Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers

Meulenberg 6 4641 CL Ossendrecht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meulenrakkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school verantwoordt zich door middel van het Leerlingvolgsysteem van CITO. Voor groep 8 doet de school dit middels de M8-toets. De resultaten van deze toets waren ruim boven de Inspectienormen voor begrijpend lezen en rekenen/wiskunde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten (CITO Midden toetsen) hebben tot en met schooljaar 2014-2015 gediend voor de verantwoording van de opbrengsten.

Na afname van de Cito toetsen, worden de data verwerkt in een overzicht. Aan de hand van leerkrachtgesprekken tussen de leerkrachten en intern begeleider (aangevuld met eventueel de directeur), worden de resultaten besproken en een plan van aanpak voor de nieuwe periode van een half jaar gemaakt. In het groepsplan verantwoorden wij onze aanpak naar de klas en leerlingen toe. Dit plan wordt tijdens het volgende leerkrachtgesprek geëvalueerd. Tussendoor kan dit worden bijgesteld. Op deze manier zijn wij cyclisch (PDSA) bezig met de monitoring en realisatie van onze opbrengsten.

Vanaf schooljaar 2015-2016 zullen wij ons verantwoorden met de IEP eindtoets. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven