Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Torenstraat 29 4356 BG Oostkapelle

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zodra een leerkracht onverhoopt ziek is, doen we een beroep op TCOZ. TCOZ regelt vervanging. Toch zal het steeds vaker gaan voorkomen dat er bijvoorbeeld tijdens griepepidemieën geen vervanger wordt gevonden. Dit heeft te maken met de steeds krappere arbeidsmarkt in het basisonderwijs. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, zullen mensen met andere taken worden ingezet of groepen worden verdeeld over andere klassen. In het uiterste geval, wanneer bijvoorbeeld meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn, kan het voor gaan komen dat klassen naar huis worden gestuurd. De directeur zorgt ook voor vervanging als een leerkracht onder schooltijd deelneemt aan een nascholingscursus of opleiding.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op De Lispeltuut met 5 combinatiegroepen:

groep 1/2A: Fabienne Floresse

groep 1-2B: Karen Starrenburg

groep 3-4: Emiel Lous en Judith Horstink

groep 5-6: Quincy van de Velde en Mirjam van Housselt

groep 7-8: Remi van Agtmaal en Mirjam van Housselt

De groepsleerkrachten geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen.

Emiel Lous is naast groepsleerkracht ook intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert zo nodig gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.
Naast bovengenoemd personeel hebben wij op school ook een onderwijsassistente voor 4 dagen in de week, Annie Knuijt en een administratief medewerkster, Connely Lous voor 2 ochtenden per week.

Daarnaast heeft u als ouder de keus om uw kind humanistisch of godsdienstig onderwijs te laten volgen: 
Humanistische vorming (HVO): Iedere maandagochtend, verzorgd door juf Petra Melis.
Godsdienstige vorming (GVO)Iedere maandagochtend, verzorgd door juf Lydia Moelker.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs in de groepen 1/2

Wij verzorgen thematisch onderwijs in de groepen 1/2. De projecten van de Kleuteruniversiteit gebruiken wij als één van de bronnen om te werken aan de doelen, maar de SLO-doelen zijn voor ons leidend. We hebben een beredeneerd aanbod beschreven dat we gebruiken als basis voor ons dagelijks handelen. De groepsleerkrachten bieden betekenisvolle activiteiten en creëren een rijke en uitdagende leeromgeving. Spelenderwijs begeleiden en stimuleren zij de kinderen in hun taal- en rekenontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door middel van de observatie- en registratiemethode KIJK! worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en kunnen de leerkrachten hun aanbod afstemmen op het individu. Wij vinden het belangrijk dat onze kleuters zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een urenverantwoording per vakgebied in te vullen, aangezien we kijken wat de behoefte in de groep is in plaats van ons vast te "pinnen" aan een bepaald aantal uur per vak. In de groepen 1 en 2 wordt er met een beredeneerd aanbod gewerkt. Vanuit observaties en de registratie in de KIJK wordt er een aanbod geven, waarbij we een optimale, individuele ontwikkeling nastreven. Wat belangrijk is om te weten, is dat we het belangrijk vinden om onderwijstijd zo effectief mogelijk te benutten. Dat doen we bijvoorbeeld door slim organiseren van gymlessen, lessen GVO en HVO, etc. Ook niet alle vakken kunnen in bovenstaand schema genoemd worden.

Onderwijs in groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 wordt er programmagericht gewerkt volgens moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Binnen deze methodes wordt gebruik gemaakt van basis-, herhalings- en verdiepingsstof. We bieden de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk aan. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, met Chromebooks, middels kleine projecten of op een creatieve wijze. Van groep 1 t/ 8 is er een opbouw in het zelfstandig werken en het zelf plannen van de activiteiten. Ze werken hierbij met een weektaak. Hierdoor leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak en te plannen. Ze werken waar nodig samen, waardoor ze van en met elkaar leren. Ze worden gestimuleerd oplossingsgericht te denken, hun eigen werk te evalueren en daarop te reflecteren.

Betekenisvol onderwijs, dat boeit!
In de groepen 5 t/m 8 werken wij met Alles-in-1. De 20 projecten van Alles-in-1 Groep 5-8 bieden in logische samenhang het gehele curriculum voor de vier hoogste groepen aan binnen de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, cultuur en natuur.
Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden, zoals De Gouden Eeuw, Kunst, Energie, etc.
Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij beschikken in ieder geval over de volgende expertise:

  • Signaleren van dyslexie en weten welke vervolgstappen er zijn.
  • Signaleren van meer- en hoogbegaafdheid en er is een aanbod.
  • Vroegtijdig signaleren van leer- en gedragsproblemen.

De school kan expertise inschakelen vanuit RPCZ, SMW, via loket (kind op 1), Qwestor en De Korre. Daarnaast kan Auris worden ingeschakeld.

Verwijsindex.
Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden.De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Nabij De Lispeltuut zijn verschillende opvangmogelijkheden van Kinderopvang Walcheren: kinderdagverblijf Kleine Beer en peutergroep ’t Speeltreintje. 

Kinderdagverblijf Kleine Beer (0-4 jaar)
Spelen, leren en genieten terwijl u werkt of studeert
Op het kinderdagverblijf zorgen pedagogisch medewerkers met liefde en aandacht voor uw zoon of dochter. Zij voelen aan wat uw kind nodig heeft. Een liefdevolle knuffel, een boekje voorlezen, een spelletje spelen of een aai over de bol bij het slapengaan. Met vaste pedagogisch medewerkers op de groep hebben kinderen vertrouwde gezichten om zich heen. Kinderen krijgen de ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.
Meer informatie:
www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/kinderdagverblijf
www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/kleine-beer

Peutergroep ‘t Speeltreintje (2-4 jaar)
Een goede voorbereiding op de basisschool

Peutergroep ’t Speeltreintje maakt de overgang naar de basisschool minder groot. De kinderen leren van jongs af aan om met andere kinderen te spelen. Ze zitten samen in de kring, zingen, knutselen en doen spelletjes. Door verschillende activiteiten aan te bieden, worden de vaardigheden van de kinderen gestimuleerd.

Meer informatie:
www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/peutergroep
www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/t-speeltreintje

Samenwerking school en KOW
De school werkt nauw samen met beide locaties. Enkele maanden voordat een peuter vier wordt, hebben de Beroepskracht Voorschoolse Educatie en de groepsleerkracht telefonisch of persoonlijk contact met elkaar over het betreffende kind. 
Vlak voordat de peuter vier wordt, mag het een aantal dagdelen komen wennen in groep 1/2.
Eén keer per jaar komen de driejarige peuters op bezoek in groep 1/2. Ze eten en drinken samen en spelen samen buiten.
Het streven is deze ontmoetingen uit te breiden naar een aantal keer per jaar.
Op deze manier willen we de doorgaande lijn bewaken en zorg dragen voor een warme overdracht.

Terug naar boven