Christelijke Basisschool It Harspit

P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit

Het team

Toelichting van de school

We werken op It Harspit met vier combinatiegroepen:

 • Groep 1/2: Klaske Hoekstra en Sietske Yska
 • Groep 3/4: Antina de Boer en Ytsje Wijbrandi
 • Groep 5/6: Hiltsje Brouwer en Ina Cazemir 
 • Groep 7/8: Gerben Joustra

Jeanette van der Sluis is één dag in de week op school aanwezig als intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over leerlingen en voert zo nodig gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Zij onderhoudt ook de contact met relevante zorgexperts die kunnen worden ingezet bij specifieke hulpvragen.

Daarnaast zijn nog onderwijsassistenten Truus Hofer, Lysbeth Bangma en Eva van Voorthuisen aanwezig. Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht verrichten zij onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden.   

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk intern geregeld binnen Stichting Palludara. Bij voorkeur valt een (duo)collega in. Ook kan er een beroep worden gedaan op een leerkracht uit de invalpool. Wanneer er in een uiterst geval geen inval mogelijk is, dan onderzoeken we of de betreffende leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen en/of een onderwijsassistent begeleidt de leerlingen (onder supervisie van een andere leerkracht). Als laatste vragen we de ouders of hun kind thuis kan worden opgevangen. Met behulp van Social Schools of eventueel telefonisch is het mogelijk om u in een kort tijdsbestek op de hoogte te brengen van onvoorziene omstandigheden of ziekte van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school

Op It Harspit werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen een jaar lang in dezelfde groep aan dezelfde leerstof werken. Kinderen die meer kunnen, krijgen naast de basisstof extra leerstof aangeboden; dit noemen we verrijkingsstof. Kinderen die moeite hebben met de basisleerstof, krijgen herhalingsstof en proberen we met extra hulp toch zolang mogelijk bij de groep te houden. Mocht het ook met individuele hulp niet lukken, dan kunnen kinderen op een aangepast niveau (eigen leerlijn)  werken voor één of meerdere vakken. Het doubleren van leerlingen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zijn dat het voor een kind beter is een jaar over te doen om zo met meer zelfvertrouwen aan de ‘leerstof’ te kunnen werken. Wij hanteren hierbij een aantal criteria die ons helpen deze keuze te kunnen beargumenteren. Uiteraard worden hierbij de ouders op een zo vroeg mogelijk tijdstip betrokken. Het eindbesluit om een leerling een jaar over te laten doen of over te laten gaan, is altijd een besluit van de school.   

Groepen

Op school zijn er acht leerjaren. De leerlingen worden over de groepen verdeeld op basis van leeftijd. Dit schooljaar hebben we volgens het leerlingenaantal van de school recht op 4 groepen. Dit betekent dat we met 4 combinatiegroepen werken. Ieder jaar wordt bekeken welke groepsverdeling de beste mogelijkheden biedt.       

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders/verzorgers en bezoekers. We hanteren deze regels ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Een rookvrij schoolterrein helpt kinderen om niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We starten de dag met spelen aan tafels met ontwikkelingsmateriaal. Ouders kunnen dan ook even samen spelen met hun kind. ’s Middags starten  we in de kring. Kleuters leren tijdens hun spel en doen een schat aan ervaringen op. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We werken vaak met een thema; in 2 à 3 weken werken we op allerlei manieren aan een bepaald onderwerp dat dan centraal staat. De kleuters worden op een breed gebied van taal, lezen en rekenen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Alle doelen die de inspectie stelt, komen hierbij aan bod zoals: mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De oudste kleuters bieden we allerlei activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Alle ontwikkelingen worden digitaal vastgelegd in een leerlingvolgsysteem van Parnassys.  

Naast het ‘lerende’ aspect vinden wij met name ook het sociale aspect belangrijk. Kleuters leren met elkaar om te gaan en samen te werken.  We werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er is aandacht voor gewoontevorming (voorspelbaarheid is veiligheid), een goede werkhouding en tijdsbesef. Ook besteden we veel aandacht aan andere vak- en vormingsgebieden zoals: muzikale vorming, dansante vorming, bewegingsonderwijs, godsdienstige vorming, voorbereidend schrijven, Fries, etc. Ook leren de kleuters te werken met digitale hulmiddelen zoals de computer of de IPad, ontwikkelingsspelletjes staan hierbij centraal. Ook bepaalde technieken als knippen, plakken en prikken, worden aangeleerd. Verder werken we met een kiesbord: kinderen kunnen daarop aangeven welk ‘werkje’ ze kiezen. Het planbord geeft de volgorde van de vakgebieden van de dag aan. Ook maken we gebruik van dagritmekaarten. Kiezen en plannen zijn voorwaarden voor het werken in de volgende groepen. 

De kleuters hebben twee momenten op een dag dat zij eten. Rond 10.15u eten zij fruit en iets te drinken. Om 12.00u eten de leerlingen een boterham en drinken hun drinken op. Tijdens de lunchpauze zijn van 12.15u tot 12.30u leerlingen uit groep 7/8 aanwezig die toezicht houden op de groep, het eerste deel van de pauze en tijdens de fruitpauze is de leerkracht in de groep. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op It Harspit wordt gewerkt met moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, via het werken op een device, creatief of middels kleine projecten.

In groep 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt de iPad voor de lessen in taal/spelling en rekenen. Wij zien de iPad als een handige tool om de productiviteit te verhogen, kennis toegankelijk te maken en leren makkelijker te maken. De iPad vervangt echter niet de leerkracht en de reguliere middelen waarmee kennis wordt overgedragen op de leerlingen. Wij beschouwen ICT als een middel om ons onderwijs nog beter te maken.

In groep 3 maakt het spelen geleidelijk plaats voor het leren. Het accent ligt in deze groep op het leren lezen, rekenen en schrijven. Natuuronderwijs en de expressievakken zijn eveneens een onderdeel van het programma. In groep 3 wordt voorzichtig gestart met zo nu en dan een formulier (‘taakbrief’) met een dagtaak erop te geven. De kinderen weten zo wat ze die dag moeten doen. Het gemaakte werk wordt afgestreept.    

In Groep 4 werken de kinderen al elke dag met een taakbrief. Ook deze groep heeft de vakken  rekenen, taal en lezen. Het schrijven wordt steeds kleiner en moet steeds sneller. In deze groep wordt het rekenen o.a. uitgebreid met het vermenigvuldigen (o.a. het aanleren van ‘tafels’. Ook wordt begonnen met het methodisch aanbieden van begrijpend lezen. Vanaf groep 4 verwerken de leerling hun reken- en spellingslessen via Snappet op de iPad.

In groep 5 en 6 wordt verder geoefend met het vermenigvuldigen. Voor de vakken taal, spelling en rekenen wordt gewerkt met taakbrieven. Op deze taakbrieven worden de uit te voeren taken voor ieder vak aan het niveau van de leerling aangepast. In groep 5 zijn aardrijkskunde en geschiedenis nieuwe vakken. Natuur is niet nieuw, maar techniek is hierbij wel een nieuw onderdeel. Ook wordt nu de opbouw van een werkstuk aangeleerd. Daarnaast is in groep 5 ook een spreekbeurt voor het eerst verplicht. Door middel van zelfstandig computergebruik kan voor het maken van werkstukken en spreekbeurten gebruik worden gemaakt van de programma’s die Microsoft aanbiedt en het internet (informatie zoeken). Naast het computergebruik wordt vanaf groep 1 t/m 8 aan programmeren gewerkt. M.b.v. verschillende materialen worden de kinderen ICT-geletterd.

In groep 8 krijgen de kinderen jeugd-EHBO.  Ook  worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het maken van huiswerk. Tevens wordt in beide groepen aandacht besteed aan maatschappijleer en geestelijke stromingen.    

Vakgebieden

Wij werken met methoden die passen bij onze manier van werken en aansluiten bij de wettelijk vastgestelde onderwijsdoelen. Hieronder geven we een overzicht van de methoden waar wij binnen ons onderwijs gebruik van maken.  

 • Godsdienst. Voor godsdienst gebruiken we de methode ‘Trefwoord’. In deze methode is een grote rol weggelegd voor de levensbeschouwelijke vorming. Aan de hand van ‘trefwoorden’, en bijpassende bijbelverhalen en liederen, gaan wij het jaar rond. 
 • Lezen. In de kleuterbouw worden veel taalactiviteiten als één geheel aangeboden. De voorwaarden om tot lezen te komen zijn in deze bouw belangrijk. Vanaf groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode biedt veel suggesties voor differentiatie en zelfstandige verwerking op verschillende niveaus. Naast het technisch lezen maken de kinderen ook al kennis met lees- en denkstrategieën voor begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de methode ‘Nieuwsbegrip’. Hierin leren de kinderen hoe je op een succesvolle wijze informatie uit een tekst haalt. Als aanvullend materiaal gebruiken we  leeskaarten met bijbehorende opdrachten. Voor de leesvaardigheid is ‘kilometers lezen’ belangrijk. In ons leesonderwijs gaan vaardigheid en leesplezier gelijk op. 
 • Taal. In de onderbouw is veel aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen. Tijdens kringgesprekken, opdrachten en computerprogramma's laten we de kinderen bewust omgaan met de verschillende vormen van de taalontwikkeling. Vanaf groep 4 gebruiken we de taalmethode ‘Taal op Maat’. Deze methode heeft de combinatie tussen taal en spelling. Per hoofdstuk en woordpakket worden dezelfde woorden en spellingscategorie aangeboden. Deze koppeling is erg belangrijk. Het is dan niet een losstaand iets, maar je ziet meteen de toepassing van spelling binnen de taal en andersom. De methode wordt aangevuld met stelopdrachten en andere creatief schijvenwerk.  
 • Schrijven. Voor schrijven gebruiken we voor de groepen 1 t/m 8 de methode ‘Pennenstreken’. Al vanaf de kleutergroepen worden op een speelse manier de fijne motoriek, de juiste zithouding, papierligging, pengreep en schrijfbewegingen aangeleerd. In groep 3 leren de kinderen de kleine letters, cijfers en lees- en rekentekens. In groep 4 t/m 6 leren ze verbindingen tussen de letters te maken en wordt het schrijven meer geautomatiseerd. In groep 7 en 8 ontstaat een persoonlijk handschrift wat functioneel is en waarbij de leesbaarheid goed in het oog wordt gehouden.  
 • Rekenen. Het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht, dat de leerlingen: verbindingen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse leefwereld; basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskunde-taal begrijpen en toepassen in praktische situaties; reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid  controleren; eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen; onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken. Voor het vak rekenen gebruiken wij de methode:  ‘De Wereld in Getallen.’ Vanaf groep 4 verwerken we rekenen via het programma Snappet op de iPad.  
 • Wereldoriëntatie. Bestaat uit de onderdelen geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Tot en met groep 4 worden deze lessen naar actualiteit (wat leeft er op dat moment bij de kinderen) en naar periode van het jaar gegeven. Vanaf groep 5 gebruiken we hiervoor een methode. Voor geschiedenis wordt de methode ‘Brandaan’ gevolgd. Daarnaast blijft ruimte voor regionale geschiedenis, aandacht voor actuele gebeurtenissen en schooltelevisielessen die bij het programma van de methode passen. Voor aardrijkskunde wordt de methode ‘Meander’ gevolgd. Daarnaast wordt in groep 5 gestart met topografie, eerst Nederland, dan Europa en tenslotte de wereld. Voor biologie wordt SchoolTV gevolgd. We maken als school tevens gebruik van het aanbod van de NME uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit houdt in dat gemiddeld een groep 2 maal per schooljaar op excursie gaat. Voor de technische ontwikkeling maakt groep 7/8 gebruik van het aanbod van het Technolab Súdwest-Fryslân.  
 • Verkeer. Het doel van de verkeerslessen is om de kinderen bewust te laten worden van de verkeersregels en vooral de veiligheid in het verkeer. Ze moeten zich kunnen redden in de eigen omgeving en zelfstandig op de fiets naar Sneek kunnen in groep 8. In groep 4 werken we met de methode ‘Klaar Over’, in groep 5 en 6 met ‘Op voeten en fietsen’, en in groep 7 en 8 wordt de ‘Jeugdverkeerskrant’ gebruikt. Om het jaar doet groep 7/8 mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. 
 • Fries. Een deel van de kinderen op onze school is Friestalig. Doordat ze opgroeien in een cultuur van spontane tweetaligheid is hun kennis van de Nederlandse taal bijna gelijkwaardig aan hun moedertaal. Nederlandse kinderen ondervinden evenmin nadelen van de tweetaligheid. Het leren verstaan van het Fries gaat spelenderwijs. Op school wordt het kind in eerste instantie opgevangen in zijn/haar moedertaal. Vanaf groep 1 staat het vak Fries verplicht op het lesrooster. We maken hiervoor gebruik van de methode Spoar 8. Met behulp van diverse thema’s wordt de leerstof op verschillende niveaus aangeboden. De nadruk ligt op het leren verstaan en lezen van de Friese taal.  
 • Engels. Omdat de Engelse taal een grotere rol is gaan spelen in het leven van de kinderen, krijgen zij vanaf groep 1 al les in de Engels taal. Wij gebruiken de methode ‘Take it Easy’. De nadruk ligt op het kunnen begrijpen van woorden en zinnen en het kunnen toepassen in situaties. Engelse taal is een belangrijk speerpunt voor onze school. In het schooljaar 2021-2022 volgt het schoolteam een speciale cursus Classroom English om het eigen Engels te verbeteren en zo het Engelse onderwijs steeds beter te kunnen verzorgen.
 • Gymnastiek. In groep 1 en 2 werken we met de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Eén keer per week hebben we een officiële gymles in het speellokaal. Groep 3 t/m 8 heeft 2 x per week gymnastiek. We gebruiken de lesboek/-methode: ‘basislessen bewegingsonderwijs’. De map geeft uitgewerkte lesideeën die vanuit een  leerlijn bewegingsonderwijs zijn opgebouwd.
 • Expressie. Hierin vatten we de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek samen. De inspiratie en doelen halen we uit verschillende bronnen. Voor muziek gebruiken we daarnaast de methode “123Zing!”.
 • Digitale geletterdheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met digitale hulpmiddelen en mediawijs worden. Leerlingen maken kennis met de mogelijkheden die de digitale wereld hen biedt, zoals tekstverwerken, informatie opzoeken, e-mailen etc. Verder biedt de software die bij de verschillende methodes behoort extra ondersteuning in de vorm van inoefenen, automatiseren en ontdekken. Daarnaast worden er speciaal ontworpen lessen gegeven om de leerlingen mediawijs te maken. Groep 7 & 8 doet jaarlijks mee aan de week van de mediawijsheid. Al vanaf groep 1 worden computers en iPad devices ingezet voor het aanleren, verwerken, automatiseren van lesstof en als hulpmiddel in de ontwikkeling. In elke groep is een digitaal schoolbord aanwezig. Leerkrachten laten hier lessen opzien met de nodige hulpmiddelen om de leerstof aan te leren. Bepaalde software, internet of bijv. een prentenboek  kan in de klas op het digitaal schoolbord getoond worden. Vanaf groep 4 werken we met het programma Snappet. Dit programma is een soort digitaal werkboek voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, studievaardigheden en automatiseren. Deze manier van werken biedt de kinderen een kans op “passender” onderwijs. Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 beschikken over een eigen iPad waarop zij dit programma verwerken. Deze iPad wordt door school verstrekt. Van groep 1 t/m 8 wordt er aandacht besteed aan programmeren. Spelenderwijs leren kinderen omgaan met verschillende apparaten, zoals bijvoorbeeld de 3D printer.   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met de invoering van Passend onderwijs hebben alle scholen van Stichting Palludara een zorgplicht gekregen. Deze zorgplicht betekent dat elke school verantwoordenlijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. It Harspit kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden en naar de mogelijkheden van het kind. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere passende plek. 

It Harspit heeft een professionele zorgstructuur zodat alle leerlingen de aandacht krijfen die ze nodig hebben, We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn en zorg op maat voor ieder kind. We zien ouders als samenwerkingspartners en zij nemen een belangrijke positie in. We hebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. De intern begeleider coördineert de zorg binnen de school. Als er meer begeleiding voor een leerling nodig blijkt te zijn, hebben wij binnen de stichting Palludara specialistische ondersteuning van een ambulant begeleider, orthopedagoog of het bovenschools zorgteam. Op www.palludara.nl/onderwijs vindt u meer informatie. 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen en welke ambities de school heeft. U kunt ons schoolondersteuningprofiel terugvinden op onze website www.cbsitharsit.nl 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

It Harspit vormt samen met peuter- en kinderopvang van Stichting Kinderopvang Friesland en verschillende partners uit het dorp een Brede School. Het doel van deze samenwerking is het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van de peuters naar de kleuters en een verrijkend aanbod voor talentontwikkeling. De peuteropvang is een VVE-locatie(voor- en vroegschoolse educatie)

Terug naar boven