RK Basisschool 't Ruimteschip

Marsstraat 2 1716 WH Opmeer

  • Groep 7-8 gaat begin van het schooljaar op kamp. Het ene jaar voor het Earthkeepersproject naar Texel, het andere jaar naar het Streekbos.
  • Kinderen van de bovenbouw worden ingezet als ICT-deskundige, geven ook workshops met NOA de robot of de drone.
  • In samenwerking met Muziek Opmeer maken kinderen structureel kennis met muziekinstrumenten.
  • Aandacht in alle groepen voor gescheiden inzamelen van afval. Zuinig leren omgaan met materialen.
  • Veel aandacht voor lezen. En schrijvers: bezoek van Gerard van Gemert.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op 't Ruimteschip vinden wij goed onderwijs geven belangrijk. Goed onderwijs is voor ons meer dan goed scoren bij (landelijke) toetsen. Goed onderwijs is Passend Onderwijs, onderwijs op maat. Wat heeft deze leerling van de leerkracht nodig?
Daarnaar kijken is voor ons heel belangrijk. Ieder kind heeft eigen onderwijsbehoeften. Waar kinderen minder kunnen presteren, vertalen we dat in een eigen programma. Waar kinderen meer kunnen presteren bieden we een Plusmap met Pluswerk aan.
Maar ook het ontwikkelen van talenten bij creatieve vakken, gym of het geven van presentaties is voor ons belangrijk.
Dat is de basis van onderwijs op 't Ruimteschip, waar het kind de ruimte krijgt.

Op deze pagina staan de resultaten van de Cito eindtoets op een rijtje, de meetbare resultaten van ons onderwijsaanbod. De ambitie ligt bij de CITO eindtoets op het landelijk gemiddelde. Die hebben we al meer dan 5 jaar gehaald. Want goed onderwijs geven vinden we belangrijk. Maar er is meer dan de eindtoets.

In het jaarverslag en de Schoolgids vindt u meer informatie. Beide zijn terug te vinden op de website van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten m.b.v. Citotoetsen LOVS. We toetsen de volgende onderdelen: Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen & Wiskunde, Spelling en Werkwoordspelling.

De informatie van deze toetsen worden door de Intern Begeleider besproken met het Team en vervolgens met de groepsleerkrachten. Ze worden vervolgens gebruikt om groepsplannen en didactische groepsoverzichten aan te passen en te kijken of doelstellingen voor het volgende halfjaar moeten worden vernieuwd.

Over het algemeen worden de toetsen gemiddeld per groep ruim voldoende tot goed gescoord. Maar ook bij een goede score wordt gekeken of er aanpassingen in het onderwijs moeten worden gedaan om het nog beter te maken.

Op 't Ruimteschip zijn we overigens van mening dat goed onderwijs niet alleen wordt gemeten aan de hand van toetsen of wordt bepaald door doelstellingen in groepsplannen. Hoe gaan we met elkaar om? Tijd vrij maken voor creatieve vakken. Organiseren van activiteiten. Ook dat zijn belangrijke zaken op onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een leerling is meer dan zijn of haar schoolprestaties. Natuurlijk zijn die belangrijk, maar bij een schooladvies kijken we ook naar motivatie, zelfstandigheid, omgaan met huiswerk, sociale vaardigheden als samenwerken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op ’t Ruimteschip vinden we een goede sfeer belangrijk. In onze visie is het belangrijk dat die sfeer samen wordt gemaakt door leerkrachten, ouders en kinderen. Vanuit die gedachte zijn we een Vreedzame School.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • verantwoording vd gemeenschap
  • conflicten oplossen
  • open staan voor verschillen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven