obs Noorderschool

De Haal 44 1511 AS Oostzaan

 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool
 • Schoolfoto van obs Noorderschool

Het team

Toelichting van de school

Ons team
Gezamenlijk staat ons team garant voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs en is als volgt samengesteld:

 • Groepsleerkrachten: vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas.
 • Leerkrachtondersteuner: is 2 dagen bij ons op school. Zij ondersteunt de groepsleerkracht en neemt groepen over, de eind verantwoordelijkheid van de groep blijft bij de groepsleerkracht.
 • Coördinator leerlingenzorg, die de extra zorg en begeleiding coördineert voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
 • Vakleerkracht gym die vanaf groep 3 wekelijks gymles verzorgt in gymzaal De Greep of Sporthal Oostzaan. 
 • Gastdocenten verzorgen ons ontmoetingsonderwijs waarin leerlingen kennis maken met de wereldreligies.
 • De directie van Noorderschool is tevens directie van de Weidevogels in Purmerend. Door deze constructie kunnen we de kosten voor het management zo laag mogelijk houden en is er meer budget beschikbaar om in te zetten voor de groepen.
 • Administratief medewerker: zij is een dagdeel per week aanwezig om ons te ondersteunen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband met verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR. Op dit moment zijn er enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval kinderen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn een kleine, laagdrempelige openbare school met circa 160 leerlingen verdeeld over zeven groepen, waardoor een leerling vrijwel altijd in een combinatieklas zit. De samenstelling van de groepen is afhankelijk van het leerlingaantal en de beschikbare personele formatie. Als er groepen gecombineerd worden streven we naar een evenwichtige verdeling waarbij iedereen tot zijn recht komt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters staat het spelend leren voorop. Spelenderwijs doen de kleuters ervaring op die noodzakelijk zijn voor hun verdere ontwikkeling.  Wij zorgen voor een stimulerende omgeving en bieden een beredeneerd onderwijsaanbod. In elke periode tussen de schoolvakanties staat een thema centraal waarbij één onderwerp belicht wordt vanuit verschillende invalshoeken. We sluiten aan bij de leef- en ervaringswereld van het jonge kind.

In de klas komen de thema’s tot leven – alle kinderen beleven het en werken ermee. Thematisch werken past bij de ontwikkelingsfase van een kleuter, waarbij alle zintuigen worden ingezet en een kleuter de wereld om zich heen steeds beter leert begrijpen. Het thema is de aankleding, de verpakking van het beredeneerde aanbod en zorgt voor verbinding met passende inhouden in een betekenisvolle context. Denk aan: Sinterklaas en rijmen, de supermarkt en geld of de boerderij en meten (oppervlakte en omtrek). Thematisch werken biedt samenhang tussen de verschillende activiteiten en is goed voor de stimulering van de taalontwikkeling.
Voordelen van thematisch werken:

 • Zorgt voor betrokkenheid
 • Biedt ruimte aan vele invalshoeken
 • Geeft inhoud en betekenis
 • Haalt de werkelijkheid van buiten naar binnen
 • Vergroot het sociale contact tussen kinderen

We stellen ouders altijd op de hoogte van het thema en verbinden hen waar mogelijk aan de activiteiten binnen het thema, zoals het bijwonen van een slotpresentatie. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren.

's Ochtends krijgen de kinderen voor de vakken taal, lezen en rekenen instructies aan de hand van gerenommeerde lesmethoden.
In de middag besteden we aandacht aan de wereld om ons heen en komen vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,  techniek, wereldreligies, creativiteit en expressie thematisch en geïntegreerd (vakoverstijgend) aan de orde. Hierbij gebruiken we de methode Blink Wereld Geïntegreerd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken.

Wij werken volgens de principes van 'Opbrengstgericht werken'. Dat betekent dat er een duidelijke samenhang ontstaat tussen het aanbod in de groepen, het didactisch handelen van de leerkracht en de resultaten (waaronder de opbrengsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem). De schoolzelfevaluatie, die na iedere toetsperiode wordt gemaakt door het team in samenwerking met de intern begeleider, is hiervoor een goed instrument.

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale samenwerkingsverband SWV Primair Onderwijs Zaanstreek. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. De school heeft een ondersteuningsprofiel waarin een beeld wordt gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van de school weer die staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid.

Kinderen met een beperking

Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Noorderschool wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.

Plusklas hoogbegaafdheid

De openbare scholen van Oostzaan hebben samen een Plusklas. (Hoog)begaafde kinderen uit groep 5 t/m 8, die meer uitdaging nodig hebben, gaan één dagdeel per week onderzoeksmatig werken onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht. Een toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband Waterland beoordeelt of de door de school voorgedragen leerling in aanmerking komt voor deze voorziening. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. De vroegtijdige signalering van (hoog)begaafde kinderen en een nog beter gedifferentieerd aanbod in de klas zijn thema's die tijdens de teamscholing aan bod komen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebbende keuze gemaakt om de kinderen die de standaard lesstof vlot begrijpen, minimaal 2 x in de week instructie te geven en te laten werken in het aan verrijkende, verdiepende en verbredende lesstof. Op deze manier proberen wij kinderen uit te dagen en te leren leren. 

Komend schooljaar worden de leerlingen uit het X-lab in de eigen groep bediend. Zo zorgen we voor passend onderwijs voor al onze leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met kinderdagverblijf Berend Botje die in het gebouw van Noorderschool is gevestigd. Dit betekent dat als uw kind deze opvang bezoekt, en u kiest voor de Noorderschool, hij/zij makkelijk kan doorstromen naar het basisonderwijs. Als uw kind bijna vier is, kan het al eens komen kennismaken op school. Bij de overgang naar de school wordt een 'warme overdracht' gedaan van de pedagogisch medewerker naar de leerkracht van groep 1. Zij kennen uw kind immers al een tijdje en hebben dus waardevolle informatie voor de leerkrachten! Zo stroomt uw kind soepel door naar de basisschool.

Terug naar boven