Christelijke Basisschool Eben Haëzer

Lindelaan 15 4043 MA Opheusden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Eben Haëzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht doen we een beroep op inval- of parttime-leerkrachten. Een klas vrijaf geven wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft een hulpklas waarin leerlingen worden opgevangen die in de reguliere groepen onvoldoende begeleid kunnen worden. Een deel van de leerlingen volgt het volledige onderwijs in de hulpklas. Een ander deel volgt 's morgens het onderwijs in de hulpklas en 's middags in de reguliere groep.

Er zijn twee verrijkingsgroepen, één voor leerlingen uit de groepen 5 en 6 en één voor leerlingen uit groep 7 en 8. In beide groepen wordt twee keer per week verdiepingsstof geboden aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan in de reguliere groep geboden kan worden.

Bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een vakleerkracht als de eigen leerkracht geen bevoegdheid heeft om dit vak te geven.

De vakleerkracht handvaardigheid verzorgt lessen handwerken voor de meisjes uit groep 6 t/m 8.

De vakleerkracht Engels verzorgt per toerbeurt in alle groepen lessen Engels. In de groepen 8 werkt zij tweewekelijks met kleine groepjes leerlingen. Daarnaast wordt in alle groepen tenminste één keer per week een les Engels door de eigen leerkracht gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 wordt 8 uur aanvankelijk taal/leesonderwijs gegeven. Taal en lezen lopen daarbij in elkaar over.

Taal, spelling en begrijpend lezen zijn apart ingeroosterd, maar vallen hierboven alle drie onder taal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Eben-Haëzerschool beschikt over een hulpklas, waarbinnen leerlingen worden opgevangen die het onderwijs in de reguliere groep onvoldoende kunnen volgen. De reden kan zowel cognitief als sociaal-emotioneel zijn. Vaak is er sprake van een combinatie van beide. Voorwaarde voor plaatsing in de hulpklas is dat leerlingen het aanvankelijke leesproces hebben doorgemaakt.

Met behulp van arrangementen vanuit ons samenwerkingsverband of vanuit Kentalis wordt (zowel binnen de reguliere groep als binnen de hulpklas) extra ondersteuning geboden aan leerlingen met medisch-lichamelijke, sociaal-emotionele of spraaktaal problematiek.

Door middel van compacting en verrijking wordt tegemoet gekomen aan de talenten van meerbegaafde leerlingen. Er zijn twee verrijkingsgroepen (resp. uit groep 5/6 en uit groep 7/8) die elk twee keer per week bij elkaar komen. Voor leerlingen die daarnaast nog extra uitdaging nodig hebben, maken gebruik van een programma om Spaans te leren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven