samenlevingsschool de Binding

Verbindingsweg 4 9865 TE Opende

 • Sinds 2015 is het gebouw van sls de Binding - voorzien van veel voorzieningen - in gebruik
 • Op de Binding vind je een prachtige schoolbibliotheek.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Binding worden de resultaten van de leerlingen gevolgd door het doen van observaties en het afnemen van methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen. 

In de onderbouw (groep 1 en 2) houden de leerkrachten door middel van observaties de vorderingen van de leerlingen bij in de module Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind van ParnasSys. Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Het is een hulpmiddel voor de leerkracht om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen.

Door middel van methodegebonden toetsen meet de leerkracht het beheersingsniveau van de leerlingen in groep 3 t/m 8 van de stof die in een periode is aangeboden aan de leerlingen. De leerkracht bespreekt de uitkomsten met de leerlingen en analyseert de uitslag. De leerkracht bekijkt dan wat er goed is gegaan, welke aanpak heeft gewerkt en wat er beter en\of anders kan. De leerkracht bepaalt dan, veelal in samenspraak met de leerling, welke acties er nodig zijn. Zowel op groep- als individueel niveau. 

Door middel van methode onafhankelijke toetsen van Cito wordt het beheersingsniveau op de basisvakken van leerlingen gemeten ten opzichte van het gemiddelde Nederlandse kind. Ieder schooljaar maakt de intern begeleider in samenspraak met het team een toetskalender. Daarin staat welke toets wanneer wordt afgenomen. De uitslagen worden net zoals de methodegebonden toetsen geanalyseerd door de leerkracht. Conclusies worden vertaald naar het onderwijsaanbod. 

De uitkomsten van de toetsen en observaties worden bijgehouden in ons administratiesysteem ParnasSys. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komen we tot een gefundeerd advies:

De procedure om te komen tot een definitief advies is zorgvuldig zodat leerlingen op een passende plek geplaatst kunnen worden op het voortgezet onderwijs. Hierbij geeft de school het advies met betrekking tot het niveau en is het aan de ouders en leerling, eventueel in overleg met de school om een passende school te zoeken. 

Vanaf groep 6 krijgen ouders en leerlingen in een contactgesprek ook de Plaatsingswijzer te zien. Dit is een instrument waar scores uit het leerlingvolgsysteem worden ingevuld. Deze worden dan omgezet naar een bijbehorende niveau-aanduiding. De leerkrachten bespreken de uitkomsten van de Plaatsingswijzer in relatie met werkhouding en motivatie. Dit instrument wordt gebruikt door scholen voor voortgezet en primair onderwijs in de provincies Groningen en Friesland. Op deze wijze is het bepalen van het vervolg na de basisschool vanaf groep 6 al onderwerp van gesprek en worden verwachtingen van school, ouders en leerlingen op elkaar afgestemd.

Met ingang van dit schooljaar is de procedure m.b.t. de uitstroom van groep 8 leerlingen met de komst van de doorstroomtoets die in de plaats van de eindtoets is gekomen, veranderd. De afname van de toets is nu in februari (was april). Het stappenplan in groep 8 is als volgt: 

 1. Afnemen toetsen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en taalverzorging (medio november)
  De resultaten van de toetsen worden opgenomen in de Plaatsingswijzer en meegenomen in het advies;
 2. Meegeven Scholengids VO (november-december)
  Leerlingen ontvangen middels de gids informatie over verschillende middelbare scholen;
 3. Vaststellen voorlopig schooladvies (2e week januari)
  De leerkracht, IB-er en schoolleider bespreken de voorlopige schooladviezen;
 4. Ontvangen voorlopig schooladvies (medio - eind januari)
  Leerlingen ontvangen het voorlopige schooladvies ontvangen van de leerkracht;
 5. Afnemen Doorstroomtoets (februari)
  In de eerste of tweede van februari wordt de Doorstroomtoets afgenomen;
 6. Uitslag doorstroomtoets binnen (medio maart)
  De leerkracht, IB-er en schoolleider zorgen voor de communicatie m.b.t. uitslag van de doorstroomtoets;
 7. Bespreken van heroverwegingen (3e week maart)
  Leerkracht, IB-er en schoolleider bespreken eventuele heroverwegingen;
 8. Leerlingen ontvangen definitief schooladvies (uiterlijk 3e week maart);
 9. Aanmelden leerlingen VO-school (laatste week maart)
  Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind aan bij de middelbare school van hun keuze in deze periode.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iedere leerling leert en ontwikkelt zich beter als het zich veilig voelt en 'goed in zijn/haar vel zit'. Onze kernwaarden veilig en plezier geven dat exact aan. Met plezier naar school gaan betekent dat je je er prettig voelt. Een veilige omgeving, waarin fouten maken mag, is daarvoor onmisbaar.

De school is een kleine samenleving. Iedereen mag en kan zich hier ontwikkelen in een veilige omgeving. Met elkaar staan we voor de kernwaarden veilig, plezier, verbinding, ontwikkeling en autonomie. Leerlingen zijn actieve partners in het vormgeven van deze kernwaarden. Op school leren leerlingen met hoofd, handen en hart. Op het gebied van de sociale opbrengsten zien we vooral het leren met het hart. Leerlingen krijgen de ruimte om sociale competenties te leren. Fouten maken hoort daarbij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilg
 • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie onderzoekt eens in de 4 jaar ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Met het vierjaarlijks onderzoek wil de Inspectie duidelijk krijgen of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (stelselthema’s). 
Het kan zijn dat de Inspectie bij de zogenaamde verificatie-activiteiten de Binding bezoekt om te kijken of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.


Terug naar boven