer er in een uiterst geval geen inval mogelijk is, dan onderzoeken we of de betreffende leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen en/of een onderwijsassistent begeleidt de leerlingen (onder supervisie van een andere leerkracht). Als laatste vragen we de ouders of hun kind thuis kan worden opgevangen. Met behulp van Social Schools of eventueel telefonisch is het mogelijk om u in een kort tijdsbestek op de hoogte te brengen van onvoorziene omstandigheden of ziekte van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school

Op Klaver Fjouwer werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen een jaar lang in dezelfde groep aan dezelfde leerstof werken. Kinderen die meer kunnen, krijgen naast de basisstof extra leerstof aangeboden; dit noemen we verrijkingsstof. Kinderen die moeite hebben met de basisleerstof, krijgen herhalingsstof en proberen we met extra hulp toch zolang mogelijk bij de groep te houden. Mocht het ook met individuele hulp niet lukken, dan kunnen kinderen op een aangepast niveau (eigen leerlijn) werken voor één of meerdere vakken. Het doubleren van leerlingen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zijn dat het voor een kind beter is een jaar over te doen om zo met meer zelfvertrouwen aan de ‘leerstof’ te kunnen werken. Wij hanteren hierbij een aantal criteria die ons helpen deze keuze te kunnen beargumenteren. Uiteraard worden hierbij de ouders op een zo vroeg mogelijk tijdstip betrokken. Het eindbesluit om een leerling een jaar over te laten doen of over te laten gaan, is altijd een besluit van de school.   

Groepen

Op school zijn er acht leerjaren. De leerlingen worden over de groepen verdeeld op basis van leeftijd. Dit schooljaar hebben we volgens het leerlingenaantal van de school recht op 4 groepen. Dit betekent dat we met 4 combinatiegroepen werken. Ieder jaar wordt bekeken welke groepsverdeling de beste mogelijkheden biedt. 

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders/verzorgers en bezoekers. We hanteren deze regels ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Een rookvrij schoolterrein helpt kinderen om niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt veel aan taal- en leesbevordering gedaan. In de kring en tijdens het werken en spelen wordt er over verschillende onderwerpen gepraat en leren de kinderen naar elkaar te luisteren. Zo wordt de woordenschat steeds meer uitgebreid. Voorlezen en prentenboeken aanbieden komen elke dag aan de orde in de groep. Taal-, rijm-, en auditieve spelletjes worden in het thema verwekt.

De kinderen komen spelenderwijs met veel rekenbegrippen in aanraking. D.m.v. hun spel ontdekken en experimenteren kleuters veel en worden de begrippen eigen gemaakt. Door telspelletjes, liedjes, opzegversjes, verhaaltjes en opdrachten tijdens de werkles leren de kinderen hoeveelheden, meten en wegen, tellen, getallen en begrippen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Klaver Fjouwer wordt gewerkt met moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, via het werken op een device, creatief of middels kleine projecten.

In groep 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de iPad voor de lessen in taal/spelling en rekenen. Wij zien de iPad als een handige tool om de productiviteit te verhogen, kennis toegankelijk te maken en leren makkelijker te maken. De iPad vervangt echter niet de leerkracht en de reguliere middelen waarmee kennis wordt overgedragen op de leerlingen. Wij beschouwen ICT als een middel om ons onderwijs nog beter te maken.

Vakgebieden

Wij werken met methoden die passen bij onze manier van werken en aansluiten bij de wettelijk vastgestelde onderwijsdoelen. Hieronder geven we een overzicht van de methoden waar wij binnen ons onderwijs gebruik van maken.

 • Levensbeschouwelijke vorming. Wij gebruiken de methode “Trefwoord." Een methode waarmee kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. De methode biedt ons ook liederen en een kalender. Daarnaast maken wij gebruik van de uitgewerkte vieringen. 
 • Lees- en taalonderwijs. In groep 3 maken wij gebruik van de methode: "Veilig leren lezen, Kimversie". Ons schrijfonderwijs sluit hier naadloos op aan, d.m.v de methode "Pennenstreken". De leesmethode gaat in het kort als volgt te werk: Er worden eerst woorden aangeleerd. Vanuit deze woorden worden de diverse letters geleerd. Met die letters worden weer nieuwe woorden gemaakt en gelezen. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de Begrijpend Lezen methode: "Nieuwsbegrip XL".  De methode Estafette-lezen wordt voor het technisch lezen ingezet naast andere teksten door de leerkracht gekozen. Ook het stillezen, maatjeslezen en klassikaal lezen krijgt een plek in het rooster. Op school is een Lytse Bieb aanwezig waar de leerlingen wekelijks boeken kunnen lenen. Voor Spelling maken wij gebruik van de methode "Nieuw Nederlands Junior" de spellingslessen worden in een werkschrift en digitaal verwerkt. Voor ons taalonderwijs werken wij via taaldoelen die in een jaarplanning zijn weggezet waardoor de verschillende taaldoelen regelmatig en voldoende aan bod komen. Taal wordt verwerkt via digitale lessen die uit de Snappet komen, dit betreft met name taallessen waarin de grammatica centraal staat. Schrijfvaardigheid en mondelinge taal worden tijdens thematisch werken en speciale opdrachten verwerkt. In schooljaar 22-23 wordt een leerlijn presenteren en werkstukken ingevoerd voor groep 1 t/m 8. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn door de school voor presenteren en werkstukken. 
 • Engels. De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen Engelse les. Variërend van 30 minuten gemiddeld per week in groep 1-2 tot een uur in groep 7-8. In de lagere groepen zijn het veelal liedjes en losse opdrachten maar vanaf groep 5 krijgen de lessen een duidelijke structuur. Wij gebruiken hiervoor de methode Take it Easy. 
 • Frysk. De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen Fryske les. Fryske les bestaat uit speciale lessen vanuit de methode 'Spoar8.' Dit is een digitale methode die thematisch is opgebouwd waardoor deze methode aansluit bij de manier van werken van de school. Vanaf groep 5 is er aandacht voor het schrijven in het Frysk (spelling en grammatica). Er wordt in het Nederlands les gegeven maar in één op één contact veelal Frysk. 
 • Rekenonderwijs. Voor het vak rekenen wordt de methode Wereld in getallen 5 gebruikt. Deze methode wordt digitaal aangeboden via het programma Snappet en verwerkt op de iPad. Voor het automatiseren wordt er gebruik gemaakt van het digitale programma Rekentuin. Sterke rekenaars worden extra uitgedaagd met de werkboeken van de methode Rekentijgers.
 • Thematisch werken/WO-vakken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, kunstzinnige vorming en burgerschap worden geïntegreerd aangeboden in de vorm van thema's. Het schooljaar wordt verdeeld over gemiddeld 13 thema's die aansluiten bij de cultureel maatschappelijke agenda. Het doel van thematisch werken is het bieden van eigentijds en betekenisvol onderwijs. De vakken kunnen deels nog of onafhankelijk worden aangeboden, daarvoor gebruiken wij de methodes: Groep 3 t/m 8 Geschiedenis: “Speurtocht”. Groep 4 t/m 8 Aardrijkskunde: “De Blauwe Planeet”. Groep 3 t/m 8 Natuur & Techniek: “Natuniek”.  Verkeer: "Op voeten en fietsen" en de "Jeugdverkeerskrant". Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen Topografie aangeboden. Eén keer in de twee jaar nemen de kinderen van groep 7 en 8 deel aan het  theoretisch verkeersexamen. 
 • EHBO. Eén keer in de twee jaar krijgen de kinderen in groep 7 en 8 de mogelijkheid om de cursus jeugd-EHBO te volgen. Na ongeveer 10 lessen, die bestaan uit zowel theorie als praktijk, zijn de kinderen klaar voor het examen. Het examen wordt afgenomen door een erkende EHBO-examinator. Wij bieden de EHBO-lessen aan binnen ons naschoolse aanbod. 
 • Creativiteitslessen. Door de hele school worden de leerlingen begeleid in het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Het begin ligt al bij de vierjarigen die leren omgaan met lijmpot en schaar en begeleid worden in het ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden. Tot de creatieve sector rekenen we: tekenen, schilderen, handenarbeid, handwerken, maar ook dramatiseren, voordragen, voorlezen, dichten. 
 • Muziek. Voor muziek gebruiken wij de methode “1,2, 3, Zing.” Dit is een digitale methode voor groep 1 t/m 8. Daarnaast bieden de leerkrachten eigen liederen aan en worden er liederen van de methode Trefwoord aangeleerd. Als school hebben wij een intensieve samenwerking met het korps uit Oudega. Hierdoor kunnen er AMV-lessen worden aangeboden aan groep 4, instrumenten in de klas in groep 5 en andere muziekprojecten.  
 • Bewegingsonderwijs. De gymlessen vinden plaats in sporthal ’t Joo en voor groep 1-2 in het speellokaal in de school. Verder hebben wij ervoor gekozen om per groep extra beweegmomenten in te lassen in de week. Tijdens deze momenten doen de kinderen met hun groep een spel op het plein of in het speellokaal. Voorgeschreven kleding: Korte broek met een t-shirt, schoenen met lichtgekleurde zolen, die niet buiten worden gedragen (géén zwarte zolen). De kleding graag meenemen in een tas en niet op of bij school achter laten tot de volgende gymles. Het verdient aanbeveling geen horloges, kettinkjes of andere sieraden te dragen tijdens de bewegingslessen. Elk jaar wordt er een sportdag georganiseerd tijdens de Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 8.
 • Digitale geletterdheid. Leerlingen maken kennis met de mogelijkheden die de digitale wereld hen biedt, zoals tekstverwerken, informatie opzoeken, e-mailen etc. Verder biedt de software die bij de verschillende methodes behoort extra ondersteuning in de vorm van inoefenen, automatiseren en ontdekken. Groep 7 & 8 doet jaarlijks mee aan de week van de mediawijsheid. Al vanaf groep 1 worden computers en iPad devices ingezet voor het aanleren, verwerken, automatiseren van lesstof en als hulpmiddel in de ontwikkeling. Vanaf groep 3 heeft elke leerling een eigen iPad. Op de iPad worden de lessen van Snappet verwerkt en andere programma’s als Rekentuin en Taalzee. Ook staan er persoonlijke applicaties op om leerlingen extra ondersteuning te bieden voor leerinhoud waar zij moeite mee hebben. De iPad wordt ingezet in communicatie met het digitale schoolbord bij een quiz of het vullen van een woordveld bijvoorbeeld, zodat de betrokkenheid optimaal is. In elke groep is een digitaal schoolbord aanwezig. Bij de meeste methodes die wij gebruiken hoort bijpassende digibord software om de lessen te ondersteunen. Het programma Snappet wordt ingezet vanaf groep 4. De leerlingen maken hun rekenwerk, spellingwoorden oefenen, taallessen voor een deel en de begrijpend lezen lessen via dit programma. Daarnaast biedt het programma extra mogelijkheden voor automatiseren, woordenschat en studievaardigheden. Op Klaver Fjouwer gaan wij bewust om met schermtijd, hoe jonger de leerling hoe minder schermtijd. Vakken met een digitale verwerking worden afgewisseld met vakken die schriftelijk worden verwerkt. Daarnaast maken wij gebruik van de 20-20-2 regel, 20 minuten schermtijd wordt afgewisseld met 20 seconden wegkijken of bewegend leren en 2 uur helemaal geen schermtijd. 
 • Burgerschap. Voor het vak burgerschap maken wij niet gebruik van een methode. Burgerschap komt terug in verschillende vakken en activiteiten zoals, de Kanjertraining, verkeer, Thematisch werken, het leerlingenpanel, Trefwoord, Nieuwsbegrip, etc. Onze missie voor burgerschap is: 'Onze school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen tot democratische burgers die zich staande kunnen houden in de samenleving en daarin een actieve bijdrage willen leveren.' Ons burgerschapsonderwijs wordt vormgegeven m.b.v. de 11 bouwstenen voor Burgerschap van Curriculum.nu, https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/ Binnen ons aanbod voor burgerschap hebben de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ook een plaats. Voor ons beleidsdocument burgerschap verwijzen wij u naar onze website. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.  In principe en in beginsel zijn alle kinderen welkom op onze scholen. Onze scholen hebben een professionele zorgstructuur zodat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en er geen kinderen buiten de boot vallen. We geven passend onderwijs vorm middels de 1-zorgroute. Dit is een werkwijze waarbij alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hun behoeften aansluit. Dit staat beschreven in groepsarrangementen. We wachten daarbij niet af, maar handelen proactief. Ouders nemen een belangrijke positie in binnen de 1-zorgroute. We hebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. Als er meer begeleiding voor uw kind nodig blijkt te zijn, hebben wij specialistische ondersteuning van intern begeleiders, twee orthopedagogen/generalist en ons bovenschools zorgteam (Intern Aanmeldingsteam Leerlingenzorg).  Binnen Palludara zien we ouders als samenwerkingspartners en zij worden dus betrokken bij het onderwijs aan hun kind. We beschrijven onze basis- en extra ondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel. U kunt ons schoolondersteuningprofiel terugvinden op onze website https://klaverfjouwer.frl/

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 22-23 werkt de stichting Palludara aan herstructurering van de ondersteuning. De nieuwe vorm van ondersteuning gaat van start in schooljaar 23-24.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Klaver Fjouwer vormt samen met peuteropvang de Joopykjes van Stichting Kinderopvang Friesland en de Buitenschoolse opvang van Kinderwoud een Integraal Kindercentrum(IKC). Het doel van deze samenwerking is het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van de peuters naar de kleuters en een verrijkend aanbod voor talentontwikkeling. 

De peuteropvang de Joopykjes is een VVE-locatie(voor- en vroegschoolse educatie) en een Fryske Peuteropvang. 

Het onderwijs in groep 1-2 verschilt van het onderwijs aan kinderen in groep 3-8. Dit zorgt voor een ander aanbod en aanpak in het onderwijs en activiteiten dan in de midden- en bovenbouwgroepen het geval is, daarom achten wij het van belang om de visie voor deze doelgroep te verfijnen.

Spelenderwijs leren

Kleuters starten hun schoolcarrière spelenderwijs. Door te spelen, leren kleuters. Dit vraagt om een omgeving waarin de klas is ingericht met een diversiteit aan spel- en ontwikkelingsmateriaal, en verschillende hoeken waarin de onderlinge samenhang van de brede ontwikkeling gestimuleerd wordt. In ons kleuteronderwijs staan niet de vakken staan centraal, maar de activiteiten die in dienst staan van de ontwikkeling van het kind. Daarom is er gekozen om de leerstof in thema’s aan te bieden. Alle activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema (activiteiten met accent op reken, taal, beweging, wereldoriëntatie, muziek e.d.). Het is heel leerzaam om het geleerde in de klas na te kunnen spelen in wisselende hoeken. Ook uitstapjes die bij het thema passen staan op het programma. Kinderen worden zo uitgedaagd de omgeving te onderzoeken en grip te krijgen op de wereld om zich heen.

Volgen van ontwikkeling

Iedere schooldag verloopt volgens een bepaalde structuur waarin diverse routines naar voren komen. De dagplanning wordt in de kleutergroep met dagritmekaarten aangegeven. Gedurende de dag observeert de leerkracht de kinderen. Begrippen als welbevinden en betrokkenheid staan tijdens deze observaties centraal. Het observeren van de algehele ontwikkeling van het jonge kinderen gebeurt middels het volgmodel BOSOS. Wij zien dat jonge kinderen zich grillig ontwikkelen, en de verschillen in ontwikkeling kunnen groot zijn. Om goed aan te sluiten op de ‘zone der naaste ontwikkeling’ maken de onderbouw leerkrachten aan de hand van de observatiegegevens een beredeneerd aanbod.  

Terug naar boven