samenlevingsschool de Binding

Verbindingsweg 4 9865 TE Opende

  • Sinds 2015 is het gebouw van sls de Binding - voorzien van veel voorzieningen -  in gebruik
  • Op de Binding vind je een prachtige schoolbibliotheek.

Het team

Toelichting van de school

Op sls de Binding werkt een enthousiast team dat bestaat uit 17 groepsleerkrachten en een onderwijsassistente. Zij verzorgen het onderwijs aan de leerlingen. Daarnaast werken twee intern begeleiders, 1 administratieve medewerkster, twee conciërges en een schoolleider op de school.
Het team bestaat uit een mix van leeftijden.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht wegens verlof of ziekte niet aanwezig is dan doen we onze uiterste best om een vervangende leerkracht voor de groep te plaatsen.

Op sls de Binding weten we dat we blijvend moeten anticiperen op een tijd met een oplopend tekort aan leerkrachten en dus ook aan invallers. Het regelen van vervanging is niet eenvoudig. We maken aan het begin van het schooljaar een stappenplan om er voor te zorgen dat we voorbereid zijn op een situatie waarin er een invallende leerkracht moet worden gezocht vanwege verlof of ziekte. 

We vragen eigen personeelsleden om aan te geven in hoeverre zij eventueel vervangende lesgevende taken kunnen en willen uitvoeren. 

We vragen ouders en oud-leerkrachten of zij vervangende lesgevende taken kunnen/mogen en willen uitvoeren.

Bij afwezigheid van leerkrachten (ziekte of verlof) kunnen we de komende jaren een beroep doen op een Flexpool . Stichting Quadraten en OPON (Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld) hebben besloten een gezamenlijke Flexpool in te richten. Vanuit deze Flexpool worden poolers ingezet voor vervanging. Echter, de Flexpool bestaat niet uit veel invallers, daar de meesten al ingezet zijn. SLIM Personeelsbemiddeling in Groningen verzorgt de bemiddeling tussen de scholen en de poolers.

We kiezen er voor om zowel de schoolleider als de intern begeleider niet voor de klas te zetten ter vervanging van zieke leerkrachten. Dit om te voorkomen dat hun werkzaamheden blijven liggen. 

Door middel van het opstellen van een stappenplan willen we voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd worden. Echter indien alle stappen zijn doorlopen, kan het zijn dat we het onderwijs niet meer kunnen organiseren en dan worden leerlingen naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op sls de Binding bekijken we elk jaar met elkaar wat de beste indeling van de groepen is voor het daaropvolgende schooljaar. Het aantal groepen is afhankelijk van de beschikbare formatiegelden. De toedeling van formatiegelden is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Bij het maken van een groepsindeling zijn de volgende overwegingen van belang:

  • Grootte van de groep
  • Klimaat in de groep
  • Hoeveelheid leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Expertise van leerkrachten
  • Voorkeuren van leerkrachten

Het voorstel met betrekking tot de groepenindeling (inzet formatiemiddelen) wordt ter goedkeuring aangeboden aan de medezeggenschapsraad. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Blink. Dit is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur).

In alle groepen gebruiken we de methode Trefwoord voor het geven van levensbeschouwelijk onderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op sls de Binding gunnen we ieder kind thuis nabij onderwijs. Daarbij kijken we of we als reguliere basisschool het onderwijs kunnen bieden dat tegemoet komt aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. In het Schoolondersteuningsprofiel (hierna te noemen SOP) beschrijven we deze werkwijze. 

Bij de intake zullen we, op basis van kennismaking en eventuele overdracht, een inschatting maken van de mate waarin ons onderwijs voldoende past bij het kind. Eventueel maken we daarbij gebruik van een instroomdocument.

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen binnen de groep. Zij stemmen hun pedagogische en didactische aanpak af op de leerlingen. In samenspraak met de Intern Begeleider bekijken ze tijdens groepsbesprekingen of hun gekozen aanpak effectief is en\of bijsturing vereist. Deze aanpak is er vooral op gericht om preventief te werk te gaan en met een blik te kijken naar de gehele schoolorganisatie. Het resultaat is dan dat leerkrachten, ook in navolgende jaren, blijvend in staat zijn om de leerlingen het onderwijs te blijven bieden dat leidt tot optimale ontwikkeling.  

Indien er leerlingen zijn die meer nodig hebben dan de leerkrachten kunnen bieden, hebben we de mogelijkheid om een onderwijsassistent (met leerkrachtvaardigheden) doelgericht in te zetten door middel van re- of pre-teaching of leren van zelfregulatie-vaardigheden. 

Bij alle fasen is het bovenschoolse ondersteuningsteam in meer of mindere mate betrokken. Door middel van Consultatieve Leerling Begeleidingsgesprekken vragen we feedback over onze aanpak. Via het ondersteuningsteam kunnen we ook diverse expertises inroepen. 

Indien blijkt dat de grenzen van de school in zicht komen, zoals beschreven in het SOP, dan gaan we het gesprek aan met alle betrokkenen en zoeken gezamenlijk naar een andere passende onderwijsplek voor de leerling, waar hij/zij wel het onderwijs kan ontvangen dat beter bij de behoeften van de leerling past.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen in ieder geval kijken naar hoe we de kennis van de specialisten meer in de school kunnen inzetten. Er kan veel meer gebruik worden gemaakt van elkaars specialisme. 
Daarnaast willen wij de optie verkennen om een taalspecialist en een rekenspecialist voor de school op te leiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SLS de Binding hecht veel waarde aan de warme overdracht met de verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de buurt. Dat vinden wij een belangrijk onderdeel van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het jonge kind. 

Maar ook het persoonlijk contact met de ouders draagt bij aan het vroegtijdig kennen van de jonge leerlingen. De leerkrachten gaan daarom op huisbezoek. 

Middels de warme overdracht met de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en het persoonlijk contact met de ouders zijn we in staat vroegtijdig te signaleren welke ondersteuningsbehoefte ieder kind, in meer of mindere mate heeft.

Terug naar boven