Albertine Agnesschool

Prins Bernhardweg 33 8453 XC Oranjewoud

 • De Albertine Agnesschool ligt aan de rand van het bosrijke parklandschap van het dorp Oranjewoud.
 • Schoolfoto van Albertine Agnesschool
 • Schoolfoto van Albertine Agnesschool
 • De school doet mee met het programma de bieb op school. Ieder kind vanaf groep 3 leest 15 minuten per dag in actuele boeken.
 • De natuur is belangrijk binnen het onderwijsprogramma.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Albertine Agnesschool

Waar je samen jezelf kunt zijn.

Scholen op de kaart biedt u informatie over de Albertine Agnesschool en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren). De Albertine Agnesschool valt onder onderwijsnetwerk Ambion (www.ambion.nl), het overkoepelend bestuur van vierentwintig openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen. Iedere school van Ambion heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter.

De Albertine Agnesschool is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen leren, fijne werkplek
 • Iedereen voelt zich veilig
 • Gevulde tas voor de toekomst
 • Gelijke kansen voor iedereen
 • Professionele leergemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Albertine Agnesschool ligt in een bosrijke omgeving in Oranjewoud en telt op 1 februari 2023 een leerlingenaantal van 171. De prognose wijst uit dat het leerlingenaantal de komende vier jaren blijft groeien. Onze leerlingen komen voornamelijk uit het dorp Oranjewoud en Skoatterwâld, een aan Oranjewoud grenzende nieuwbouwwijk in Heerenveen. Het team van de Albertine Agnesschool is, samen met de gemeente en kinderopvangorganisatie Kinderwoud, plannen aan het ontwikkelen voor nieuwbouw. De leerlingen van de Albertine Agnesschool hebben overwegend een Nederlandse achtergrond (het leerlingaantal met een niet-westerse migratieachtergrond ligt rond de 5%). De schoolweging ligt laag (25,33) en het spreidingsgetal van de Albertine Agnesschool ligt op 6,05 wat betekent dat dit een gemiddelde variëteit in de thuissituatie is.

We zijn een middelgrote school in Oranjewoud waar een stabiel pedagogisch en sociaal klimaat en het buitengevoel centraal staan. Het aantal leerlingen biedt ons goede mogelijkheden voor een moderne invulling van ons onderwijsconcept. Wij kennen veelal homogene groepen in een prettige leeromgeving.

Het document 'aanmelding en toelating' is te vinden op onze schoolwebsite www.alb-agnes.nl bij 'Onze school/documenten'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse opvang wordt geregeld door Kinderwoud. De opvang is op maandag, dinsdag en donderdag op school. Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen naar MFA De Spil. Kinderwoud regelt het vervoer. Tijdens vakanties en vrije dagen biedt Kinderwoud de mogelijkheid voor opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven