IKC Klaver Fjouwer

Tsjerkemar 8 8614 XD Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)

  • Schoolfoto van IKC Klaver Fjouwer
  • Voor de wereld oriënterende vakken werken wij thematisch.
  • Het lesplein heeft een in hoogte verstelbaar podium voor vieringen en activiteiten
  • School heeft een eigen speellokaal voor groep 1/2. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de sporthal van het dorp.
  • Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een eigen iPad. Deze wordt ingezet als hulpmiddel bij het verwerken van de leerstof.

In het kort

Toelichting van de school

IKC Klaver Fjouwer  valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen! Binnen Palludara creëren we een omgeving die het leren bevordert en waarin de kinderen veilig kunnen opgroeien. Wij vinden de driehoeksrelatiekind-ouder-leerkracht essentieel, elk kind moet ‘gezien’ worden. Wij streven er altijd naar dat alle leerlingen zo thuis nabij mogelijk en op maat al hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Onze school is een IKC (Integraal Kindercentrum). Andere participanten zijn: “De Joopykjes” van Sting Kinderopvang Friesland (peuters), BSO van Kinderwoud en de Lytse Byb (schoolbibliotheek voor kinderen van 2 t/m 12 jaar).

Wij wensen de leerlingen en alle betrokkenen een fijne schooltijd op ‘IKC Klaver Fjouwer’ toe!    

Namens het team en de medezeggenschapsraad(MR),  

Sybolt Kuipers Schooldirecteur      

kbs ’Klaver Fjouwer'

Tsjerkemar 8

8614 XD Oudega (SWF)

tel: 0515 469897

emailadres: klaverfjouwer@palludara.nl

website: www.klaverfjouwer.frl      

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Talent
  • Vertrouwen
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telde op 01-10-2021 94 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal zal teruglopen naar 85 leerlingen de komende jaren. Onze leerlingenpopulatie is woonachtig in de dorpen Oudega, Gaastmeer, Sandfirden, Idzega en Abbega. En de omliggende regio. 

Aanmelding van uw kind

Wanneer u interesse heeft in onze school, nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding door de school! U kunt telefonisch of via de schoolmail een afspraak maken, maar u mag natuurlijk ook altijd binnenlopen. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over Klaver Fjouwer. Wanneer uw kind is aangemeld, maakt de leerkracht van groep 1 een vervolgafspraak met u voor een intakegesprek en worden er in overleg met u vijf dagdelen ingepland ter kennismaking in groep 1-2 voor uw kind.

Op de website kunt u onder het kopje "aanmelden" het aanmeldformulier terugvinden en een uitgebreide versie van het aannamebeleid, https://klaverfjouwer.frl/inschrijfformulier-ynskriuwformulier/ 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven