Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer

Julianastraat 13 3255 BG Oude-Tonge

  • Via deze link komt u op onze instagram pagina.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Cito toetsen zijn halfjaarlijkse toetsen, die los staan van de methode gebonden toetsen. De leerkracht krijgt inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen van het onderwijsaanbod. Het resultaat kan aanleiding zijn kinderen extra aandacht en hulp te geven. Vanaf groep 3 zijn er toetsen voor technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Aangezien we deze toetsen jaarlijks afnemen kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen goed volgen. Kinderen zijn natuurlijk veel meer dan alleen de resultaten van CITO. Daarom zijn de observaties van de leerkrachten ook heel belangrijk. (Misschien zelfs belangrijker) In groep 7 wordt met de ouders het voorlopig schooladvies besproken. Het voorlopig schooladvies wordt onderbouwd met de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkracht. Ook van belang voor het schooladvies zijn de werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs aan de leerkracht van groep 8 geven de verschillende scholen (van het voortgezet onderwijs) aan, dat de kinderen van De Nobelaer goed voorbereid zijn.

Hieronder vindt u de adviezen van de schoolverlaters. De genoemde niveaus corresponderen met de inrichting van de brugklassen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie doet periodiek onderzoek naar de resultaten van het onderwijs. Zijn de resultaten goed, zoals op De Nobelaer, dan geeft de inspecteur dit aan met: “De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek”. Het rapport, naar aanleiding van het vierjaarlijks bezoek van oktober 2019, kunt u inzien op www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven