Montessorischool Elzeneind

Staringstraat 6-10 5343 GH Oss

  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Onderzoekend en ontdekkend leren met creatief onderwijs dat aansluit bij ons thematisch onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Zoals zichtbaar in de cijfers is de groei van het leerlingenaantal van onze school van de afgelopen jaren gepaard gegaan met een toename van fte, zodat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd kan blijven. Schooljaar 2023-2024 is er een vijftiende groep geformeerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Het lerarentekort is ook bij SAAM* zichtbaar en voelbaar; samen ontwikkelen we scenario's van vervanging/opvang als er geen vervanger aanwezig is. Denk hierbij aan het opdelen van een groep, vervanging door een ambulante collega, onderwijs op afstand enz. Uiteraard blijven we ons uiterste best doen vervanging te regelen als de leraar van uw kind niet aanwezig kan zijn, maar garanderen dat dat altijd lukt, kunnen we helaas niet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Al onze leerkrachten zijn professionals die naast hun PABO diploma ook de tweejarige opleiding tot vakbekwaam leerkracht montessorionderwijs hebben gevolgd of aan het volgen zijn.

Een gespecialiseerde leerkracht verzorgt het aanbod van het leren  lezen en spellen in de leesklas, waar wordt gedifferentieerd. Er is ook een hoogbegaafdheid-specialist die aanbod verzorgt voor kinderen die, naast het verrijkte aanbod in de klas, nog extra begeleidingsbehoeften hebben.

De gymles voor MB 3/4, MB 5/6 en BB 7/8 wordt verzorgd door een vakleerkracht van het SEC. Sinds schooljaar 2021-2022 verzorgt een vakleerkracht de muziek/theater activiteiten voor elke groep.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons montessorionderwijs is thematisch georganiseerd, zodat leren altijd in een betekenisvolle context plaatsvindt. Dat betekent dat alle vakken met uitzondering van rekenen, bewegingsonderwijs en technisch schrijven geïntegreerd worden aangeboden, dus naast taal ook verkeer, Engels, muziek, drama, techniek, creatieve vorming, etc.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bijzondere aandacht; wat heeft dit kind nodig?

Montessorischool Elzeneind biedt passend en inclusief onderwijs: dat betekent dat ons uitgangspunt is ieder kind een leeromgeving te bieden die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Montessorionderwijs richt zich op de persoonlijke begeleiding en de zelfstandigheid van alle kinderen en dat geeft zowel het kind dat voorloopt als het kind dat moeite heeft het gemiddelde tempo bij te houden, de ruimte zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen.

Hoe zelfstandiger een kind van nature is, hoe meer het zijn eigen dag- en weekagenda bepaalt. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, krijgen minder keuzemogelijkheden en kiezen hun werk in overleg met de leerkracht. Heeft een kind moeite met het vinden van de oplossing voor een probleem, dan krijgt het gerichte opdrachten van de leerkracht, zodat het kind stap voor stap geholpen wordt de weg tot de oplossing te vinden.

Als je kijkt naar de kerndoelen en leerlijnen voor het basisonderwijs, wordt daar per leergebied steeds van uitgegaan dat ieder kind een gemiddelde ontwikkeling per leerjaar doormaakt. Voor de meeste kinderen zijn die doelen reëel en te bereiken. Met welk resultaat is dan nog afhankelijk van individuele verschillen in capaciteiten, werkhouding en motivatie.

Maar voor sommige kinderen volstaat de individuele aandacht en het werken op eigen niveau in de klas niet. Zij ontwikkelen zich op één of meerdere leergebieden echt in een ander tempo, sneller of juist wat langzamer. Het is belangrijk om dat op tijd te signaleren. Soms is dat te zien aan het werk dat een kind maakt, maar het kan zich ook op andere manieren uiten. Zorg voor kinderen begint er daarom mee dat dat het kind gezien wordt. Leerkrachten, maar ook ouders, moeten alert zijn op de signalen die kinderen afgeven. Gaat een kind met minder plezier naar school, is een kind erg moe als het uit school komt, komt het in de klas nauwelijks tot werken, is het gefrustreerd of neerslachtig; allemaal signalen dat er iets aan de hand is. Dat kan te maken hebben met de leerstof die niet goed aansluit, te moeilijk of juist te makkelijk is, maar het kan ook zijn dat kenmerken of eigenschappen van het kind hierbij een rol spelen.

Na het signaleren door de leerkracht of de ouders wordt meestal de intern begeleider betrokken. Door gerichte observaties, kindgesprekken en overleg met de leerkracht en ouders brengt die de behoeften van deze kinderen zo goed mogelijk in kaart. Het kan zijn dat er een aanpassing nodig is in het lesaanbod of de instructie, extra begeleiding, verder onderzoek naar het leerprobleem of naar het gedrag van het kind, ondersteuning in de thuisomgeving, etc. Er wordt oplossingsgericht gewerkt om te zorgen dat het kind zich (zo snel mogelijk weer) prettig en competent voelt. Soms kunnen naar aanleiding van een bespreking, observaties of een signaleringstoets extra onderzoeken nodig zijn. Hiervoor is  een aantal hulpmiddelen op school aanwezig. Vervolgens kan een andere aanpak worden aanbevolen in de groep. De te volgen stappen worden vastgelegd in een handelingsplan. Uiteraard wordt dit dan met de ouders besproken.

Extra begeleiding wordt op onze school geboden door een hoogbegaafdheid-specialist, een remedial teacher, een leerkrachtondersteuner en onderwijsassistenten. Wanneer de school te weinig mogelijkheden of middelen heeft een kind voldoende ondersteuning te bieden, kunnen we een beroep doen op het samenwerkingsverband 30-06 http://www.samenwerkingsverband3006.nl  Op dit moment wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt aan het traject "anders arrangeren". Daarin onderzoeken deskundigen en scholen op welke manier kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en hun leerkrachten  het best kunnen worden begeleid. Voor gediagnosticeerd meer begaafde kinderen heeft onze school ook wekelijks een “plusklas”. Daarin krijgen zij de kans om met ontwikkelingsgelijken te onderzoeken welke manier van leren bij hen past en hoe ze het best gebruik kunnen maken van hun capaciteiten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school heeft, passend bij de montessorivisie,  al jaren ambitie getoond als het gaat om afstemmen op ondersteuningsbehoeften van kinderen. De ondersteuning is daardoor van goede kwaliteit. Dat bereiken we door goed te observeren en signaleren, tijdig in gesprek te gaan met ouders en doordat we veel deskundigheid in huis hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Montessorischool Elzeneind biedt, naast een krachtige leeromgeving voor het jonge kind, een leeromgeving waar de basis wordt gelegd voor elke ontwikkelings­ambitie! Dat kan bij ons in “De Peutergroep” al vanaf 2 jaar. Investeren in de vroegste levensfase van een kind is heel belangrijk. Hoe eerder kinderen merken hoe leuk het is om “spelend te leren”, hoe makkelijker een kind later tot ´leren leren´ komt. Montessorischool Elzeneind biedt deze mogelijkheid. “Onze Peutergroep” is leuk, leerzaam en gezellig!  “Onze Peutergroep” gaat uit van het montessorimateriaal en werkt met het educatieve programma "Piramide". In de onderbouw 1/2 gebruiken we naast het montessorimateriaal Kleuteruniversiteit als bron. Voordelen van de doorgaande ontwikkellijn:

0      Het kind raakt vertrouwd met het samen delen, spelen en leren.

0      Het kind is goed voorbereid als zij of hij naar de basisschool gaat.

0      Het kind ontwikkelt de nodige taal-, reken- en sociale vaardigheden die goed van pas komen. als het eenmaal in groep 2 of 3 met lezen            en  schrijven begint. Kortom: Het kind groeit bij ons op een montessori peutergroep!

Terug naar boven