School met de Bijbel De Ark

Burg Versluijsstraat 14 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark

Het team

Toelichting van de school

Groep 1-2:

- Juf Tineke. Zij is er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn de kleuters vrij.

Groep 3-4-5:

- Juf Carina er op maandag, dinsdag en om de woensdag.

- Juf Nadine is er om de woensdag.

- Juf Christa is er op donderdag en vrijdag.

- 's Morgens is er ondersteuning door de onderwijsassistente juf Lise.

Groep 6-7-8:

- Juf Gerda er om de maandag, dinsdag en woensdag.

- Juf Salome is er om de maandag en donderdag en vrijdag.

- Juf Nadine ondersteunt als onderwijsassistente op dinsdag en vrijdag.

Algemeen:

- Juf Simone is onze Intern Begeleider (IB-er). Zij is er maandag en donderdag en zo nodig op afspraak.

- Juf Rineke is onze Remedial Teacher (RT-er). Zij is er maandag- en woensdagmorgen.

- Juf Evelien is leraarondersteuner. Zij is er dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen.

Hoe wordt vervanging geregeld?


In deze tijd van groot onderwijspersoneelstekort is er niet altijd vervaning mogelijk. Wij kijken dan eerst intern of wij de opvang kunnen regelen m.b.v. de onderwijsassistent en/of verdeling van de kinderen over andere groepen. 

In het uiterste geval komt het voor dat er een groep thuis moet blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 werken de leerlingen aan hun ontwikkelingsdoelen via thema's. Er is aanbod in voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Wij werken kindgericht en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. De acht intelligenties spelen hierbij een rol. Via bewegen, ontdekken, doen, muziek, taalactiviteiten, rekenactiviteiten, natuur, samen en alleen spelen en leren, ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. Ze leren deze steeds beter te begrijpen.

Wij kijken heel sterk naar de onderwijsbehoeften en de kindkenmerken van de leerlingen en sluiten daarbij aan. De leerkracht kent de ontwikkelingslijnen en sluit daarbij aan bij het kind. Zo brengen we uw kind steeds een stapje verder. De 10 ankers van kindgericht werken zijn ons uitgangspunt, waarbij we nadrukkelijk het kind betrekken bij het oplossen van vragen: 'Vraag het de kinderen' en 'Het competente kind'.

Natuurlijk is er ook veel ruimte voor spelen in de hoeken en spelen buiten. Want... jonge kinderen leren door te spelen.

Elke ochtend en middag beginnen en eindigen we met gebed of een gebedslied. Bij de start van de dag is er een Bijbelverhaal, een lied en/of een verwerking.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke ochtend en middag beginnen en eindigen we met gebed of een gebedslied. Bij de start van de dag is er een Bijbelverhaal, een lied en/of een verwerking.Wij besteden relatief veel tijd aan rekenen, taal en lezen. Deze vakken worden vaak in de ochtend gegeven.

Er is twee maal per week bewegingsonderwijs. Groep 1-2 kan gebruik maken van de speelzaal of van het schoolplein. Groep 3 t/m 5 gaat een maal per week naar de gymzaal in Oud-Vossemeer en beweegt een keer extra buiten o.l.v. de leerkracht. Groep 5 t/m 8 gaat tweemaal per week naar de gymzaal in Oud-Vossemeer.

Wereldoriëntatie bieden wij in projecten aan volgens het concept van VierKeerWijzer. Aan de hand van leervragen (gestuurd door de leerkracht en eigen onderzoeksvragen) zoeken en krijgen de leerlingen informatie. Hierbij kunnen ze aansluiten bij hun eigen talent en interesse en eigen intelligentie. Het ontdekte en geleerde presenteren de leerlingen aan elkaar. Dit is zeer boeiend onderwijs en de kinderen zijn hier erg enthousiast over.

Engels geven we van groep 5 t/m 8. Dit schooljaar oriënteren we ons op een Engelse methode voor groep 1 t/m 8.

Voor muziekonderwijs werken we samen met OVM de muziekvereniging van Oud-Vossemeer. In groep 5 leren de kinderen een instrument bespelen. Ook zijn er minimaal twee cultuuractiviteiten per schooljaar.Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en sociale media.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

a. Mogelijkheden      

De school staat open voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, waarbij de behoefte van kinderen centraal staat en vervolgens de vraag wordt gesteld wat de school kan bieden.

b. Grenzen

De school bekijkt per leerling welke mogelijkheden men ziet om uw kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Dit is mede afhankelijk van de individuele onderwijsbehoeften, de samenstelling en grootte van de groep en de mogelijkheden van de leerkracht op dat moment.

Wij werken samen met het Samenwerkingsverband Kind-op-1. Zo nodig komen er Ambulante Begeleiders op school om de leerkracht en de IB-er te ondersteunen met specifieke adviezen aangaande de specifieke onderwijsbehoeften en kindkenmerken van een leerling. Wij hebben ook ondersteuning van de schoolbegeleidingsdienst aangaande ondersteuningsvragen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken voor het programma jonge kind samen met de kerngroep Oud-Vossemeer.  Er izijn jaarlijks meerdere bijeenkomsten met de leerkrachten groep 1-2, de leidsters van de BSO en de peuterspeelzaal. We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van VVE en zorgen voor een doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool. Er is een gezamenlijk borgingsdocument dat jaarlijks bijgesteld wordt.

Een paar keer per jaar zijn er ook een gezamenlijke activiteiten. Wij sluiten met ons onderwijs aan bij de onderwijsbehoeften en kindkenmerken van de jonge leerlingen. De lijntjes zijn kort in het belang van het kind. 


Terug naar boven