Eben Haezerschool

De Grieen 5 8536 VH Oosterzee

Schoolfoto van Eben Haezerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2014 hebben 2 kinderen de cito-eindtoets gemaakt met een score van 534.

Het aantal leerlingen van groep 8 schommelt tussen de 3 en 10 leerlingen. Hierdoor kan het gemiddelde per jaar verschillen. We zijn er trots op dat kinderen die veel aandacht nodig hebben op onze school kunnen blijven en niet hoeven te worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Dit houdt wel in dat de eindresultaten soms onder het landelijk gemiddelde liggen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor VMBO-B, VMBO-K, HAVO en VWO verwijzen we boven het landelijke gemiddelde.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft terecht geconstateerd dat het planmatig werken beter kan. De school werkt hier aan.

Terug naar boven