BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Vianenstraat 106 5342 AJ Oss

Schoolfoto van BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten zijn een indicator voor de onderwijskwaliteit op de HJ-V. Naast het werken naar opbrengsten vindt het team het essentieel dat kinderen zich veilig voelen en zich vanuit deze houding kunnen en mogen ontwikkelen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisschool Hertogin Johanna V maakt gebruik van CITO-LoVS. In dit volgsysteem worden tussentijdse toetsen geregistreerd en gemonitord, omgezet naar analyses en naar opbrengsten.

De ontwikkelingen van kinderen in de kleuterleeftijd worden in beeld gebracht door middel van de KIJK-registratie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school zorgt door het opstellen van een voorlopig advies voor een duidelijk traject met betrekking tot de advisering van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De ervaring van de bovenbouwleerkrachten wordt gebundeld in dit voorlopig advies en kan worden bijgesteld gedurende de periode dat het kind zich op de basisschool bevindt. De eindtoets en periodieke Cito-toetsing zorgt voor een bevestiging van het advies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn een basisschool met een veilig klimaat. Kinderen hebben handvaten aangereikt gekregen om zichzelf te mogen en te kunnen zijn. Vanuit de visie om iedereen welkom te laten zijn, maken we punten bespreekbaar en laten kinderen leren.

Vanuit de KiVa-methode monitoren we kinderen en zorgen we voor een veilige sfeer (meetpunt leerlingtevredenheid 2019: 8,7).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Iedereen kan/mag zichzelf zijn
  • Oog voor elkaar
  • Presenteer jezelf!

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft het onderwijs op de HJ-V beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit op orde is. De school ontvangt vanuit dit oordeel het basistoezicht en levert periodiek resultaten en bevindingen aan zodat de onderwijskwaliteit gemonitord kan worden.

Terug naar boven