Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Torenstraat 29 4356 BG Oostkapelle

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de resultaten die wij al jaren bereiken met de kinderen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen zowel op individueel- als op groepsniveau. Hiervoor gebruiken we de toetsen van DIA. Dit zijn toetsen die digitaal worden gemaakt door de kinderen en ook adaptief zijn. Dit betekent dat gedurende de toets het niveau aangepast kan worden aan het kind.

De leerkrachten bespreken met de intern begeleider de resultaten per vakgebied van hun groep. Hierbij wordt ook gekeken naar de groei die kinderen doormaken. Trends worden gesignaleerd en er wordt gekeken welke eventuele interventies nodig zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:
- De capaciteiten van het kind (Wat kan het kind?)
- De kwaliteit van de basisschool (Voldoen aan de kerndoelen)
- Omgevingsinvloeden (Welke uitdagingen worden er geboden)
Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het beste past bij de capaciteiten van u kind.
In januari geeft de school een advies voor het voortgezet onderwijs a.d.h.v. de leerresultaten van 8 jaar basisschool en het leerlingvolgsysteem. Dit is leidend voor plaatsing op het voortgezet onderwijs.
In april is er voor alle basisschoolleerlingen de verplichte eindtoets. Leerlingen van de Lispeltuut doen mee aan de DIA-toets.
De resultaten van de school liggen op/boven het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mag worden verwacht.
Door de Coronacrisis heeft er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets plaatsgevonden. 

Uitstroom 2020-2021:
1 x VMBO TL / HAVO
2 x HAVO
2 x VWO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Lispeltuut is voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, cultuur of welke andere achtergrond dan ook. Respect voor anderen en andersdenkenden is een belangrijk uitgangspunt van De Lispeltuut. Juist het leren van elkaar betekent ook vaak het leren accepteren en waarderen van elkaar. Wij streven ernaar dat ieder kind zich op zijn niveau optimaal ontwikkelt, niet apart maar samen met anderen!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Respect
  • Zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De rapportage bij de inspectie is gebaseerd op de situatie voor de fusie.

Terug naar boven