De Akker

Meibloem 46 1716 VA Opmeer

Schoolfoto van De Akker

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de cognitieve ontwikkeling van het kind

Alle leerkrachten gebruiken leerstofmethodes en –methodieken om de lesstof over te dragen aan de kinderen. Na elk leerstofblok volgt er een methodegebonden toets. De leerkracht analyseert deze toetsen en verwerkt de resultaten in een overzicht. De te ondernemen stappen zijn terug te vinden in de dagplanning. Daarnaast nemen we (half)jaarlijkse genormeerde onafhankelijke CITO toetsen af (januari en juni) m.b.t. de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De resultaten worden verwerkt in Parnassys, ons digitale kindvolgsysteem. Toetsing vindt klassikaal plaats. Bij het toetsen worden geen aanwijzingen gegeven, maar er wordt gehandeld volgens de handleiding van CITO. De kinderen van groep 8 doen mee aan de IEP Eindtoets.

Analyse Citotoetsen

Bij het analyseren van de resultaten van deze toetsen wordt de gemiddelde vaardigheidsscore per groep bekeken (jan/feb en juni/juli). Aan de hand van vastgestelde schoolnormen wordt gekeken welke scores we normaliter hadden moeten behalen en of we deze hebben gehaald. De intern begeleidster maakt daar een verslag van. De groepsleerkrachten analyseren de Citotoetsen op kindniveau en verwerken deze analyses in een evaluatie. Zij gebruiken deze analyse om een gericht aanbod op te stellen voor de volgende periode. In de nieuwsbrief geven wij aan wanneer de onafhankelijke toetsen worden afgenomen, zodat ouders tijdig op de hoogte zijn. De leerkrachten hanteren de toetskalender voor de planning van de toetsen.

De interpretatie van toetsgegevens

De intern begeleidster en de groepsleerkracht hebben driemaal per jaar een groepsbespreking. Na de toetsperiodes worden tijdens de besprekingen ook de toetsresultaten besproken, met als doel inzicht te krijgen in de leervorderingen van de groep en om haalbare doelen te kunnen stellen voor het volgende halfjaar. De intern begeleidster en de directie maken na een toetsperiode (jan) met het team een analyse op school- en groepsniveau. Op deze wijze worden alle personeelsleden zich bewust van het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid voor de opbrengsten van de school. Na de toetsronde van juni wordt de analyse gemaakt door de intern begeleidster en gepresenteerd aan het team, waarna eventuele op- en aanmerkingen in het document aangepast zullen worden. De conclusies van deze analyse worden meegenomen in de beleidsvoornemens van het schoolontwikkelplan van het komende schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven