Albertine Agnesschool

Prins Bernhardweg 33 8453 XC Oranjewoud

  • De Albertine Agnesschool ligt aan de rand van het bosrijke parklandschap van het dorp Oranjewoud.
  • Schoolfoto van Albertine Agnesschool
  • Schoolfoto van Albertine Agnesschool
  • De school doet mee met het programma de bieb op school.  Ieder kind vanaf groep 3 leest 15 minuten per dag in actuele boeken.
  • De natuur is belangrijk binnen het onderwijsprogramma.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets. Uitzondering hierop zijn kinderen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en zeer moeilijk lerende kinderen. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar verschillen.

In 2021 is de landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld in verband met de uitbraak van COVID-19.

Wij hebben hoge, realistische verwachtingen van onze leerlingen. En wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode minimaal op het niveau liggen dat we op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mogen verwachten. 

De gemiddelde eindopbrengsten op het fundamentele niveau (1F) van de laatste drie meetmomenten ligt boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. De gemiddelde eindopbrengsten van het streefniveau (2F/1S) van de laatste drie meetmomenten ligt boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. 

De resultaten voldoen niet volledig aan onze ambities. De komende periode zetten we extra in op het versterken van het basisniveau. Dit doen we door de bovenbouwgroepen (6, 7 en 8) in een homogene setting te laten werken. Op deze manier kan de leerkracht werken in drie niveaugroepen en extra inzetten op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarnaast hebben we ook in de schoolbrede trendanalyse gemerkt dat het rekenonderwijs lager dan ons ambitieniveau scoort. Bovengenoemde groepen gaan weer terug naar het werken met boeken en werkschriften in plaats van de methode op de iPad. De leerkrachten hebben zich daarnaast geschoold in hoe ze de ambitie 'van 1F naar 1S' kunnen waarmaken en wat dit vraagt met betrekking tot het leerkrachthandelen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks, leergedrag), methodegebonden en- methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd. 

De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolkeuzegids
In het najaar ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 de Schoolkeuzegids. Hierin staat algemene informatie over de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Verder stellen scholen uit de regio zich voor en zijn de data van open dagen en adresgegevens in deze gids opgenomen.

De Plaatsingswijzer voor Voortgezet Onderwijs
Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen.Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het VOORLOPIGE schooladvies wordt uiterlijk 31 januari door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies.

Eindtoets wordt doorstroomtoets
Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de naam van de toets. De ‘eindtoets’ wordt dan ‘doorstroomtoets’. Met de nieuwe naam wordt duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Ook in het vervolgonderwijs kan een leerling nog wisselen van onderwijstype en zo de best passende plek vinden.  Leerlingen uit groep 8 maken in februari de doorstroomtoets. De school bepaalt op basis van het voorlopig advies en het resultaat van de doorstroomtoets het definitieve schooladvies.  Het advies van de school mag niet lager zijn dan het advies op basis van de resultaten van de doorstroomtoets. Alleen als het in het belang is van de leerling, kan de school besluiten om een lager schooladvies te geven. In dat geval zullen wij zorgen voor een duidelijke onderbouwing.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies van de school. Leerlingen melden zich tussen 25 maart en 31 maart aan op een middelbare school.

Op basis van het voorlopig advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden, organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.

De ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. 

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Tijdpad
Herfst-/winterperiode
In de herfst en winterperiode organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio diverse open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten en doe-dagen voor ouders en leerlingen. De school informeert de ouders tijdig hierover.

Januari
In januari vindt het adviesgesprek plaats tussen de leerkracht, de leerling en zijn/haar ouders. De mogelijkheden worden dan besproken. Bijna altijd komt het advies van de school overeen met de verwachtingen van de ouders en de leerling zelf; het is immers ook niet de eerste keer dat we met de ouders en kinderen de vorderingen en mogelijkheden bespreken.

Februari
Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

Maart
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de school voor voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Albertine Agnesschool willen we een sociaal klimaat creëren waarbij alle leerlingen zich veilig kunnen voelen. Om tot zo’n klimaat te kunnen komen is een duidelijke en gestructureerde omgeving gecreëerd, waarbinnen een goede samenwerking tussen het team, de ouders en de leerlingen mogelijk is. Een 'gouden' driehoek waarin alle partijen een belangrijke rol spelen, zodat eenieder (jong en oud) zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid voor een open en prettige sfeer op school. Een leerling zal gemiddeld acht jaar naar de basisschool gaan en ontwikkelt zich in die periode van kleuter tot tiener. Bij elke volgende ontwikkelingsfase komen meer taken en verantwoordelijkheden om de hoek kijken. De Albertine Agnesschool vindt het belangrijk dat dit proces gestimuleerd wordt door zowel school als ouders. 

We zullen nog meer aandacht gaan schenken aan het vak Burgerschap. In bepaalde situaties en vakken is het al veelal geïntegreerd. Voor ons als leerkracht is het van belang dat er bewustwording plaatsvindt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • samen verantwoordelijk
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is in oktober 2014 voor het laatst bezocht door inspectie. De school heeft het vertrouwen van inspectie. 

Omdat wij onze onderwijskwaliteit erg belangrijk vinden, laten we regelmatig meekijken door een audit-team. Zij zijn onze critical friend en nemen ons mee in wat zij zien in bijvoorbeeld het didactisch handelen, de kwaliteitszorg en professionele cultuur. In oktober 2022 heeft de meest recente audit plaatsgevonden. De kwaliteiten en verbeterpunten zijn weggezet in het schoolplan 2023-2027.

Terug naar boven