openbare basisschool De Rietschoof

Zandstraat 14 4184 EE Opijnen

  • Het creatieve afscheidscadeau van groep 8 in 2013. Met vereende krachten hebben 
zij deze afbeelding op onze schoolmuur geschilderd.
  • In onze groepen wordt hard gewerkt, samenwerkt, plezier gemaakt en veel geleerd.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op OBS De Rietschoof werken wij met het LOVS  (Leerling- en onderwijsvolgsysteem) van Cito. In de groepen 3 t/m 8 worden deze toetsen in januari en in juni afgenomen.

De leesresultaten bewaken wij met onze AVI toetskaarten (Analyse van Individualiseringsvormen), ontwikkeld door de KPC groep, dat het leesniveau van de individuele leerling in kaart brengt. Afname in november en mei.

In onze groep 1 & 2 maken wij gebruik van de CPS toetsen fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn. Afname in november en maart.

In groep 7 nemen wij de Entreetoets van Cito af. Wij streven ernaar om deze in april bij onze leerlingen af te nemen.

In groep 8 maken al onze leerlingen in april de Eindtoets. OBS De Rietschoof heeft gekozen voor Route 8.

Via het observatiesysteem KIJK bewaken wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze groep 1 en groep 2 leerlingen. Afname in januari en mei.

Met het instrument Kanvas van de Kanjertraining bewaken wij de sociaal-emotionele ontwikkeling in al onze groepen. Afname in november en maart.

De uitkomsten en resultaten bespreken wij met leerlingen in onze leerlingsgesprekken en met ouders. Samen met de leerling en zijn of haar ouders stemmen wij af wat de behoeften van de leerling zijn en hoe wij (indien nodig) ondersteuning gaan bieden. Als team kijken wij kritisch naar de resultaten van ons onderwijs, stellen onze werkwijze bij en waar nodig zullen wij ons professionaliseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

OBS de Rietschoof is een openbaren school waar iedereen welkom is. Onze leerlingen zijn divers, kennen verschillende achtergronden en komen uit verschillende culturen. In onze school moet er sprake zijn van samenhang, zodat wij samen kunnen leren, werken en spelen. Dat vraagt om gezamenlijke doelen met aandacht voor verschillen, waarbij wij onderwijssucces voor al onze leerlingen nastreven.

Wij besteden aandacht aan gezond gedrag en een gezonde leefstijl. Dat doen wij in samenwerking met onze externe partners, waaronder bijvoorbeeld GGD, de gemeente West Betuwe en diverse onderwijsspecialisten.

Onderwijssucces ligt aan de basis voor maatschappelijk succes en een gezond en vitaal leven.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Democratische houding.
  • Onderwijssucces.
  • Complexe vaardigheden: 21th CS

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven