Christelijke Basisschool Eben Haëzer

Lindelaan 15 4043 MA Opheusden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eben Haëzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Eben-Haëzerschool maakt gebruik van de LOVS-toetsen van Cito voor Technisch lezen (DMT), Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen-Wiskunde, Taalverzorging, Rekenen voor Kleuters, Taal voor Kleuters en Woordenschat (gr. 3 t/m 5).

Na elke afgenomen LOVS-toets van Cito vindt een trendanalyse plaats. Daarbij wordt gekeken hoe de behaalde score zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde en ten opzichte van eerder behaalde scores. Als de score lager is dan verwacht of gewenst, wordt besproken wat de lagere score veroorzaakt kan hebben en welke aanpassingen in het onderwijsaanbod nodig zijn om bij de volgende meting wel de gewenste score te halen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het grootste deel van de leerlingen volgt het niveau dat is geadviseerd. Er is vaker sprake van opstroom dan van afstroom.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven