Prins Willem Alexanderschool

Blankenburgsestraat 1 4061 AR Ophemert

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien dat de resultaten op de eindcito de afgelopen jaren omlaag zijn gegaan. Het team heeft hiervoor een verbeterplan opgesteld. Een van de vakgebieden waar de focus op ligt is rekenen. We hebben een nieuwe rekenmethode aangeschaft en de methode 'Met sprongen Vooruit' wordt ingezet binnen ons rekenonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van methodetoetsen aan het eind van ieder blok/hoofdstuk en de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem, die worden afgenomen in januari en juni, zijn een belangrijk meetinstrument voor de leerkrachten om te bepalen welke stof de leerlingen beheersen en waar zij nog extra ondersteuning of juist uitdaging nodig hebben. De leerkrachten verwerken deze informatie in groepsplannen. In deze plannen staat beschreven op welke manier de leerlingen instructie krijgen en met welke materialen zij werken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen stromen allemaal uit naar een voor hen passend vervolgonderwijs en doorlopen dit naar verwachting. Er is vrijwel geen sprake van wijzigingen in type vervolgonderwijs na het advies van onze school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bezoekt scholen in principe iedere vier jaar. De inspectie heeft de school voor het laatst in september 2014 bezocht. De inspectie handhaaft het basisarrangement, wat wil zeggen dat de inspectie geen tekortkomingen ziet. In november 2019 zal de school opnieuw bezoek van de inspectie krijgen.

Terug naar boven