SWS De Gavelander

de Boomgaard 1 9828 RC Oostwold (Gem. Westerkwartier)

  • Schoolfoto van SWS De Gavelander
  • Schoolfoto van SWS De Gavelander
  • Schoolfoto van SWS De Gavelander

In het kort

Toelichting van de school

De Samenwerkingsschool de Gavelander is een moderne regioschool voor de bevolking van Oostwold en zijn wijde omgeving.  De school is gesitueerd in een multifunctioneel gebouw en heeft een eigen speellokaal en gymnastieklokaal. Rondom de school is een groot plein en zijn sportvelden aanwezig waar de leerlingen gebruik van mogen maken. In het pand zit tevens een Dagwinkel en er is ruimte voor een kinderopvang. Deze wordt momenteel niet gebruikt.

Met plezier naar school gaan in een open sfeer tussen leerlingen, leerkrachten en ouders staat voorop in de pedagogische missie van De Gavelander.

De school streeft d.m.v. Daltononderwijs naar adaptief onderwijs waarin aandacht is voor verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. De Gavelander heeft 4 groepen.

De ontwikkeling van de individuele leerling wordt nauwgezet gevolgd en vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. De Gavelander heeft een goed zorgsysteem en maakt gebruik van moderne methodes en materialen. Het team van De Gavelander stelt de betrokkenheid van ouders erg op prijs.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Dalton
  • Thematisch
  • Plezier en vertrouwen
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen voornamelijk uit het eigen dorp en omringende dorpen. De school heeft een regiofunctie nu de meeste kleine scholen zijn gesloten. Een enkeling komt uit de stad of uit Leek. De inwoners van Oostwold bestaat uit bewoners die er geboren en getogen zijn. Een deel is ook vanuit de stad naar Oostwold verhuisd. Hierdoor is de achtergrond van onze leerlingen divers.

Er zitten gemiddeld 61 tot 65  leerlingen op SWS De Gavelander.

Prognoses geven voor de komende jaren een lichte daling aan. We voorspellen echter een groei in schooljaar 2024-2025.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elk schooljaar starten wij met de "gouden weken". Hierin werken aan groepsvorming en elkaar goed leren kennen. Een onderdeel van de Gouden weken zijn de omgekeerde oudergesprekken die wij jaarlijks houden bij de start van het schooljaar. Hierin vertellen ouders over hun kind. Dit vinden wij belangrijk. Een goed begin is tenslotte het halve werk!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Gavelander biedt leerlingen, ouders en personeel een plek waar ze zich veilig voelen en veilig zijn. Het beleid op ‘De Gavelander ziet er als volgt uit:

•       Sociale vaardigheidstraining middels een methode en het gebruik van een observatie- en signaleringlijst.

•       De lessen ‘bevorderen gezond gedrag’ en ‘sociale redzaamheid’.

•       Protocol ‘Mediawijsheid’ (internetprotocol).

•       Aanbod van lessen in het kader van humanistisch vormingsonderwijs.

•       Aanbod vanuit de methodiek Jeelo.

•       Het jaarlijks aanvullen van de groepsomgangsafspraken door de leerlingen in de groepen.

•       Het hanteren van het Anti-pestprotocol (zie protocol).

•       Toezicht op het plein door een teamlid voor aanvang van de lessen.

•       Toezicht op het plein door twee teamleden tijdens de ochtend- en middagpauze.

•       Toezicht op het plein door een teamlid bij het uitgaan van de school.

•       Het aanstellen van een vertrouwenspersoon/contactpersoon voor de leerlingen.

•       Het registreren van ongevallen.

•       Het jaarlijks oefenen van het ontruimingsplan (zie ontruimingsplan).

•       Het in taakbeleid aanstellen van BHV’ers (bedrijf hulpverleners).

•       Voor calamiteiten m.b.t. het overlijden een kind, ouder of personeelslid heeft de school een protocol ‘Plotselinge dood’ opgesteld.  

Overkoepelend zijn de volgende maatregelen genomen met betrekking tot het veiligheidsbeleid. 

•       De klachtenregeling m.b.t. de begeleiding of de behandeling van het kind en klachten betreffende ongewenste omgangsvormen. Voor beide type klachten heeft het bevoegd gezag een klachtenregeling vastgesteld.

•       Keuring speeltoestellen.

•       Keuring elektrische apparaten.

Terug naar boven