Daltonschool De Evenaar

Rusheuvelstraat 75 5346 JH Oss

  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens de schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van onze kinderen in de volle breedte; dus ook op de onderwerpen die niet in getallen meetbaar zijn zoals sociale redzaamheid, samenwerken, initiatief nemen, zichzelf kunnen presenteren. Ook toetsen wij kinderen op een aantal vakgebieden. Deze resultaten kunnen ons iets zeggen over de ontwikkeling van het kind en spelen ook een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit en het vormgeven van ons onderwijsaanbod.

De resultaten van ons onderwijs en van het kind specifiek worden met je als ouder gedeeld. De eindopbrengsten worden via de doorstroomtoets in beeld gebracht als eindresultaat van 8 jaar basisonderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen voor het voorgezet onderwijs worden in overleg met de leraren van groep 6, 7 en 8, de ondersteuningsregisseur en de directie opgesteld. De gegevens van het kind in het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor dit advies. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over werkhouding, sociale vaardigheden en toetsresultaten. Over het schooladvies wordt tijdig met ouders gecommuniceerd. Wij starten hier als school al mee halverwege groep 7. Dit is een pre-advies en dus niet bindend. We geven dit pre-advies, zodat er al georiënteerd kan worden op de verschillende middelbare scholen. Eind groep 7 en begin groep 8 kan dit pre-advies al worden bijgesteld, omdat we andere ontwikkelingen zien bij het kind. Dit kan zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld. In groep 8 krijg je samen met je kind in januari het definitieve advies. We adviseren de vorm van voorgezet onderwijs, maar niet de school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Evenaar is een veilige school. Daar besteden we veel aandacht aan. Het zich veilig voelen op school is voor kinderen essentieel om te kunnen leren en voor volwassenen om hun werk goed te kunnen doen. We hebben respect voor elkaar en we zijn samen trots. Dat houdt in dat we respect hebben naar kinderen, hun ouders en naar elkaar en dat ook terug verwachten. We besteden aandacht aan sociale vaardigheid en welbevinden door middel van groepsgesprekken en lessen hierover. Onze gedragsspecialist geeft ook sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen die dit kunnen gebruiken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sociale veiligheid
  • Samenwerken
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven