CNS De Nieuwe Weg

Nieuweweg 12 3233 BK Oostvoorne

Schoolfoto van CNS De Nieuwe Weg

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

CNS De Nieuwe Weg is een christelijke basisschool die staat in Oostvoorne.

Er valt ontzettend veel te vertellen over onze manier van werken. We hebben dit samengevat in 4 kernwaarden. Deze staan hieronder vermeld. Vanzelfsprekend vertellen we u er graag over op school. We kunnen dan direct aan u laten zien hoe we hier in de praktijk vorm aan geven!

Onze vier kernwaarden

Christelijk

We leven en werken vanuit deze levensovertuiging. Deze komt niet alleen tot uiting tijdens de dagopeningen, dagsluitingen en vieringen maar vooral ook in de respectvolle omgang met elkaar en de wereld om ons heen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school, ongeacht de eigen geloofsovertuiging. Wel wijzen we u erop dat onze school een Christelijke school is en dat we van u verwachten dat u zich positief opstelt ten aanzien van de doelstellingen van de school.

Doelgerichte ontwikkeling

We willen op school alle mogelijkheden die een kind in zich heeft benutten. Dit doen we zeer doelgericht. We geven les op een manier die recht doet aan de verschillen tussen kinderen en stellen hoge eisen aan onszelf en hebben hoge verwachtingen van de kinderen.

Samen

Als school willen we de kinderen voorbereiden op een zelfstandige rol in de maatschappij. We zijn ons ervan bewust dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt die we alleen samen met ouders / verzorgers en kinderen goed uit kunnen voeren. Samen creëren we een uitdagende, veilige en vertrouwde leeromgeving waarin we zoeken naar wegen om het beste in uw kind naar boven te halen.

Trots op ……

Ieder mens heeft vele talenten. Deze kunnen liggen op het gebied van leren, creativiteit, het omgaan met andere mensen, sporten enzovoorts. We doen er alles aan om de verschillende talenten van kinderen onder het voetlicht te brengen en te benoemen waar we trots op zijn.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven