CBS de 7-Sprong

Burgemeester Snaterlaan 68 C 9665 HS Oude Pekela

Schoolfoto van CBS de 7-Sprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen hebben naar verwachting gepresteerd. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben als functie om het eerste half jaar te monitoren. Door analyses op school, groep en individueel niveau te maken kunnen we acties voortzetten of bijstellen.

In januari van ieder jaar nemen wij de toetsen af van het LOVS systeem. Deze worden afgenomen, geanalyseerd en verwerkt in de groepsplannen voor het tweede half jaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het voorlopig schooladvies wordt gegeven tussen 10 en 31 januari 2014. Op 15 en 16 februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets. De leerlingen krijgen uiterlijk 15 maart uitslag van deze toets.

Mochten de leerlingen de toets boven het schooladvies hebben gemaakt, dan kan het advies worden herzien. Kind, ouders en leerkrachten gaan hierover in gesprek.

Daarna wordt er een definitief advies gegeven. 

De aanmelding bij het voortgezet onderwijs vindt plaats tussen 25 en 31 maart.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken met het programma van KIVA. Een wetenschappelijk bewezen methode om de school veiliger te maken. Kiva gaat uit van het groepsgebeuren. Het is goed om regelmatig aandacht te hebben voor dit anti-pest programma. Zo zorgen we ervoor dat er niet gepest wordt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig
  • prettig
  • weerbaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school werkt hard aan de adviezen van de inspectie.

Het lesgeven is sterk verbeterd door het volgen van een aantal cursussen door het team. Dit geeft nieuwe energie aan de mensen die er werken.

De schoolontwikkeling wordt aangestuurd door een nieuwe directeur. De benadering van de teamleden voor het onderwijs wordt versterkt door de open houding van dezelfde mensen.

We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. Door het systematische krijgen teamleden zicht op leerlingen en kunnen daardoor effectiever handelen.

Terug naar boven