BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Vianenstraat 106 5342 AJ Oss

Schoolfoto van BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn als school aangesloten bij een vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school bevindt zich een een dynamische omgeving en in de directe omgeving, het voedingsgebied, vindt nieuwbouw plaats. Gezamenlijk met de ervaring dat er regelmatig verhuizingen plaatsvinden en ouders vanuit de gehele stad Oss voor de school kiezen, zien we dat het leerlingaantal fluctueert. De school speelt daarop in door de groepsstructuur daarop aan te passen. Dit heeft effect op het indelen van bijvoorbeeld de kleutergroepen. Waar de school voorheen werkte met homogene groepen 1 en 2, maken we vanaf schooljaar 2021-2022 de keuze om met twee groepen 1-2 te starten. Op deze wijze geven we nieuwe kleuters een passende plek op onze school. Ook bestaat er de mogelijkheid om een instroomgroep te openen (2020-2021), wanneer het aantal geïnteresseerde gezinnen toeneemt en de op dat moment huidige groepen geen plaats hebben om nieuwe kleuters op te nemen. We informeren ouders wanneer de groepsstructuur aangepast wordt aan de vraag.

Op basisschool Hertogin Johanna V. starten we schooljaar 2022-2023 met de volgende groepen:

1-2A, 1-2B, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ieder kind ontwikkelt zich op eigen tempo en niveau. Het onderwijs in groep 1 en 2 sluit daarop aan door differentiatie, verbreding en verdieping toe te passen. Dit gaat gepaard met modelling en gebruik van veel concreet materiaal (visualisatie). 

De ontwikkeling van kleuters wordt gemonitord en vastgelegd in het KIJK-instrument.

Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn, behalve als er een medische oorzaak is. Ook verwachten we, indien nodig, van ouders een positieve bijdrage in de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de kernvakken rekenen, taal/spelling en lezen wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied door middel van de inzet van de KiVa-methode. Ook ontvangen de kinderen een aanbod om studievaardigheden te ontwikkelen in de bovenbouw en vanaf groep 5 op het gebied van Engelse taal.

We besteden veel aandacht aan de verkeerseducatie. Mede vanwege de ligging van de school vinden we het belangrijk dat kinderen weten hoe zij zich veilig in het verkeer moeten gedragen. We nemen de kinderen mee in de educatie op het gebied van verkeersveiligheid en -gedrag.

De HJ-V kenmerkt zich door kinderen te ontwikkelen op het gebied van drama-activiteiten, muzikale en creatieve vorming.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het onderwijs op basisschool Hertogin Johanna V is voor iedereen toegankelijk, ongeacht achtergrond, afkomst en/of (geloofs)overtuiging. Door het toepassen van differentiatie zorgen we voor onderwijs op ieder niveau. De plusgroep is er voor de kinderen die meer aankunnen.

Door middel van het volgen van de zorgroute kunnen we kinderen intern en extern op de juiste wijze begeleiden. In overleg met de intern begeleider, Filios Scholengroep en het samenwerkingsverband 30.06 bieden wij passend onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zorgt door middel van het opleiden van specialisten voor kennis op de werkvloer met betrekking tot het begeleiden van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast investeren wij in extra handen in en buiten de klas om kinderen intensiever te kunnen begeleiden in hun leerproces.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op basisschool Hertogin Johanna V. zijn kinderen welkom vanaf 4 jaar. Voorafgaande aan het vierde levensjaar maken kinderen in veel situaties gebruik van kinderopvang, zoals kinderdagverblijven of peuterspeelzalen. Wanneer het kind de overstap maakt naar de basisschool, zorgen we voor een warme overdracht door in een gezamenlijk gesprek de ontwikkeling en bijzonderheden van het kind te bespreken. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan wordt deze in veel gevallen gecontinueerd op de basisschool.

Terug naar boven