Montessorischool Elzeneind

Staringstraat 6-10 5343 GH Oss

  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Onderzoekend en ontdekkend leren met creatief onderwijs dat aansluit bij ons thematisch onderwijs.
  • Het proces van onderzoeken en ontdekken.
  • Prachtig eindproduct. Kunst uit de Gouden Eeuw door onze leerlingen opnieuw in beeld gebracht.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij werken op onze school met de Route 8 eindtoets en daarbij zijn de resultaten van onze kinderen ook in 2022 goed en passen ze ook bij de schooladviezen. Onze kinderen worden geplaatst op de VO scholen van hun keuze en wij zien dat ze het daar doorgaans prima doen. Behalve taal en rekenen leren ze natuurlijk nog veel meer over zichzelf en de wereld. Wij wensen onze kinderen veel plezier en succes in het VO. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tot en met januari 2020 maakten wij gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem(LVS). Met ingang van schooljaar 2020-2021 werken wij met het leerlingvolgsysteem van BOOM. Dit LVS geeft ons meer mogelijkheden om met de kinderen gericht te kijken naar hun resultaten en met hen nieuwe doelen te stellen. Het vermindert de toetsbelasting en de ervaren toetsdruk en er blijft meer onderwijstijd over. De uitvoering van ons onderwijs vatten we samen in groepsplannen, waar nodig aangevuld met individuele handelingsplannen. Als de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van leerlingen daar aanleiding toe geven, worden de plannen tussentijds bijgesteld. 

De kinderen ontwikkelen zich op onze school natuurlijk breder dan enkel op het didactische vlak. Ook die ontwikkeling willen we volgen en vastleggen. In het schoolplan 2020-2024 is vastgelegd dat we gaan werken met de methodiek van triband verantwoorden. Het kind verantwoordt aan zichzelf, de individuele resultaten worden op groeps- en schoolniveau verantwoord en dat gebeurt op drie terreinen:

Kwalificatie>weten en doen: Ontwikkeling van kennis en vaardigheden op didactisch gebied. Wat kan ik en wat doe ik.

Socialisatie > Een sociaal mens worden : Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen. Vaardig, waardig en aardig voor jezelf en de omgeving.

Subjectwording > Een uniek mens worden: Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil. Wie ben ik en hoe sta ik in het leven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zowel uit de feedback die we vanuit het VO onderwijs krijgen op onze adviezen als uit de gesprekken met onze oud-leerlingen over hoe het gaat op het VO blijkt, dat we goede passende adviezen geven. De hier gepubliceerde cijfers laten hetzelfde zien, voor alle schooltypen zijn onze cijfers ruimschoots beter dan de vergelijkingsgroep (grijze balk). 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij bieden kinderen graag een veilige en uitdagende omgeving, waar leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Waar oog is voor de kwaliteiten van het kind op allerlei terreinen, zodat elk kind met plezier naar school komt en zich gekend en gewaardeerd voelt; “Leer mij het zelf te doen” is daarbij ons motto. Leren in brede zin om onze leerlingen op onze school, thuis en in de maatschappij hun steentje te laten bijdragen; zelfbewust  en zorgvuldig in de omgang met anderen, zorgzaam en respectvol.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen leven
  • samen leren
  • samen zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het verslag van de audit die door auditoren van de Stichting SAAM* op 15 mei 2018 is uitgevoerd.  

Terug naar boven