Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut

Torenstraat 29 4356 BG Oostkapelle

Schoolfoto van Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut

Het team

Toelichting van de school

behoeft geen toelichting

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zodra een leerkracht onverhoopt ziek is, doen we een beroep op TCOZ. TCOZ regelt vervanging. Toch zal het steeds vaker gaan voorkomen dat er bijvoorbeeld tijdens griepepidemieën geen vervanger wordt gevonden. Dit heeft te maken met de steeds krappere arbeidsmarkt in het basisonderwijs. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, zullen mensen met andere taken worden ingezet of groepen worden verdeeld over andere klassen. In het uiterste geval, wanneer bijvoorbeeld meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn, kan het voor gaan komen dat klassen naar huis worden gestuurd. De directeur zorgt ook voor vervanging als een leerkracht onder schooltijd deelneemt aan een nascholingscursus of opleiding.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Humanistische vorming (HVO):
Iedere dinsdagochtend, verzorgd door juf Saskia.

Godsdienstige vorming (GVO):
Iedere dinsdagochtend, verzorgd door juf Lydia.

Muzikale vorming:
Juf Elisabeth is onze muziekspecialist. Dit jaar geeft de zij niet als specialist extra muzieklessen ivm ouderschapsverlof. De leerkrachten geven de muzieklessen volledig zelf.

Levo (levensbeschouwelijke vorming)
Wordt door de leerkrachten in de eigen groep gegeven.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs in de groepen 1/2

Wij verzorgen thematisch onderwijs in de groepen 1/2. De projecten van de Kleuteruniversiteit gebruiken wij als één van de bronnen om te werken aan de doelen, maar de SLO-doelen zijn voor ons leidend. We hebben een beredeneerd aanbod beschreven dat we gebruiken als basis voor ons dagelijks handelen. De groepsleerkrachten bieden betekenisvolle activiteiten en creëren een rijke en uitdagende leeromgeving. Spelenderwijs begeleiden en stimuleren zij de kinderen in hun taal- en rekenontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door middel van de observatie- en registratiemethode KIJK! worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en kunnen de leerkrachten hun aanbod afstemmen op het individu. Wij vinden het belangrijk dat onze kleuters zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijs in groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 wordt er programmagericht gewerkt volgens moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Binnen deze methodes wordt gebruik gemaakt van basis-, herhalings- en verdiepingsstof. We bieden de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk aan. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, met Chromebooks, middels kleine projecten of op een creatieve wijze. Van groep 1 t/ 8 is er een opbouw in het zelfstandig werken en het zelf plannen van de activiteiten. Ze werken hierbij met een weektaak. Hierdoor leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak en te plannen. Ze werken waar nodig samen, waardoor ze van en met elkaar leren. Ze worden gestimuleerd oplossingsgericht te denken, hun eigen werk te evalueren en daarop te reflecteren.

Betekenisvol onderwijs, dat boeit!
In de groepen 5 t/m 8 werken wij met Alles-in-1. De 20 projecten van Alles-in-1 Groep 5-8 bieden in logische samenhang het gehele curriculum voor de vier hoogste groepen aan binnen de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, cultuur en natuur.
Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden, zoals De Gouden Eeuw, Kunst, Energie, etc.
Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij beschikken in ieder geval over de volgende expertise:

  • Signaleren van dyslexie en weten welke vervolgstappen er zijn.
  • Signaleren van meer- en hoogbegaafdheid en er is een aanbod.
  • Vroegtijdig signaleren van leer- en gedragsproblemen.

De school kan expertise inschakelen vanuit RPCZ, SMW, via loket (kind op 1), Qwestor en De Korre. Daarnaast kan Auris worden ingeschakeld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven