Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut

Torenstraat 29 4356 BG Oostkapelle

Schoolfoto van Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de resultaten die wij al jaren bereiken met de kinderen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder kind is anders. Op De Lispeltuut spelen we daar op in. Zodoende kunnen we met behulp van onze onderwijsmethoden het optimale uit uw kind halen. Zowel op het gebied van de basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) als de sociaal-culturele vaardigheden. We moeten de kinderen laten voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig om te kunnen leren. Om dit te kunnen realiseren, moeten we als school kwaliteitsonderwijs leveren. Dit betekent dat de leerkrachten onder meer doen professionalisering als individu en als team. Mede op basis van ons leerlingvolgsysteem bewaken we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. 

Twee keer per jaar nemen wij de Cito-toetsen af in januari/februari en mei/juni. 
De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd en op verschillende niveaus besproken (leerkracht-ib, leerkracht-kind, leerkracht-ouders/verzorgers, team).
Naar aanleiding van de uitkomsten en de resultaten van de methodetoetsen worden nieuwe doelen gesteld voor elke leerling voor de volgende periode. Het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. Dit beschrijven we in het groepsplan.
Op schoolniveau en op groepsniveau zijn doelen gesteld in "vaardigheidsscores". Deze worden geanalyseerd, geëvalueerd en bijgesteld.
We maken trendanalyses door de middentoetsen van dezelfde groep te vergelijken met voorgaande jaren.
De resultaten van de midden-toetsen worden ook per vak vergeleken met alle groepen binnen het huidige schooljaar.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:
- De capaciteiten van het kind (Wat kan het kind?)
- De kwaliteit van de basisschool (Voldoen aan de kerndoelen)
- Omgevingsinvloeden (Welke uitdagingen worden er geboden)
Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het beste past bij de capaciteiten van u kind.
Voor 1 maart geeft de school een advies voor het voortgezet onderwijs a.d.h.v. de leerresultaten van 8 jaar basisschool en het Cito leerlingvolgsysteem. Dit is leidend voor plaatsing op het voortgezet onderwijs.
In april is er voor alle basisschoolleerlingen de verplichte eindtoets. Leerlingen van de Lispeltuut doen mee aan de IEP-toets.
De resultaten van de school liggen op/boven het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mag worden verwacht.
Door de Coronacrisis heeft er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets plaatsgevonden. 

Uitstroom 2019-2020:
3x VMBO TL
2x VMBO TL / HAVO
3 x HAVO
3x HAVO / VWO
2 x VWO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven