Eben Haezerschool

Menso Poppiusstraat 46 8536 VA Oosterzee

Schoolfoto van Eben Haezerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van groep 8 schommelt al jaren tussen de 3 en 10 leerlingen. Hierdoor kan het gemiddelde per jaar verschillen. We zijn er trots op dat kinderen die veel aandacht nodig hebben op onze school kunnen blijven en niet hoeven te worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Dit houdt wel in dat de eindresultaten soms onder het landelijk gemiddelde liggen. Ons doel is: ieder kind scoort naar verwachting op zn eigen niveau en iedereen groeit binnen zijn of haar mogelijkheden. We hebben hoge verwachtingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentoetsen worden gemonitord via de DIA toetsen. De uitkomsten worden geanalyseerd. In het didactisch groepsoverzicht worden de uitkomsten gedeeld en indien nodig wordt het ondersteuningsschema aangepast. We hebben dit weggezet in de kwaliteitskaart Zicht op Ontwikkeling.

Per vakgebied hebben we bloktoetsen na ieder hoofdstuk.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor VMBO-B, VMBO-K, HAVO en VWO verwijzen we boven het landelijke gemiddelde.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

zie document Burgerschap

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verbindend
  • Eigentijds
  • Nieuwsgierig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het inspectiebezoek van 2023 is het predikaat zeer zwak geconstateerd. De school werkt heel hard aan de 7 herstelopdrachten. 

Terug naar boven