RK Basisschool 't Ruimteschip

Marsstraat 2 1716 WH Opmeer

 • Groep 7-8 gaat begin van het schooljaar op kamp. Het ene jaar voor het Earthkeepersproject naar Texel, het andere jaar naar het Streekbos.
 • Kinderen van de bovenbouw worden ingezet als ICT-deskundige, geven ook workshops met NOA de robot of de drone.
 • In samenwerking met Muziek Opmeer maken kinderen structureel kennis met muziekinstrumenten.
 • Aandacht in alle groepen voor gescheiden inzamelen van afval. Zuinig leren omgaan met materialen.
 • Veel aandacht voor lezen. En schrijvers: bezoek van Gerard van Gemert.

Het team

Toelichting van de school

Het Team van ’t Ruimteschip bestaat uit een ervaren groep leerkrachten die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Daarom worden er regelmatig nascholingsbijeenkomsten bijgewoond om modern en kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven.
Want onderwijs geven, is ons vak!

Op 't Ruimteschip werken naast leerkrachten ook LIO-stagiaires en een administratief medewerker. Stagiaires van bijv. het Horizoncollege (klassenassistent) doen praktijkervaring op.

Naast groepsleerkrachten kent de school ook de volgende functies / specialisaties:

 • Directeur.
  Onze directeur is twee dagen in de week op school.
 • Schoolcoördinator.
  De schoolcoördinator is eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.
 • Intern begeleider.
  Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de leerlingen, verzorgt onderwijskundige rapporten en coördineert de remedial teaching voor de kinderen. Verder is zij contactpersoon als externe ondersteuning nodig is, zij coördineert ook deze ondersteuning.
 • Remedial Teacher.
  Zij ondersteunt de groepsleerkrachten o.a. door het verzorgen van de instructie aan kinderen die dit een periode nodig hebben.
 • ICT’er.
 • Onderwijsassistent
  De ICT'er is ook i-coach. In deze functie coacht hij leerkrachten en kinderen in het gebruik van chromebooks en het digileren.
 • BHV’ers.
  Zij zijn bij calamiteiten en bij ongelukken in en rond de school de aangewezen personen om hulp te verlenen.
 • ICC’er.
  Zij coördineert de activiteiten op gebied van Kunst en Cultuur. 
 • Talentcoach.
  Hij begeleidt de collega’s in het werken met begaafde leerlingen en begeleidt de invoering van het beleidsplan Excellentie.
 • Rekencoördinator.
  Zij bewaakt het rekenniveau van de school, is voor collega’s vraagbaak als het om rekenen gaat en zorgt voor nieuwe impulsen om het rekenonderwijs op hoog niveau te houden.
 • Taalcoördinator.
  Zij bewaakt het taalniveau van de school, is voor collega's vraagbaak als het om taal gaat en zorgt voor nieuwe impulsen om het taal- en leesonderwijs op hoog niveau te houden.
 • Vakleerkracht gym.
  Als combinatiefunctionaris van de gemeente Opmeer (een project tussen gemeente, scholen en sportverenigingen om het sporten door de jeugd te stimuleren) geeft hij op maandag gym aan de groepen 1-2 t/m 8). Hij coördineert ook de gastlessen en workshops vanuit de plaatselijke sportverenigingen
 • Vakleerkracht theater en muziek.
  Zij stimuleert de leerkrachten in de uitvoering van het beleid muziekonderwijs en het gebruik van de methode123Zing.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mede door het tekort aan leerkrachten staat de vervanging bij verlof en ziekte onder druk.

Bij kortstondige uitval kan vervanging vaak onderling worden geregeld door deeltijders, onderwijsassistenten, stagiaires, LIO-leerkrachten, zorgteam, directie of door taken te verplaatsen.

Wanneer iemand voor langere tijd uit de roulatie is, kan conform het beleid van SKO West-Friesland vervanging via het bestuurskantoor geregeld worden. Dit lukt echter niet altijd, ook de vervangingspool staat door het leerkrachtentekort onder druk.

We doen er alles aan om te voorkomen dat leerlingen door ziekte van een leerkracht geen les kunnen krijgen. Als er echt geen andere oplossing is, worden ouders via Parro tijdig op de hoogte gebracht. Kinderen kunnen hun thuiswerk vinden in de Google-Classroom. Ouders en kinderen zijn op de hoogte van de thuiswerkafspraken via het document ‘Eerste Hulp bij Thuisonderwijs’ dat iedereen heeft ontvangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school telt momenteel ongeveer 85 leerlingen en heeft 4 groepen. Groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Er is veel aandacht voor de individuele benadering van het kind. Ieder kind is anders. Kinderen die minder presteren worden extra begeleid of krijgen een aangepast programma. Kinderen die meer aan kunnen en sneller werken, krijgen extra en uitdagender opdrachten.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De zorg voor het jonge kind vinden wij belangrijk. In de eerste jaren wordt immers de basis gelegd voor een succesvolle verdere ontwikkeling. Groep 1 en 2 worden beschouwd als één geheel met daarin verschillende ontwikkelingsstadia. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen op eigen niveau. Dit kan alleen in een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen.  
In de kleutergroepen werken we rondom thema’s. Een aantal vaste thema’s zoals de seizoenen, Sint en Kerst. Daarnaast projecten die door de leerkrachten worden bedacht.
Tijdens het project wordt een themahoek ingericht. Door middel van o.a. de 8 intelligenties van Howard Gardner worden er nieuwe impulsen aan de hoek toegevoegd. Deze impulsen zorgen ervoor dat kinderen worden uitgedaagd om tot nieuw spel te komen. De volgende intelligenties komen aan bod: rekenknap, woordknap, beweegknap, muziekknap, kijkknap, natuurknap, ikknap en samenknap. Einde schooljaar worden de projecten gepland voor het schooljaar daarop.
Voor ieder project worden de leerlijnen beschreven die aan de orde komen en welke doelen men wil behalen. De leerkracht observeert de leerlingen en noteert in het groepsoverzicht welke doelen individuele kinderen hebben behaald. Zo behoudt de leerkracht het overzicht en ziet waar extra zorg of uitdaging nodig is en kan men de opdracht aanpassen aan het niveau van de leerling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uitgangspunt in ons onderwijs is het jaarklasse-systeem. Binnen die groepen wordt gedifferentieerde instructie gegeven. Op die manier proberen we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zelfstandig werken, maar ook Coöperatief Leren zijn daarbij sleutelwoorden.

De leerkrachten in de groepen besteden dagelijks aandacht aan

 • Rekenen (Wereld in Getallen),
 • Taal (STaal),
 • Spelling (STaal)

In groep 3 staat het Leren Lezen via de methode Veilig Leren Lezen centraal, in de andere groepen is er veel aandacht voor lezen door o.a. het kwartiertje Lekker Lezen bij de start van de dag, boekpromotie, voorlezen en leesprojecten.

In de groepen is daarnaast wekelijks minimaal een keer aandacht voor 

 • Zaakvakken (Ateliers De Noordwijkse Methode)
 • Muziek (123Zing)
 • Engels (Groove Me)
 • Technisch schrijven
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (Vreedzame School)
 • Creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid
 • Gymnastiek

Waar nodig en mogelijk worden vakken gecombineerd of klassenoverstijgend gewerkt. Hiervoor zetten wij o.a. Coöperatief Leren, Meervoudige Intelligenties in.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs bieden wij onderwijs en ondersteuning voor zowel leerlingen die minder aan kunnen als kinderen die meer aan kunnen. De onderwijsbehoeften van kinderen zijn belangrijk voor ons. We kijken naar de mogelijkheden van kinderen, veel minder naar wat zij niet kunnen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

't Ruimteschip werkt nauw samen met de vroeg- en voorschoolse opvang en hanteert hierbij het VVE-convenant. Wij maken gebruik van een overdrachtsformulier.

Terug naar boven