Basisschool Mozaïek

Oude Litherweg 18 5346 RT Oss

  • Schoolfoto van Basisschool Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Mozaïek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Iedere jaar wordt in groep 7 en 8 een leerling tevredenheidsvragenlijst afgenomen en geanalyseerd. De gedragsspecialist en de groepsleerkracht spelen hierbij een grote rol. De resultaten worden verwerkt in het groepsplan van gedrag. Bij opvallende scores worden er gesprekken gevoerd met de groep en de leerlingen.

Conclusie

We zijn tevreden met het laatste tevredenheidsonderzoek en er is altijd ruimte voor verbetering. De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie aspecten: welbevinden, ervaren van sociale veiligheid en aantasting van sociale veiligheid. De leerlingen hebben op onderdeel welbevinden 7,3 gescoord en vinden het fijn in de groep en in de klas. Op onderdeel sociale en fysieke veiligheid scoren de leerlingen 7,5 en voelen zich veilig op school.

Verbeterpunten aantasting van sociale veiligheid: Twee leerlingen geven aan dat ze (wel eens) gepest worden op school. Er zijn ook leerlingen die door andere leerlingen worden uitgescholden. We zullen dit nader onderzoeken waar en wanneer dit het geval is en met de leerlingen bespreken, om verbeterpunten door te voeren.

Vanuit de tevredenheidsonderzoeken wordt een vertaling naar het toekomstige beleid van de school gemaakt en in het komend schooljaar zullen we de methode Vreedzaam implementeren op school. 


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We vinden dat ouders waardevolle inzichten en perspectieven hebben die ons kunnen helpen bij het verbeteren van ons onderwijs. Daarom hechten we grote waarde aan feedback van ouders.

Een belangrijk instrument dat we gebruiken om de oudertevredenheid te meten is de oudertevredenheidsvragenlijsten en die worden een keer in twee jaar digitaal afgenomen. De resultaten worden tijdens de algemene informatieavond besproken met de ouders en hieruit volgen actiepunten en een plan van aanpak. Naast de vragenlijst staan we altijd open voor gesprekken en suggesties van ouders. De vragenlijst bestaat uit vragen over de sfeer op school, de lessen, de informatie en communicatie die ouders krijgen vanuit school en tot slotte geven ze een rapportcijfer.

Conclusie: Ouders zijn tevreden over de sfeer op school, de lessen, de informatie die ze krijgen vanuit school en geven de school een 8,1 rapportcijfer.

Verbeterpunten: Ouders willen dat hun kinderen voldoende uitgedaagd worden.

Vanuit de tevredenheidsonderzoeken wordt een vertaling naar het schooljaarplan gemaakt. Komend schooljaar zullen we met een EDI traject op school starten, zodat de leerkrachten beter kunnen differentiëren in de klas.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven