Basisschool Pius X

Wilhelminalaan 20 5342 GH Oss

  • test
  • test2
  • test3
  • Schoolfoto van Basisschool Pius X
  • Schoolfoto van Basisschool Pius X

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als u op " meer informatie" klikt, ziet u (als u naar beneden scrolt) per schooljaar 2x een eindscore vermeld van de Cito-eindtoets. De bovenste score is de weergave door Vensters PO, de onderste die welke de school heeft berekend op basis van een volledige herberekening conform inspectiecriteria. Dat leidt tot een klein verschil.

Voor de juistheid vinden wij het toch relevant dit te vermelden. Zie ook de website van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs binnen de regio Oss hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de overstap po- vo. Die afspraken zijn samengevat in de po-vo-kalender. In groep 7 gaat de school met u in gesprek over het advies richting voortgezet onderwijs. In eerste instantie oriënterend: wat denkt u als ouder, wat denkt de school. Op het einde van groep 7 geeft de school een voorlopig advies, wat nog voor niemand bindend is. In januari / februari volgt het definitief advies. We kennen de afspraak dat in principe het advies enkelvoudig is: we adviseren 1 vorm van voortgezet onderwijs, we adviseren geen locatie. Naast het advies, kunnen we ook een plaatsingsadvies formuleren: in wat voor type brugklas zou uw kind het best kunnen starten? Voorbeeld: Het schooladvies is: Havo Het plaatsingsadvies is: Vmbo-t / Havo. Waarmee wordt aangegeven dat de school denkt dat uw kind meer kansen heeft bij een start in die brugklas, dan in een brugklas HAVO/ VWO. Wetgeving geeft aan dat het schooladvies bepalend is voor toelating.

Wat is de eindtoets?

Tot en met schooljaar 2022-2023 maken alle leerlingen aan het eind van de basisschool een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.  

Let op: Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven