IKC De Syl

Monnikebildtdijk 16 9078 VE Oudebildtzijl

Schoolfoto van IKC De Syl

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht van onze school ziek of afwezig is, wordt er vervanging geregeld voor de groep. Als er geen vervanging is wordt de groep van de zieke collega of een andere groep gesplitst. Wij zullen de grootst mogelijke moeite doen om de kinderen op school op te vangen. Indien het niet lukt om op school een groep van een zieke collega op te vangen, krijgen de ouders minimaal een dag van te voren te horen dat hun kind geen les heeft op school. Indien dit voor meerdere dagen geldt, zullen we afwisselend groepen naar huis sturen. Dit zal alleen gebeuren als we echt geen andere oplossing hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 werken we met 3 basisgroepen. Dit zijn de groepen 1/2/3,  4/5/6 en de groep 7/8.

Doordat we combinatiegroepen hebben kunnen we een brede variatie aan leer- en spelactiviteiten aanbieden en kunnen we ook veel differentiëren en aansluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod bij kleuters wordt veelal geïntegreerd en niet per vakgebied aangeboden. De exacte onderwijstijd per vakgebied is daardoor moeilijk te duiden. Voor het aanbod worden de kerndoelen van de SLO en het digikeuzebord gebruikt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken dit schooljaar met de methode Alles-in-1 in de groep 5-8. In deze methode zit ons aanbod voor alle wereldoriënterende vakken en het vak Engels.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel

De zorg die wij als school willen bieden en kunnen bieden hebben we vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Voor verdere toelichting kunt u de bijlage openen.

Een plaatsje voor iedereen

Op onze samenwerkingsschool gaan we uit van gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen. Daarom staan we open voor alle kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale afkomst. We willen graag ieder kind een goede en veilige plek bieden. 

Aanmelding van leerlingen met een specifieke hulpvraag

Voor alle leerlingen staat de zorg centraal. In specifieke gevallen, zoals bij kinderen die een speciale zorgbehoefte hebben, geldt dat we als team, samen met de ouders, de afweging maken of het kind binnen onze school adequaat begeleid kan worden. Op bovenschools niveau is vastgelegd dat bij dergelijke aanmeldingen goed wordt aangegeven wat de mogelijkheden van de school en het team zijn. Soms maken we bij deze keuze ook gebruik van de deskundigheid van externen op bovenschools niveau.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Alle scholen van CBO-NWF maken gebruik van de opvangorganisatie binnen ons bestuur. Dit biedt mooie kansen voor een IKC ontwikkeling omdat er dan korte lijntjes ontstaan tussen opvang, peuters en school. Bovendien kan er een doorgaande lijn in de school zijn voor kinderen van 0/2 t/m 12 jaar. Op onze school hebben wij een doorgaande lijn van 2-12 jaar. we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van het jonge kind en kijken wat er nodig is voor een goede start in het onderwijs als de kinderen 4 jaar worden. Dit doen we onder andere door observaties.

Alle peuterlocaties van ons bestuur worden op den duur VVE locaties. We gaan op onze school ook onderzoeken op welke manier we dat in onze (kleine) peutergroep vorm kunnen gaan geven en of dit haalbaar is. Concreet betekent dit voor onze school dat er meer uren voor de peuters beschikbaar komen.

Terug naar boven