De Akker

Meibloem 46 1716 VA Opmeer

  • Na 8 jaar op De Akker zijn onze leerlingen wereldburgers met genoeg (zelf)kennis en hebben zij oog voor hun naasten en de wereld.
  • Waar de grens van een ander begint, houdt jouw vrijheid op. Als iedereen zijn eigen ruimte inneemt, kunnen we vreedzaam samenleven.
  • Je mag zelf weten hoe je de wereld ziet en wat je wilt uitspreken. 
Je bezit de meeste kracht als je volledig jezelf mag zijn.
  • Als je openstaat voor de verschillende perspectieven van de mensen om je heen, zou je zelf tot nog rijkere ideeën kunnen komen.
  • Inclusie betekent dat je zowel je kwaliteiten als je beperkingen kunt omarmen van jezelf en de ander. Zo hoort iedereen erbij!

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Zelfbewust leren
  • Talentontwikkeling
  • Wereldburgerschap
  • Kleine vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Akker wordt in het schooljaar 2022-2023 gewerkt in combinatiegroepen. Ieder jaar wordt op basis van de leerlingaantallen en samenstelling van de groep bepaald hoe de combinatiegroep gevormd wordt. Dit schooljaar werken wij met 3 groepen. Vanwege een groeiende instroom werken we dit schooljaar met een groep 1/2, een 3/4/5 en een 6/7/8. Inmiddels telt onze school 66 leerlingen op 1 oktober 2023. 

Op De Akker werken wij met twee onderwijsassistenten die de hele week worden ingezet om te ondersteunen in alle groepen. De leerkrachten werken intensief samen in leerteams. Zij stemmen de inhoud van het onderwijs continu met elkaar af. Bij instructies en aan te leren vaardigheden zetten onze leerkrachten voor alle leerlingen hoog in. De lengte van de instructie en de mate van herhaling worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Akker werkt met een continurooster. Wij werken samen met Kinderopvangorganisaties Berend Botje, Jimpyplay en Small Steps voor de Voorschoolse- en Naschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven