RK Basisschool Sint Anthonius

Burg Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Samen leren
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij verantwoorden ons met de IEP Eindtoets basisonderwijs. De uitslag van de eindtoets is een bevestiging van de resultaten die de leerlingen boeken in hun schoolloopbaan. Voor de advisering voortgezet onderwijs gebruiken we de volgende indicatoren:

  • Observaties leerkrachten schoolloopbaan
  • Resultaten Cito leerlingvolgsysteem groep 6 t/m 8
  • Resultaten leerlingvolgsysteem SCOL, sociaal emotionele ontwikkeling
  • Wekhouding, concentratie, motivatie
  • Resultaten Cito Entreetoets groep 7
  • Rapporten schoolloopbaan

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze vorderingen monitoren we met methode gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen, observaties, analyses van toetsen. Vier keer per schooljaar bespreken directie, intern begeleider en leerkracht de vorderingen van alle leerlingen op groepsniveau en individueel niveau. We houden rekening met onderwijsbehoefte en beschrijven deze in onze werkplannen. Tussentoetsen hebben een belangrijke rol m.b.t. de monitoring van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven