Openbare Basisschool De Kweekvijver

Paling 2 1511 LK Oostzaan

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband met verlof of ziekte van het personeel zetten wij ons in dit zoveel mogelijk intern op te lossen. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs lukt het ons niet altijd via deze weg vervanging te regelen. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het inhuren van een externe vakdocent, het verdelen van de groepen of in het ergste geval kinderen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders zo spoedig mogelijk ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team
Op onze school werken ongeveer 20 leerkrachten, waarvan een aantal fulltime en anderen parttime. Zij hebben voornamelijk een lesgevende taak en dragen alleen of met een duo-collega de verantwoordelijkheid voor een groep. Daarnaast werkt een aantal leerkrachten met andere specialistische taken waarvoor zij een extra studie hebben gevolgd. Op school hebben we een rekenspecialist, een gedragsspecialist en een cultuurcoördinator. Tevens is er onderwijsondersteunend personeel die ondersteuning bieden in de groepen 1 t/m 8.

Op onze school werkt een Intern Begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg en de afname van toetsen en testen. Zij zoekt samen met de groepsleerkracht naar manieren om kinderen die problemen hebben op het gebied van leren of sociaal-emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden.
De directeur bepaalt in overleg met de specialisten, intern begeleider en het team wat de speerpunten voor het komende schooljaar (of voor meerdere jaren) zullen zijn. De specialisten schrijven voor dit onderdeel een verbeterplan dat uitgevoerd gaat worden.

Er is een vakleerkracht voor gymnastiek, die volgens een rooster gymles geeft aan de groepen 1 t/m 8. De groepen 1/2 krijgen ook van onze partner Broeks Events het hele jaar door buiten gymles. Ze leren hierdoor op andere manieren buiten te spelen dan zij gewend zijn tijdens het vrij spelen.

Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor muziek. Muzieklessen brengen kinderen dichter bij hun creativiteit. Daarom besteden we extra aandacht aan de muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we via Hallo Muziek. In de onderbouw krijgen de leerlingen wekelijks zangles en leren zij ritmes en noten zingen. De bovenbouw krijgt instrumentenles. De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren.

Omdat we een grote school hebben is er een organisatiestructuur waarbij we in kleinere delen kunnen overleggen. Wij spreken van onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (groepen 5 t/m 8). 

Tenslotte ondersteunen de conciërge en de administratief medewerkster het schoolteam.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 ligt de nadruk op het spelend en onderzoekend leren, het meedoen in een groep en het omgaan met elkaar. We werken, spelen en leren in deze groepen rondom thema’s, vanuit de belevingswereld van het kind. De thema's worden schoolbreed en dus ook in de kleutergroep gepland van vakantie tot vakantie. Binnen deze thema's wordt er gebruik gemaakt van de methode schatkist en ook kleuteruniversiteit om hiermee het aanbod nog meer diepgang te geven. De leerlijnen waarin de aanbodsdoelen zijn beschreven zijn de onderlegger van het volledige aanbod. 

De ontwikkeling van zelfstandigheid bij jonge kinderen vinden wij belangrijk. We leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht (niet storen van de leerkracht), waardoor het kind leert zelf oplossingen te bedenken en zelf verantwoordelijkheid te dragen. Ook jonge kinderen kunnen dit al erg goed. De leerkracht kan tijdens het zelfstandig spelen of kiezen van de kinderen extra aandacht geven aan een groepje kinderen voor instructie.

Elke dag werken de kinderen met het Arbeid Naar Keuze systeem (ANK). De kinderen leren zo zelfstandig te kiezen. Ze blijven minimaal 20 minuten bij de gekozen activiteit voor ze een nieuwe activiteit mogen kiezen. Soms is hierbij sturing nodig van de leerkracht. Met behulp van het digikeuze-bord kiezen de kinderen uit vele verschillende activiteiten: spelen in de huishoek, werken in de bouwhoek, schilderen, zand- en watertafel, leeshoek, plakken en knippen, puzzelkast, poppenhuis enz. Regelmatig organiseren we, op van te voren geplande dagen, extra activiteiten zoals het spelen met van huis meegenomen speelgoed of gezamenlijke schoonmaak.

Om de ontwikkelingen van de kinderen in groep 1 en 2 goed te volgen en daarop in te kunnen spelen maken we gebruik van een observatiesysteem genaamd “KIJK”. 

Voor nieuwe ouders van de groepen 1/2 is er een boekje beschikbaar: “Informatie nieuwe kinderen groep 1/2". Hierin vindt u relevante informatie om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Overzicht methodes op De Kweekvijver:                           

 • Rekenen:                    Getal en ruimte - Groep 1 en 2                              
 • Rekenen:                    Getal en Ruimte - Groep 3 t/m 8    
 • Aanvankelijk lezen:      Veilig Leren Lezen - Groep 3                                       
 • Technisch lezen:          Blink lezen - 4 t/m 8        
 • Begrijpend lezen:         Blink lezen - Groep 4 t/m 8        
 • Studievaardigheden:    Blits 3.0 - Groep 5 t/m 8   
 • Taal:                           Taalactief Taal - Groep 4 t/m 8              
 • Spelling:                     Taalactief Spelling    - Groep 4 t/m 8            
 • Schrijven:                   Pennenstreken - Groep 3 t/m 8        
 • Wereldoriëntatie:         Blink wereld - Groep 3 t/m 8 
 • Verkeer:                     Wijzer door het verkeer    - Groep 7 & 8                     
 • Engels:                       Holmwoods - Groep 1 t/m 8
 • Sociaal-emotioneel:     De Vreedzame School - groep 1 t/m 8               


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groepen 3 en 4
In de groepen 3 en 4 staat het aanleren van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen centraal.  Er is ook ruimte om te spelen, maar het accent verschuift naar leren en onderzoeken. In groep 3 besteden we veel aandacht aan het leren lezen. Lezen is een  belangrijke vaardigheid die kinderen tijdens hun schoolperiode leren en leren toepassen. Er wordt een moderne methode gebruikt, die ruimte biedt aan verschillen in ontwikkeling. Naast de activiteiten zoals rekenen, lezen, schrijven, worden wereld oriënterende activiteiten aangeboden, waarbij ontdekken, zelf doen en onderzoeken centraal staan. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat. Daarnaast is er ook ruimte voor handvaardigheid, tekenen en muziek.  Zowel muziekles als gymnastiek worden door een vakdocent gegeven.

Daarnaast gaan we verder op de weg om de kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan te leren. Elke ochtend nemen we met hen door welke activiteiten er die dag gaan plaatsvinden. Kinderen leren in groep 3 en 4 langer onafhankelijk van de leerkracht hun werk te plannen en uit te voeren. Ze worden begeleid om steeds zelfstandiger te gaan werken. De leerkracht geeft daarbij extra aandacht aan de kinderen die dat nodig hebben en zorgt er voor dat alle kinderen regelmatig aandacht en steun krijgen. De leerkracht loopt tijdens het zelfstandig werken een aantal keer een ronde door de klas.

Gedurende het schooljaar worden de kinderen gevolgd wat betreft hun leerresultaten. Dit gebeurt in de vorm van methode toetsen en dictees. Daarnaast worden alle kinderen twee maal per jaar (methode-onafhankelijk) getoetst. Hiervoor hanteren wij het CITO leerlingvolgsysteem. Als het nodig is, wordt in individuele gevallen een ondersteunend programma aan een leerling aangeboden, dat door de groepsleerkracht wordt begeleid en uitgevoerd. De Intern Begeleider is betrokken bij het proces van uitvoeren en evalueren van deze ondersteuning. Ouders worden hier ten allen tijden door de leerkracht over geïnformeerd. 

Groep 5 t/m 8

Rekenen, begrijpend lezen, taal(verzorging) en spelling worden in opbouw verder aangeboden. De toepassing van diverse strategieën worden veelvuldig geoefend en toegepast. Wereldoriëntatie met groep 5 t/m 8 wordt thematisch aangeboden. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht. Daarnaast worden ook de Engelse lessen steeds meer verdiepend aangeboden. 

Aan de zelfstandigheid van de kinderen stellen we steeds hogere eisen. Kinderen leren gedurende een langere periode zelfstandig met hun werk bezig te zijn, maar leren ook om hun werk te plannen. Deze vaardigheid is vooral van belang in het voortgezet onderwijs en later bij het uitoefenen van een beroep.

In groep 8 wordt speciaal aandacht besteed aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Kinderen leren welke keuzemogelijkheden er zijn. De leerkracht van groep 8 maakt met alle ouders afspraken om na te gaan welke vorm van vervolgonderwijs voor hun kind het meest geschikt is. Alle scholen in Nederland zijn verplicht vanaf het schooljaar 2023-2024 een doorstroomtoets af te nemen. Bij het bepalen naar welke vorm van middelbaar onderwijs een leerling gaat is het schooladvies het belangrijkst.

Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs is een overkoepelend gebied wat in alle groepen dagelijks wordt aangeboden. Het voorleven van de uitgangspunten van de Vreedzame school als leerkracht is een belangrijke pijler. Onze school is een oefenplaats waar in allerlei vormen en activiteiten aandacht is voor onder andere de democratisch staat. Afhankelijk van de leeftijdsgroep worden onderdelen van het burgerschapsonderwijs op passend niveau geïntegreerd of juist expliciet aangeboden. 

Weektaak

Zelfstandigheid, keuzes (leren) maken en (leren) plannen zijn vaardigheden die wij door middel van o.a. de inzet van een weektaak bevorderen. De weektaak vindt zijn intrede in groep 2. Elk leerjaar vindt er een uitbreiding plaats op de inhoud, de omvang en de mate van vrijheid in het maken van wanneer doe ik wat. In de weektaak zijn naast reken-, lees- en taalverwerkingsopdrachten ook thema-opdrachten. Deze zijn door de leerkrachten tijdens gezamenlijke lesvoorbereidingsmomenten uitgewerkt. Hierbij is het doel om het thematisch werken als doorlopend aanbod op te nemen in het onderwijs. 

Groepsdoorbroken werken

In lijn met de wereldoriëntatievakken vanuit het thematisch aanbod wordt er meerdere keren per thema groepsdoorbroken gewerkt. Dit vindt plaats binnen de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Er worden vakoverstijgende activiteiten aangeboden waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen bij welke aanbod zij willen aansluiten. Hiermee beogen wij kinderen uit te dagen om vanuit nieuwsgierigheid iets nieuws te kiezen of te kiezen waarvan zij voelen dat zij daar talent voor hebben en zich willen verdiepen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Kweekvijver is een openbare basisschool voor regulier onderwijs. De Kweekvijver werkt met homo- en heterogene groepen. Wij werken met een weektaak waar onze leerlingen, naast de reguliere lesstof, verdiepende of remediërende lesstof aangeboden krijgen op minimaal drie niveaus. Wij begeleiden de leerling van groep 1 tot en met groep 8 aan de vorming van een actieve en zelfstandige werkhouding. 

Tijdens de lessen verzorgt de leerkracht gedifferentieerde instructie op drie niveaus. Daarnaast zijn er onderwijsassistenten aan de school verbonden die ondersteuning bieden. Op De Kweekvijver is een rekenspecialist, een cultuurspecialist, een gedragsspecialist en een internbegeleider. Op het gebied van gedrag hanteren wij het beleid Vreedzame school en ons protocol Gewenst gedrag visueel wordt ondersteund door de routekaart gedrag. 

Daarnaast zijn wij verbonden aan het samenwerkingsverband Zaanstad. Wanneer zich een hulpvraag aandient waarvoor wij zelf onvoldoende kennis in huis hebben, doen wij een beroep op de expertise van het samenwerkingsverband. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities voor de komende jaren om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden op De Kweekvijver zijn: 

 • het blijven door-ontwikkelen van onderwijs op maat
 • de klusklas structureel in het onderwijsaanbod opnemen
 • het protocol dyslexie borgen en door ontwikkelen
 • het opstellen van een protocol dyscalculie 
 • preventief handelen bij gedragsproblematiek 
 • tijdig opstellen van OPP's in samenwerking met ouders en leerling. In een OPP (ontwikkelingsperspectief) staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Ook staat hierin welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met deze kinderopvangorganisatie. De peuters werken nauw samen met de kleuterbouw als het gaat om een goede (warme) overdracht en ook bij de schoolbrede thema's. Daarbij bieden zij ook de lessen  van de Vreedzame school aan. 

Terug naar boven