Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer

Julianastraat 13 3255 BG Oude-Tonge

 • Via deze link komt u op onze instagram pagina.
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De IEP LVS toetsen staan los van de methode gebonden toetsen. De leerkracht krijgt inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen van het onderwijsaanbod. Het resultaat kan aanleiding zijn om kinderen extra aandacht en hulp te geven. Vanaf groep 3 zijn er toetsen voor technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Aangezien we deze toetsen jaarlijks afnemen kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen goed volgen.
Kinderen zijn natuurlijk veel meer dan alleen de resultaten van IEP. Daarom zijn de observaties van de leerkrachten ook heel belangrijk. (Misschien zelfs belangrijker) 
In groep 7 wordt met de ouders het voorlopig schooladvies besproken. Het voorlopig schooladvies wordt onderbouwd met de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem, de NIO, de NPV-J en de observaties van de leerkracht. Ook van belang voor het schooladvies zijn de werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs aan de leerkracht van groep 8 geven de verschillende scholen (van het voortgezet onderwijs) aan, dat de kinderen van De Nobelaer goed voorbereid zijn.

Hieronder vindt u de adviezen van de schoolverlaters. De genoemde niveaus corresponderen met de inrichting van de brugklassen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende uitdagende en veilige omgeving.

De Nobelaer biedt kinderen deze ruimte. Het bevorderen van eigenaarschap bij kinderen van hun eigen leerproces bereidt kinderen goed voor op de toekomst. Kinderen die de wereld vanuit hun eigen competenties met vertrouwen tegemoet zien met opgedane ervaring, kennis en vaardigheden (Samen werken-Samen genieten).

Goed en Doordacht Onderwijs door verbinding van:

 • Het hoofd om te denken in kansen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst.
 • Het hart voor een brede ontwikkeling en oog voor de talenten.
 • De hand reiken om te begeleiden naar de toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Competentie
 • Relatie
 • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie doet periodiek onderzoek naar de resultaten van het onderwijs. Zijn de resultaten goed, zoals op De Nobelaer, dan geeft de inspecteur dit aan met: “De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek”. Het rapport, naar aanleiding van het vierjaarlijks bezoek van oktober 2019, kunt u inzien op www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven