BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Vianenstraat 106 5342 AJ Oss

Schoolfoto van BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn als school aangesloten bij een vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Hertogin Johanna V. starten we schooljaar 2020-2021 met de volgende groepen:

1-2A, 1-2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ieder kind ontwikkelt zich op eigen tempo en niveau. Het onderwijs in groep 1 en 2 sluit daarop aan door differentiatie, verbreding en verdieping toe te passen. Dit gaat gepaard met modelling en gebruik van veel concreet materiaal (visualisatie). 

De ontwikkeling van kleuters wordt gemonitord en vastgelegd in het KIJK-instrument.

Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn, behalve als er een medische oorzaak is. Ook verwachten we, indien nodig, van ouders een positieve bijdrage in de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de kernvakken rekenen, taal/spelling en lezen wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied door middel van de inzet van de KiVa-methode. Ook ontvangen de kinderen een aanbod om studievaardigheden te ontwikkelen in de bovenbouw en vanaf groep 5 op het gebied van Engelse taal.

We besteden veel aandacht aan de verkeerseducatie. Mede vanwege de ligging van de school vinden we het belangrijk dat kinderen weten hoe zij zich veilig in het verkeer moeten gedragen. We nemen de kinderen mee in de educatie op het gebied van verkeersveiligheid en -gedrag.

De HJ-V kenmerkt zich door kinderen te ontwikkelen op het gebied van drama-activiteiten, muzikale en creatieve vorming.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het onderwijs op basisschool Hertogin Johanna V is voor iedereen toegankelijk, ongeacht achtergrond, afkomst en/of (geloofs)overtuiging. Door het toepassen van differentiatie zorgen we voor onderwijs op ieder niveau. De plusgroep is er voor de kinderen die meer aankunnen.

Door middel van het volgen van de zorgroute kunnen we kinderen intern en extern op de juiste wijze begeleiden. In overleg met de intern begeleider, Filios Scholengroep en het samenwerkingsverband 30.06 bieden wij passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven