Sabina van Egmond

Sportlaan 1 B 3261 AT Oud-Beijerland

  • Hier werken de leerlingen in alle rust, individueel en in groepjes
  • In alle groepen worden de chromebooks ingezet.
  • De leerlingen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen.
  • Zij staan aan het begin van hun school
loopbaan. Beginnen met experimenteren en maken een begin met het aanleren van vaardigheden.
  • Gymlessen en bewegen zijn heel belangrijk!

Het team

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs wordt door gespecialiseerde (leer)krachten gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een leerkracht vervangen moet worden in verband met ziekte of buitengewoon verlof, vragen we een van onze invallers die dag de groep les te geven. Als er geen invallers beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat deze groep een dag thuisonderwijs krijgt. Mocht dit (met ziekte) meerdere dagen duren, dan wisselen we de groep die thuis blijft af. De ouders krijgen hiervan bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het heel belangrijk om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van het individuele kind.

Bij het plaatsen van een kind in een groep stellen wij ons de volgende vragen: Past de leerstof bij de capaciteiten van dit kind? Hoe is de werkhouding van deze leerling? In welke groep krijgt het kind de meeste ruimte om zich te ontplooien?

We werken met de volgende basisgroepen:

- basisgroep 1-2

- basisgroep 3

- basisgroep 4

- basisgroep 5/6 + niveaugroepen 5 en 6 voor de vakken rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal

- basisgroep 7/8 + niveaugroepen 5 en 6 voor de vakken rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal

Het leerlingaantal kan een reden zijn om dit anders in te vullen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan aan leerlingen van 4 - 12 jaar.

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun cognitieve en sociale ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS ParnasSys. Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen) en eerder behaalde resultaten. Twee keer per jaar houden we een schoolbespreking met het hele team om de opbrengsten te bespreken. Tijdens dit overleg werken we van groot naar klein. We kijken eerst naar de resultaten op schoolniveau en zoomen vervolgens in op de unit/ groep/ leerling. Met het team bepalen we welke verbeterpunten we zien op schoolniveau

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan de komende jaren kijken hoe we het onderwijs ondersteunend personeel nog efficienter in kunnen zetten bij het ondersteunen van de leerkrachten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze locatie Sportlaan geeft Villa Bien (onderdeel van KIVIDO) voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in hun peuterspeelzaal lokaal.

Op de locatie Poortwijk start SDK een peuterspeelzaal

Terug naar boven