Sabina van Egmond

Sportlaan 1 B 3261 AT Oud-Beijerland

  • Hier werken de leerlingen in alle rust, individueel en in groepjes
  • In alle groepen worden de chromebooks ingezet.
  • De leerlingen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen.
  • Zij staan aan het begin van hun school
loopbaan. Beginnen met experimenteren en maken een begin met het aanleren van vaardigheden.
  • Gymlessen en bewegen zijn heel belangrijk!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. lezen, spelling, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en dat ze resultaten behalen die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. We nemen methodetoetsen en Citotoetsen af gedurende het schooljaar.

Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de unit- en school besprekingen. Tijdens deze overleggen bespreken we de ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen. In het kader van de ononderbroken ontwikkeling stellen we jaarlijks een overzicht op van het aantal verlengers, het aantal zittenblijvers en het aantal leerlingen met een OPP (eigen leerlijn). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. We besteden daarom dagelijks tijd aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. We willen de kinderen motiveren om goed gedrag te laten zien en we vinden het belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We willen onze kinderen voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We zijn rustig in de school.
  • We zijn aardig voor elkaar
  • We zijn netjes op alle spullen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement. 

Op 29 sept. 2020 heeft er een themaonderzoek plaatsgevonden door dhr. Brinkman (inspectie van het onderwijs).  Dit gesprek diende als vervanging voor het vierjaarlijkse inspectiebezoek. De inspecteurs van het onderwijs hebben afgesproken om alleen scholen fysiek te bezoeken wanneer daar een reden voor is. Volgens de inspecteur heeft onze school alles netjes op orde en daarom volstond een videogesprek. Tijdens het videogesprek heeft meneer Brinkman vragen gesteld over een aantal thema’s waar we dit schooljaar aan werken. De inspecteur complimenteerde het schoolteam met de goed doordachte thema’s en de opbouw ervan. Meneer Brinkman gaf aan dat aandacht voor zowel het didactische als het pedagogische element van groot belang is. 

Didactisch: leerlingen kunnen achterstanden hebben opgelopen door de periode van thuisonderwijs, daarom is het een goede keuze om na te gaan waar mogelijke verbeterpunten liggen in de rol van leerkracht als instructeur. 

Pedagogisch: de hoeveelheid gedragsproblemen nemen volgens de heer Brinkman toe landelijk gezien. Een goede sfeer in de klas zorgt voor een hogere mate van betrokkenheid, welbevinden en werkplezier. 

Terug naar boven