samenlevingsschool de Binding

Verbindingsweg 4 9865 TE Opende

  • Sinds 2015 is het gebouw van sls de Binding - voorzien van veel voorzieningen -  in gebruik
  • Op de Binding vind je een prachtige schoolbibliotheek.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Iedere 4 jaar wordt er een tevredenheidspeiling onder de leerlingen uitgevoerd als input voor het nieuwe 4-jarige Schoolplan.

In maart 2019 is deze peiling afgenomen. In de bijlage vindt u de samenvatting. Op school ligt het volledige rapport ter inzage.

De slotconclusie is:

De leerlingen geven de school een gemiddeld cijfer van 8,3. Met als sterke punten sociale veiligheid, afstemming en pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten. Leerlingen geven aan dat ze te weinig aanbod krijgen op gebied van muziek en creatief.  Een zeer klein aantal leerlingen geeft aan niet met plezier naar school te gaan. Elke leerling die dat zegt is één te veel, dus filteren we daaruit toch een verbeterpunt. Daarnaast geven leerlingen aan dat ze overwegend te weinig verantwoordelijkheid krijgen en graag mee willen praten. 

Veel aandacht- en ontwikkelpunten stonden al op de planning. Deze enquête geeft een bevestiging van de ingezette koers. 

* Meer eigenaarschap bij leerlingen; stellen van doelen op groeps- en individueel niveau; (week)taken schoolbreed invoeren met keuzetaken; vergroten verantwoordelijkheid 

* Continueren driehoek- en coachgesprekken

* Meer aandacht voor Muziek en Creatief. 

* Meer variatie: bewegend leren, coöperatieve werkvormen, buitenlessen

* Verscherpte aandacht voor individuele leerlingen mbt welzijn; invoeren van de emotie-meter

De aandachts- en ontwikkelpunten zullen worden overgenomen in School(jaar)plan. 

Twee keer per jaar wordt Zien! door de leerlingen ingevuld waardoor we een goed tussentijds beeld krijgen van hun welbevinden en tevredenheid in de eigen groep. De uitkomsten worden besproken in de groepsbesprekingen en indien nodig zullen er verbeterpunten worden doorgevoerd op goeps- of individueel niveau.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eén keer in de 4 jaar houden we een oudertevredenheidspeiling. De uitkomsten worden gebruikt als input voor het 4-jarig Schoolplan. 

In maart 2019 is de peiling afgenomen. Een samenvatting kunt u aanklikken op onderstaand icoon. Het volledige rapport ligt ter inzage op school. De belangrijkste conclusies staan hieronder. De uitkomsten zullen worden verwerkt in Het Schoolplan 2019-2023 en het Schooljaarplan 2019-2020. 

De ouders geven de school een 7,3 als eindcijfer. Een ruim voldoende score.

Ouders geven de volgende punten aan als sterk: leertijd, pedagogisch handelen en schoolklimaat.

Ouders geven, evenals de leerlingen, aan dat er op gebied van leerstofaanbod te weinig gedaan wordt aan muziek en creatieve vakken. Ook op gebied van zorg en begeleiding lijkt het erop dat ouders communicatie en afstemming missen. De school staat ervoor dat ze tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Dat betekent dat we in de driehoekgesprekken een betere afstemming moeten zoeken met de ouders. De school mag zich meer uitspreken over de adviezen naar de ouders.

Ouders zijn zeer tevreden over de informatievoorziening via de Nieuwsbrief, maar missen betrokkenheid bij de gang van zaken op school (kwaliteitszorg).

We trekken de conclusie dat er meer in wederkerigheid gesproken moet gaan worden met ouders, zodat zij hun verwachtingen kunnen uiten en een actieve bijdrage kunnen leveren aan het onderwijsproces.

De open vraag over tips en tops en belang voor de toekomst is zeer divers beantwoord. Het team en de MR heeft alle op- en aanmerkingen bekeken en zal een aantal punten oppakken om verder te bespreken; gezonde voeding, ruimte aan de zijkant van de school (mbt pannakooi), schooltijden, zittenblijven, gastsprekers.

Uit de analyses hebben we een aantal aandacht- en verbeterpunten meegenomen.

* Meer aandacht voor muziek en creatief.

* Continueren en verbeteren van de driehoeksgesprekken; afstemmen met en actieve rol toekennen aan de ouders.

* Organiseren van open koffie-momenten om betrokkenheid ouders te vergroten.

* Procedure verwijzing VO aanpassen en uitvoeren.

* De school zorgt voor communicatie over de opbrengsten van de school naar alle ouders.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven