obs Noorderschool

De Haal 44 1511 AS Oostzaan

 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind. Op de Noorderschool nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We vinden het van belang dat we uit de leerlingen halen wat erin zit. Leerkrachten kijken dagelijks naar de kinderen in hun groep. Hoe ontwikkelen zij zich? Voelen zij zich prettig? Hoe is hun werkhouding? Hoe zijn de resultaten? Hoe kan ik de leerling zo optimaal mogelijk begeleiden en stimuleren?

Door gebruik te maken van observaties, methodegebonden toetsen (toetsen die bij de methoden horen die we gebruiken) en de toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen en krijgen we veel informatie en zetten die af tegen de eigen mogelijkheden van het kind. Natuurlijk willen we ons beeld van de leerling compleet maken. We hechten dan ook belang aan de mening van de ouders. In een open gesprek over de ontwikkeling van hun kind worden de bevindingen van de leerkracht en de ouders aan elkaar gekoppeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij hechten veel waarde aan een positief en vriendelijk leer- en speelklimaat. Het motto van de Noorderschool is: Elk kind telt mee…
Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!     

Kernpunten vanuit onze visie ten aanzien de sociale opbrengsten van ons onderwijs zijn:

 • Wij leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan.
 • Wij leren kinderen om te gaan met verschillen.
 • Wij stimuleren de zelfredzaamheid van ieder kind. Daarnaast geven wij de kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
 • Wij begeleiden elk kind naar zijn/haar plaats in de maatschappij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Persoonlijk leiderschap
 • Zelfvertrouwen
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven